startsida < företaget < affärsplanen
 
Ekonomisk situation

 
  Affärsplanen
Affärsidén
Bakgrund
Ägare
Styrelse och
revisorer
Företagsledning
Organisation
Produkter/
Tjänster
Marknader/
Marknadsföring
Försäljning/
Distribution
Konkurrenter
Kunder
Produktion
Leverantörer
Lokaler/Mark
Miljö
Avtal och tvister
Ekonomisk situation
Finansiering
Kostnadsstruktur
Investeringar/
Kapitalbehov
Probleminventering
Ekonomisk utveck-
ling, Mål
   
  Innehåll
expowera
Beskriv företagets ekonomiska nuläge samt utvecklingen de senaste 3-5 åren. Det är även viktigt att under innevarande år visa på eventuella avvikelse från budget och förklara orsakerna till detta. 

Ta även och beskriv orderstocken och eventuella pågående förhand- lingar med köpare. 
 

Omsättning och resultat

 • Företagets omsättning under innevarande år. Jämförelse med de senaste 3-5 åren.
   
 • Budgeterad omsättning under innevarande år. Förklara avvikelser mot budget. 
   
 • Om omsättningen förväntas avvika mot budget under återstoden av året, förklara varför.
   
 • Företagets resultat under innevarande år. Jämförelse med de senaste 
  3-5 åren.
   
 • Budgeterat resultat under innevarande år. Förklara avvikelser mot budget.
   
 • Om resultatet förväntas avvika mot budget under återstoden av året, förklara varför.
   

Orderstock, pågående förhandlingar 

 • Hur stor är företagets nuvarande orderstock mätt i kronor och volym? För hur lång tid sträcker sig nuvarande orderstock? Innebär detta full syssel- sättning under hela perioden?
   
 • Pågår det förhandlingar med potentiella kunder? Vilket värde ligger det i dessa förhandlingar mätt i volym, kronor, lönsamhet?
   
 • Finns det tecken på marknaden som tyder på en total volymminskning, volymökning?
   
 • Hur var orderläget ett år tillbaka i tiden?
   
 • Hur är orderläget i förhållande till budget? Förklara eventuella avvikelser.
   

Balansräkning och likviditet

 • Beskriv storleken på kundfordringarna respektive leverantörsskulderna. Vilken är den genomsnittliga kredittiden?
   
 • Finns det någon möjlighet att någon fordran kan vara osäker?
   
 • Gör en jämförelse med kundfordringarna respektive leverantörsskulderna, vid motsvarande tidpunkt, 1-3 år tillbaka i tiden.
   
 • Hur stor är företagets likviditet inkluderat outnyttjade krediter t.ex. checkkredit?
   
 • Motsvarar detta budgeterad likviditet? Om inte, beskriv orsakerna till avvikelsen.
   
 • Gör en jämförelse med likviditetssituationen, vid motsvarande tidpunkt, 
  1-3 år tillbaka i tiden.
   
 • Vilka är företagets möjligheter att utöka sina krediter?
   
 • Vilka är möjligheter att förbättra, optimera, penningflödet i företaget? 
   
Sök på expowera:
Anpassad sökning
Upp
Senast granskad: 2014-11-11 © Bo Lilja