Företagsjuridik är ett mycket stort område som måste förstås för att företaget, eller du som person, inte ska råka illa ut. Naturligtvis är det omöjligt att som enskild person kunna allt det som lagen kräver. För en liten företagare kan det ibland kännas rätt betungande att hålla reda på det viktigaste, men det är helt enkelt nödvändigt. Risken är annars att stora ekonomiska värden kan gå till spillo.

Är det stora ekonomiska värden som står på spel, ta då alltid hjälp av experter. Allting är relativt, för det lilla företaget kan "stora ekonomiska värden" vara en ganska liten summa i kronor räknat.

Bolagsrätt

Bolagsrätten behandlar rättsförhållandet mellan organisationer eller människor som samverkar i bolagsform. Vad som gäller då företag drivs i olika bolagsformer och vilket personligt ansvar som finns beroende på bolagsform. Här finns också svar på vad det är lagen kräver för att ett företag ska anses vara bildat, om företaget är en juridisk person etc.

Bolagsrätten reglerar även vad som händer då ett företag upplöses och vilka förpliktelser som bolagets ägare då ställs inför.

Avtal

När företag gör affärer med varandra, eller med privatpersoner, ska dessa styrkas med hjälp av ett avtal. Ett avtal innebär att parterna har kommit överens om något. Ett muntligt avtal är precis lika giltigt som ett skriftligt, men mycket svårare att bevisa vid en eventuell tvist. Det finns mycket att tänka på då ett avtal ska träffas.

Marknadsföring

Det råder i princip ett överutbud av varor och tjänster. Marknadsföringen har med åren blivit allt aggressivare och gränsen för det tillåtna testas allt oftare.

Marknadsföringslagen har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Som företagare gäller det att se till att den marknadsföring (reklam eller andra åtgärder som ska se till att man säljer mer) följer god marknadsföringssed, d.v.s. inte är missvisande eller kan tolkas på fel sätt.

Lagen ska skydda både konsumenter och andra näringsidkare. Den tillämpas då näringsidkare marknadsför, eller själva efterfrågar, produkter i sin näringsverksamhet.

Köplagen

Juridiskt skiljer man på köp av lös respektive fast egendom. Köplagen gäller då lös egendom säljs. Lös egendom är till exempel värdepapper, båtar, livsmedel, råvaror.

Då en konsument köper av en näringsidkare gäller konsumentköplagen. Köplagen gäller inte vid försäljning av olika tjänster eller hyra, inte heller då det gäller internationella köp.

Köplagen är dispositiv, det vill säga den går att avtala bort. Har inte detta gjorts är det köplagen som gäller.

Konkurrenslagen

En effektiv konkurrens bidrar till att samhällets och medborgarnas resurser utnyttjas bättre. Företagens förmåga att konkurrera på både den nationella och den internationella marknaden förbättras om man kan motverka konkurrenshinder.

Konkurrenslagen innehåller två centrala punkter, dels förbud mot samarbete som innebär en konkurrensbegränsning, dels ett förbud mot att ett företag som är dominerande på sin marknad missbrukar denna dominans för att begränsa konkurrensen.

Konsumentlagstiftningen

Här finns ett flertal lagar som reglerar förhållandet mellan säljaren (näringsidkaren) och köparen (privatpersonen/konsumenten). Konsumentköplagen gäller vid köp av lös egendom och är tvingande. Om det är en tjänst som säljs är det Konsumenttjänstlagen som gäller. Andra viktiga lagar är Distansavtalslagen, Prisinformationslagen, Produktsäkerhetslagen, Produktansvarslagen och Konsumentkreditlagen.

Bokföringslagen

Bokföringslagen är den lag som reglerar hur bokföringsarbetet ska bedrivas i ett företag. För större företag finns det även en annan lag som är betydelsefull när det gäller upprättande och offentliggörande av ett årsbokslut, nämligen Års- redovisningslagen.

Processrätt

Processrätten är det som reglerar vad som händer då företaget har hamnat i en tvist. Det vanligaste här är tvister mellan företag eller mellan företag och privat- personer. Sådana mål handläggs av våra allmänna domstolar.

Ibland krävs specialistkompetens, t.ex. när det gäller arbetstvister (Arbetsdomstolen) och sådant som knyter an till marknadsföringslagen (Marknadsdomstolen).

Tvister kan också lösas genom en Summarisk process (Kronofogden) eller ett Skiljeförfarande (ett privat sätt att lösa tvister med hjälp av skiljemän).

PuL, Personuppgiftslagen

Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. En viktig utgångspunkt i PuL är därför att det är den enskilde själv som ska få bestämma vilka personuppgifter som får behandlas om honom eller henne.