startsida < ekonomi < bokföring < grunder < BAS-kontoplanen
 
 
BAS 2010, Tillgångar

 
  Kontoklasser
1.Tillgångar
2.EK och skulder
3.Inkomster/intäkter
4.Utgifter/kostnader
5-6. Övr utgif./kostn.
7.Personalkostnader
8.Finansiella inkom-
ster och utgifter
   
  Innehåll
expowera

 

 

 

Klass 1

Tillgångar

Konto

 

10

Immateriella anläggningstillgångar

1010

Balanserade utgifter

1011

Balanserade utgifter för forskning och utveckling

1012

Balanserade utgifter för programvaror

1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter
1019

Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter

1020 Koncessioner m.m.
1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.
1029

Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.

1030 Patent
1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent
1039 Ackumulerade avskrivningar på patent
1040 Licenser
1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser
1049

Ackumulerade avskrivningar på licenser

1050 Varumärken
1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken
1059

Ackumulerade avskrivningar på varumärken

1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande
1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1070 Goodwill
1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill
1079

Ackumulerade avskrivningar på goodwill

1080

Pågående projekt och förskott för immateriella
anläggningstillgångar

1081 Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar
1088

Förskott för immateriella anläggningstillgångar

 

  

 

  

11

Byggnader och mark

1110

Byggnader

1111

Byggnader på egen mark

1112

Byggnader på annans mark

1118

Ackumulerade nedskrivningar på byggnader

1119

Ackumulerade avskrivningar på byggnader

1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet
1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
1130

Mark

1140

Tomter och obebyggda markområden

1150

Markanläggningar

1158

Ackumulerade nedskrivningar på markanläggning

1159

Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar

1180

Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader
och mark

1181

Pågående ny-, till-, och ombyggnad

1188

Förskott för byggnader och mark

  

  

  

  

12

Maskiner och inventarier

1210

Maskiner och andra tekniska anläggningar

1211

Maskiner

1213

Andra tekniska anläggningar

1218

Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra
tekniska anläggningar

1219

Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra
tekniska anläggningar

1220

Inventarier och verktyg

1221

Inventarier

1222

Byggnadsinventarier

1223

Markinventarier

1225

Verktyg

1228

Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och
verktyg

1229

Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg

1230

Installationer

1231

Installationer på egen fastighet

1232

Installationer på annans fastighet

1238

Ackumulerade nedskrivningar på installationer

1239

Ackumulerade avskrivningar på installationer

1240

Bilar och andra transportmedel

1241

Personbilar

1242

Lastbilar

1243

Truckar

1244

Arbetsmaskiner

1245

Traktorer

1246

Motorcyklar, mopeder och skotrar

1247

Båtar, flygplan och helikoptrar

1248

Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra
transportmedel

1249

Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra
transportmedel

1250

Datorer

1251

Datorer - företaget

1257

Datorer - personal

1258

Ackumulerade nedskrivningar på datorer

1259

Ackumulerade avskrivningar på datorer

1260

Leasade tillgångar

1269

Ackumulerade avskrivningar på leasingavtal

1280

Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner
och inventarier

1281

Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier

1288

Förskott för maskiner och inventarier

1290

Övriga materiella anläggningstillgångar

1291

Konst och liknande tillgångar

1292

Djur som klassificeras som anläggningstillgång

1298

Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar

1299

Ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och
inventarier

 

 

 

 

13

Finansiella anläggningstillgångar

1310

Andelar i koncernföretag

1311

Andelar i svenska dotterföretag

1312

Andelar i utländska dotterföretag

1313

Andelar i andra svenska koncernföretag

1314

Andelar i andra utländska koncernföretag

1316

Andelar i ekonomiska föreningar, koncernföretag

1318

Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag

1320

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

1321

Långfristiga fordringar hos moderföretag

1322

Långfristiga fordringar hos dotterföretag

1323

Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag

1328

Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar
hos koncernföretag

1330

Andelar i intresseföretag

1336

Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag

1338

Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag

1340

Långfristiga fordringar hos intresseföretag

1348

Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar
hos intresseföretag

1350

Andelar och värdepapper i andra företag

1351

Andelar i börsnoterade företag

1352

Andra andelar

1353

Andelar i bostadsrättsföreningar

1354

Obligationer

1356

Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag

1358

Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och
värdepapper

1360

Lån till delägare eller närstående, långfristig del

1368

Ackumulerade nedskrivningar på lån till delägare eller närstående, långfristig del

1370

Uppskjuten skattefordran

1380

Andra långfristiga fordringar

1381

Långfristiga reversfordringar

1382

Långfristiga fordringar hos anställda

1383

Lämnade depositioner, långfristiga

1384

Derivat

1385

Värde av kapitalförsäkring

1386

Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del

1387

Långfristiga kontraktsfordringar

1389

Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar

 

