startsida < ekonomi < skatter < beskattningsregler för ägare i fåmansföretag
 
 
Beskattningsregler för ägare i fåmansföretag

 
  Skatter
Det nya skatte-
förfarandet från 2012
F-skatt och
egenavgifter
Arbetsgivaravgifter
Punktskatter
Moms
Skattekontot
Trafikstyrning, Internet
Kulturarbetare
Upphovsmannakonto
Royalty
Torg- och marknads-
handel
Traktamente
Delägare i
fåmansföretag
Inventarier av mindre
värde
Belopp, procent mm.
för år 2014
Belopp, procent 2014
mer detaljerat
Belopp, procent 2013
mer detaljerat
   
  Innehåll
expowera 
Följande material från Skatteverket.

Beskattningsregler för ägare i fåmansföretag,
Taxeringsåret 2008

Nedan följer en kort beskrivning av vilka regler som gäller för beskattningen då du antingen tar utdelning på dina kvalificerade aktier i ditt fåmansföretag eller säljer aktierna. Denna beskrivning är inte heltäckande utan ger bara en överblick av reglerna. Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier i fåmansföretag deklarerar du på blankett K10. Blanketten kan du använda även om du vill tillämpa den s.k. 50/50 fördelningen av vinst redan i år.
 

Utdelning

Din utdelning kan komma att beskattas inte bara i inkomstslaget kapital utan även i inkomstslaget tjänst. Utdelning upp till en viss gräns beskattas i inkomstslaget kapital med 20 % (30 % på 2/3 av utdelningen). Den del som överstiger denna gräns (som kallas gränsbeloppet) beskattas i inkomstslaget tjänst. Gränsbeloppet kan räknas fram på två olika sätt. Enligt (1) Förenklingsregeln eller (2) Huvudregeln.

Förenklingsregeln är ett schabloniserat sätt att räkna gränsbeloppet på. Regeln innebär att du kan ta upp 89 000 kr (2 gånger inkomstbasbeloppet år 2006) som kapitalbeskattad utdelning taxeringsåret 2008 om du äger alla aktierna i företaget. Beloppet 89 000 kr fördelas på antalet aktier i företaget, så äger du 50 % av aktierna blir ditt gränsbelopp för året 44 500 kr. Till det schabloniserade beloppet får du dessutom lägga till ditt eventuella sparade utdelningsutrymme. Om du inte utnyttjar ditt gränsbelopp fullt ut får du spara resterande del till nästa år och den delen kallas då sparat utdelningsutrymme. Du får dessutom räkna upp det sparade utdelningsutrymmet med en ränta som taxeringsåret 2008 uppgår till 6,54 %.
 

Beräkning av gränsbelopp enligt Förenklingsregeln:

(89 000 kr x Antal ägda aktier dividerat med Totalt antal aktier ) +
(Sparat utdelningsutrymme från förra året x 106,54 %)

Det andra sättet att beräkna gränsbelopp på är Huvudregeln och där tar man hänsyn till ett antal individuella faktorer.
 

Beräkning av gränsbelopp enligt Huvudregeln:

omkostnadsbelopp x 12,54 %
+ett lönebaserat utrymme
+sparat utdelningsutrymme från förra året x 106,54 %

Taxeringsåret 2008 har det införts nya regler som innebär att det lönebaserade utrymmet vid denna beräkning har fått ökad betydelse. Tjugofem procent av de kontanta lönerna i företaget 2006 utgör det lönebaserade utrymmet som du får lägga till vid beräkningen av gränsbelopp. Om de lönerna överstiger 2 670 000 kr (60 gånger inkomstbasbeloppet 2006) får dessutom ytterligare tjugofem procent av den överstigande delen tas med i beräkningen av gränsbelopp.

En förutsättning för att du ska få ta med ett lönebaserat utrymme är att du (eller närstående till dig) under 2006 har gjort egna löneuttag i företaget eller dess dotterföretag som uppgår till minst 667 500 kr eller 267 000 kr plus 5 % av samtliga löner i företaget och dessa dotterföretagsamt att du ägde aktierna vid 2007 års ingång.
 

Kapitalvinst

När du säljer dina aktier kan även vinsten komma att fördelas mellan inkomstslagen kapital och tjänst. Från och med taxeringsåret 2009 återinförs den s.k. 50/50-regeln (även kallad klyvningsregeln). Den innebär att du beskattas i kapital med 20 % på den del av vinsten som ryms inom det sparade utdelningsutrymmet. Den överstigande delen fördelas med hälften i kapital (30 % i skatt) och hälften i tjänst (kommunal och statlig skatt).

Den som vill har rätt att använda 50/50 fördelningen redan tax 2008 trots att reglerna börjar gälla först taxeringsåret 2009!

50/50 fördelningen får dock aldrig användas om det rör sig om en s.k. intern aktieöverlåtelse. Vid försäljning av aktier ska du också komma ihåg att det finns en begränsningsregel som gör att du aldrig kan beskattas för mer än 4 590 000 kr i inkomstslaget tjänst med anledning av försäljningen.
 

Lättnadsreglerna har tagits bort

Tidigare fanns regler som innebar att en viss del av utdelning eller vinst kunde plockas ut helt skattefritt. De reglerna är numera avskaffade. Den som har ett gammalt s.k lättnadsutrymme kvar får utnyttja detta utrymme t.o.m. taxeringsåret 2011.
 

Källa: Skatteverket, 2008-01-06
 

Sök på expowera:
Anpassad sökning
Upp
Senast uppdaterad: 2008-01-06 © expowera