En viktig del i ansvarstagandet för en företagsledning är att skydda företaget. Att ha ett lås i dörren till sin bostad är en självklarhet för alla. När det gäller att skydda sin affärsidé är det inte alltid lika självklart för många företagare, särskilt gäller detta småföretagare. Även ett litet företag kan bli stort, kanske tack vare ett registrerat skydd.

Att företag tar patent på sin uppfinning uppfattas som naturligt. Men det finns fler sätt att skydda sin affärsidé på. Mönsterskydd, även kallat designskydd, och varumärkesskydd är två andra möjligheter.

Patent

Patent är till för att skydda uppfinningar och tekniska lösningar. Observera detta med tekniska lösningar. Det innebär att även metoder, systemkombinationer och användningar går att patentera. Det är idéns utformning och användning företaget skyddar genom patentet. För att kunna få patent måste uppfinningen kunna tillgodogöras industriellt, vara ny och ha uppfinningshöjd.

Varumärke

Lagen säger att ett varumärke är ett kännetecken för varor och/eller tjänster som tillhandahålles i en näringsverksamhet. Dess funktion är att skilja dina varor, produkter och/eller tjänster från någon annans. Varumärket kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt d.v.s. bokstäver, siffror eller figurer samt kombinationer av dessa.

Ett varumärke kan säljas, överlåtas och pantsättas.

Mönsterskydd/Design

Mönsterskyddslagen definierar mönster så här: "förebilden för en varas utseende eller för ett ornament".

Innebörden i detta är ett mönster- eller designskydd, det vill säga ett rent form- eller utseendeskydd. Ett ornament är en fristående fantasiskapelse som företag använder för att dekorera varor med. Det kan vara en ytdekor eller en relief.

Upphovsrätt

Upphovsrätten gäller litterära och konstnärliga verk. Exempel på sådana verk är romaner, tidningsartiklar, läroböcker, musikaliska verk, filmer, målningar, fotografier, datorprogram, skulpturer och byggnadskonst. För att skyddet ska gälla krävs ingen registrering men det konstnärliga eller litterära verket måste ha en så kallad "verkshöjd". Med detta menas att verket måste vara unikt och att t.ex. två oberoende personer inte skulle kunna framställa samma verk.

Innebörden i upphovsrätten är att det endast är upphovsmannen som får mångfaldiga och offentliggöra sitt verk.

Cybersäkerhet

Att ta cybersäkerhet på allra största allvar är viktigt för alla som spenderar tid på internet, inte minst för företag. Företag har vanligtvis mer känslig information och uppgifter i jämförelse med individer, vilket är en stark anledning till att kolla lite närmare på cybersäkerheten inom företaget.

Annat skydd

Ett företag kan vara fullt av hemligheter som inte innefattas i det vi beskrivit ovan. Företaget kan bedriva forskning, teknisk utveckling eller liknande som ännu inte är "färdigutvecklat". Ett företags produktionsprocess, arbetsrutiner etc. kan också ha ett stort ekonomiskt värde (konkurrensfördel).

För att skydda denna typ av företagshemligheter från otillbörlig spridning krävs att det finns skrivna sekretessavtal med personal, med samarbetande företag, med företag som kanske utför service och underhåll etc.

Försäkringar

För att ekonomiskt kunna skydda företaget mot oförutsedda händelser krävs olika typer av försäkringsskydd. Vad försäkringen ska omfatta är till stor del beroende av vilken typ av verksamhet som företaget bedriver. Genom lagar och kollektivavtal måste företaget teckna försäkringar för sina anställda.