Mer om distansavtal

Här får du fördjupad information om distansavtal.

Vilka finansiella tjänster omfattas av lagen?

Alla avtal om finansiella tjänster som till exempel kreditavtal, kontoavtal, kortavtal, avtal om betaltjänster, depåavtal m.m. omfattas av lagen. Det är bara det inledande avtalet som omfattas av lagen. Däremot inte de tjänster som utförs löpande inom ramen för det inledande avtalet.

Finns ångerrätt vid alla finansiella distansavtal?

Nej, du har ångerrätt för de flesta typer av avtal, men vid sådana distansavtal där priset/värdet på den finansiella tjänsten eller det finansiella instrumentet beror på svängningar på finansmarknaden som banken/värdepappersbolaget inte kan påverka, gäller inte någon ångerrätt. Exempel på tjänster som inte omfattas av ångerrätten är:

  • noterade värdepapper
  • fondandelar
  • utländsk valuta
  • penningmarknadsinstrument, till exempel derivat och terminer
  • bolån med panträtt i fastighet, i tomträtt eller i bostadsrätt.

Även om du inte har ångerrätt på ett bolån har du alltid rätt att lösa lånet i förtid. Det kan innebära att du måste betala en så kallad ränteskillnadsersättning.

Hur lång är ångerfristen?

Ångerfristen är 14 dagar utom vid livförsäkringsavtal och privat individuellt pensionssparande då ångerfristen är 30 dagar. Ångerfristen börjar löpa den dag då distansavtalet ingås men tidigast då du har fått samtliga avtalsvillkor och den information som företaget är skyldigt att lämna dig innan avtalet ingås. Köper du livförsäkringar börjar ångerfristen löpa den dag du får kännedom om att försäkringsavtalet har kommit till stånd. Vill du åberopa ångerrätten ska du höra av dig till företaget inom ångerfristen. Kontrollera hur du ska göra i informationen du har fått av företaget.

Vad händer när jag ångrar avtalet?

Har du ångrat dig och meddelat företaget detta är du inte längre bunden av avtalet. Du ska snarast och senast inom 30 dagar lämna/betala tillbaka det du eventuellt har hunnit få. Samma gäller för företaget, som snarast men senast inom 30 dagar, ska betala tillbaka det som du eventuellt har hunnit betala. Företaget har rätt att göra avdrag för eventuella kostnader på grund av att du ångrat dig (se mer om dessa kostnader nedan). Har du ingått ytterligare ett avtal i samband med distansavtalet, till exempel om du har köpt en bil på distans och tagit ett billån, och du ångrar själva distansavtalet, ska även avtalet om billånet upphöra att gälla.

Kostar det något att utnyttja ångerrätten?

Ja, företaget har rätt att ta ut ersättning för skäliga kostnader som det har haft för tjänsten, exempelvis ränta, uppläggningsavgift och administrativa kostnader. Företaget får bara ta ut de kostnader som företaget informerat om innan avtalet ingicks.

Vilken information ska jag få innan avtal?

Innan avtalet ingås ska du få följande information:

1. Företagets namn och organisationsnummer, adress, telefonnummer eller e-postadress samt huvudsakliga verksamhet. Anlitar företaget en mellanhand ska du få samma uppgifter om det bolaget.

2. Ansvarig tillsynsmyndighet om verksamheten kräver tillstånd

3. Den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper

4. Priset för tjänsten eller instrumentet inklusive arvoden, skatter och avgifter

5. Att det med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom företaget eller påförs av denne

6. De särskilda risker som följer med det finansiella instrument som avtalet avser, inklusive uppgift om att den tidigare värdeutvecklingen och avkastningen inte ger någon säker vägledning i fråga om den framtida utvecklingen och avkastningen

7. Sättet för betalning och fullgörande

8. Vad som gäller om ångerrätt inklusive uppgift om vad konsumenten kan komma att få betala om ångerrätten utnyttjas

9. Kostnaden för att ett medel för distanskommunikation används om inte kostnaden är beräknad efter normaltaxa

10. Den tid under vilken erbjudandet gäller

11. Avtalets kortaste löptid, om avtalet avser en fortlöpande eller periodiskt återkommande finansiell tjänst

12. Vad som gäller om uppsägning av avtalet i förtid eller ensidigt

13. Vilket lands lag om marknadsföring som har följts

14. Avtalsvillkor om vilket lands lag som ska tillämpas på avtalet och vilken domstol som är behörig

15. På vilket språk avtalsvillkoren och informationen tillhandahålls och på vilket språk företaget åtar sig att kommunicera under avtalstiden

16. Hur klagomål behandlas och vilka möjligheter som finns att få en tvist prövad utanför domstol och

17. Vilka garantifonder eller liknade ersättningssystem som finns

Företaget ska också i rimlig tid innan distansavtalet ingås ge dig samtliga avtalsvillkor (se undantag nedan vid telefonförsäljning). Informationen och avtalsvillkoren ska ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig.

Informationskrav vid telefonförsäljning

Vid telefonförsäljning ska säljaren börja varje samtal med information om sin identitet. Om du uttryckligen ger ditt samtycke till det, behöver företaget inte vid samtalet lämna all den information som anges ovan. Däremot ska du alltid få information enligt p. 3-6, 8 och 15. Snarast efter det att avtalet har ingåtts ska du få all den information som avses ovan och samtliga avtalsvillkor. Du ska få informationen i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012