Företag som arbetar med varuhandel räknar med pålägg och marginal. Den direkta kostnaden är varukostnaden medan övriga kostnader är indirekta och brukar kallas rörelsekostnader. Vid priskalkylering gör företaget (oftast en butik) ett pålägg för rörelsekostnaderna samt önskad vinst ovanpå varukostnaden.

Pålägg och marginal

Pålägg

Pålägget är det som varuhandelsföretaget lägger ovanpå varukost- naden när de prissätter sina produkter. Pålägget beräknas genom att företaget summerar alla budgeterade indirekta kostnader (rörelsekostnader) och det man vill ha i vinst. Den summan divideras sedan med varukostnaden och görs om till procent för att det ska bli lätt att räkna pålägg på enskilda varor.

Pålägg

Varukostnaden är summan av varornas inköpspris och hemtagnings- kostnad (frakt och försäkring). Hemtagningskostnaden för en butik brukar inte vara särskilt hög eftersom frakt m.m. oftast ingår då en grossist levererar. Grossisten som själv är ett varuhandelsföretag kan ha höga hemtagnings- kostnader då varor kanske köps från andra sidan jordklotet (t.ex. frukt och grönsaker).

För prissättningen av en produkt se skissen nedan.

Varuhandelspålägg

Exempel pålägg
En livsmedelsbutik budgeterar följande kostnader:

Varukostnad 14 200 000
   
Löner 2 100 000
Sociala avgifter 900 000
Lokal 350 000
Marknadsföring/reklam 200 000
Kontorsmaterial 20 000
Telefon 20 000
Försäkringar 30 000
Övriga kostnader 40 000
Avskrivningar 60 000
 
Summa rörelsekostnader 3 720 000

Butikens önskade vinst är 500 000 kr

Pålägget i % som ska läggas på varorna räknas fram.

Pålägg = (3 720 000 + 500 000)/14 200 000 x 100 = 30 %

Butiken har fått möjlighet att köpa ett mycket effektivt tvättmedel från Tyskland för 20 kr paketet inkl. hemtagningskostnad. Priset till kund räknas fram:

Inköpspris 20.00
Pålägg 30 % 6.00
 
Försäljningspris 26.00
Moms 25 % 6.50
 
Pris till kund 32.50

Fundera på vad som skulle hända butiken om varukostnaden under året blev 10000000 kr istället och pålägget inte ändrats. Om den blev 20000000 kr.

Marginal

Alla varuhandelsföretag använder begreppet marginal. Marginalen kan beräknas på en enskild vara, en varugrupp eller för hela företaget (butiken). Marginalens storlek varierar kraftigt mellan olika branscher.Marginalen eller bruttovinsten som den också kallas är ett lönsamhetsmått och visar hur bra det har gått för företaget, en varugrupp, vara etc.

Marginalen i kronor anges som försäljningsintäkten minus varukostnaden.

Marginal

Marginalen i % (marginalprocent) är marginalen i kronor satt i förhållande till försäljningsintäkten.

Varuhandelsmarginal

Marginalen ska täcka företagets rörelsekostnader (löner, hyra, reklam etc.) och önskad vinst.

Varuhandel

Läs mer om:

Kalkylering
Grundläggande begrepp
Nollpunkten och resultatdiagram
Självkostnadskalkyl
Bidragskalkyl
Timkostnadskalkyl
Investeringskalkyl