 

 

 

14

Lager, produkter i arbete och pågående
arbeten

1410

Lager av råvaror

1419

Förändring av lager av råvaror

1420

Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter

1429

Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter

1430

Lager av halvfabrikat

1431

Lager av köpta halvfabrikat

1432

Lager av egentillverkade halvfabrikat

1438 Förändring av lager av köpta halvfabrikat
1439

Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat

1440

Produkter i arbete 

1449

Förändring av produkter i arbete

1450 Lager av färdiga varor
1459 Förändring av lager av färdiga varor
1460

Lager av handelsvaror

1465 Lager av varor VMB
1466 Nedskrivning av varor VMB
1467 Lager av varor VMB förenklad
1469

Förändring av lager av handelsvaror 

1470

Pågående arbeten

1471

Pågående arbeten, nedlagda kostnader

1478

Pågående arbeten, fakturering

1479

Förändring av pågående arbeten

1480

Förskott för varor och tjänster

1481

Remburser

1489

Övriga förskott till leverantörer

1490 Övriga lagertillgångar
1491 Lager av värdepapper
1492 Lager av fastigheter
1493 Djur som klassificeras som omsättningstillgång
 

 

 

 

15

Kundfordringar

1510

Kundfordringar

1511

Kundfordringar

1512

Belånade kundfordringar (factoring)

1513 Kundfordringar - delad faktura
1515

Osäkra kundfordringar

1516

Tvistiga kundfordringar

1518

Ej reskontraförda kundfordringar

1519

Nedskrivning av kundfordringar

1520

Växelfordringar

1525

Osäkra växelfordringar

1529

Nedskrivning av växelfordringar

1530

Kontraktsfordringar

1531

Kontraktsfordringar

1532

Belånade kontraktsfordringar

1535

Osäkra kontraktsfordringar

1536

Tvistiga kontraktsfordringar

1539

Nedskrivning av kontraktsfordringar

1550

Konsignationsfordringar

1560

Kundfordringar hos koncernföretag

1561

Kundfordringar hos moderföretag

1562

Kundfordringar hos dotterföretag

1563

Kundfordringar hos andra koncernföretag

1565

Osäkra kundfordringar hos koncernföretag

1568

Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag

1569

Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag

1570

Kundfordringar hos intresseföretag

1575

Osäkra kundfordringar hos intresseföretag

1578

Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag

1579

Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag

1580

Fordringar för kontokort och kuponger

 

 

 

 

16

Övriga kortfristiga fordringar

1610

Kortfristiga fordringar hos anställda

1611

Reseförskott

1612

Kassaförskott

1613

Övriga förskott

1614

Tillfälliga lån till anställda

1619

Övriga fordringar hos anställda

1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt
1630

Avräkning för skatter och avgifter - (Skattekonto)

1640

Skattefordringar

1650

Momsfordran

1660

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag

1661

Kortfristiga fordringar hos moderföretag

1662

Kortfristiga fordringar hos dotterföretag

1663

Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag

1670

Kortfristiga fordringar hos intresseföretag

1680

Andra kortfristiga fordringar

1681

Utlägg för kunder

1682

Kortfristiga lånefordringar

1683

Derivat

1684

Kortfristiga fordringar hos leverantörer

1685

Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående 

1687

Kortfristig del av långfristiga fordringar

1688 Fordran pensionsförsäkring, deklarationspost
1689

Övriga kortfristiga fordringar

1690

Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital

 

 

 

 

17

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

1710

Förutbetalda hyreskostnader

1720

Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del

1730

Förutbetalda försäkringspremier

1740

Förutbetalda räntekostnader

1750 Upplupna hyresintäkter
1760

Upplupna ränteintäkter

1770

Tillgångar av kostnadsnatur

1780

Upplupna avtalsintäkter

1790

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

 

 

18

Kortfristiga placeringar

1810

Andelar i börsnoterade bolag

1820

Obligationer

1830

Konvertibla skuldebrev

1860

Andelar i koncernföretag

1869

Nedskrivning av andelar i koncernföretag

1880

Andra kortfristiga placeringar

1886

Derivat

1889

Andelar i övriga företag

1890

Nedskrivning av kortfristiga placeringar

 

 

 

 

19

Kassa och Bank

1910

Kassa

1911

Huvudkassa

1912

Kassa 2

1913

Kassa 3

1920

Bank

till

Bank

1940

Bank

1950

Bankcertifikat

1960

Koncernkonto moderföretag

1970

Särskilda bankkonton

1972

Upphovsmannakonto

1973

Skogskonto

1974

Spärrade bankmedel

1979

Övriga särskilda bankkonton

1990 Valutakonton
1990

Redovisningsmedel

 
Källa,
BAS-kontogruppen, BAS 2010
Upp
  © Bo Lilja