Beskriv företagets ekonomiska nuläge samt utvecklingen de senaste 3-5 åren. Det är även viktigt att under innevarande år visa på eventuella avvikelse från budget och förklara orsakerna till detta.

Ta även och beskriv orderstocken och eventuella pågående förhandlingar med köpare.

Omsättning och resultat

 • Företagets omsättning under innevarande år. Jämförelse med de senaste 3-5 åren.
   
 • Budgeterad omsättning under innevarande år. Förklara avvikelser mot budget.
   
 • Om omsättningen förväntas avvika mot budget under återstoden av året, förklara varför.
   
 • Företagets resultat under innevarande år. Jämförelse med de senaste 3-5 åren.
   
 • Budgeterat resultat under innevarande år. Förklara avvikelser mot budget.
   
 • Om resultatet förväntas avvika mot budget under återstoden av året, förklara varför.

Orderstock, pågående förhandlingar

 • Hur stor är företagets nuvarande orderstock mätt i kronor och volym? För hur lång tid sträcker sig nuvarande orderstock? Innebär detta full sysselsättning under hela perioden?
   
 • Pågår det förhandlingar med potentiella kunder? Vilket värde ligger det i dessa förhandlingar mätt i volym, kronor, lönsamhet?
   
 • Finns det tecken på marknaden som tyder på en total volymminskning, volymökning?
   
 • Hur var orderläget ett år tillbaka i tiden?
   
 • Hur är orderläget i förhållande till budget? Förklara eventuella avvikelser.

Balansräkning och likviditet

 • Beskriv storleken på kundfordringarna respektive leverantörsskulderna. Vilken är den genomsnittliga kredittiden?
   
 • Finns det någon möjlighet att någon fordran kan vara osäker?
   
 • Gör en jämförelse med kundfordringarna respektive leverantörsskulderna, vid motsvarande tidpunkt, 1-3 år tillbaka i tiden.
   
 • Hur stor är företagets likviditet inkluderat outnyttjade krediter t.ex. checkkredit?
   
 • Motsvarar detta budgeterad likviditet? Om inte, beskriv orsakerna till avvikelsen.
   
 • Gör en jämförelse med likviditetssituationen, vid motsvarande tidpunkt, 1-3 år tillbaka i tiden.
   
 • Vilka är företagets möjligheter att utöka sina krediter?
   
 • Vilka är möjligheter att förbättra, optimera, penningflödet i företaget?