Fonder

En fond är en samling värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. Om du sparar i en fond, innebär det att du köper andelar i den och tillsammans med de andra fondspararna blir delägare i fonden.

Alla fonder förvaltas av ett fondbolag som väljer ut de värdepapper som fonden ska investera i. Ibland är förvaltningen passiv och fonden följer då ett visst marknadsindex, exempelvis OMXS30-indexet på Stockholmsbörsen. Fondandelar kan du köpa av ett fondbolag, en bank, ett försäkringsbolag eller en nätmäklare. Fondens tillgångar förvaras hos ett förvaringsinstitut.

Innan du bestämmer dig för vilken fond du vill investera i bör du fundera över vilken risk du är beredd att ta och hur länge du tänker spara. Tänker du spara under flera år kan det tala för att placera i fonder med högre risk eftersom det ökar sannolikheten för en god avkastning. Ska du däremot spara under en kortare tid och/eller inte vill riskera att pengarna sjunker i värde, bör du välja en fond med låg risk.

När fondens värde stiger eller sjunker innebär det att dina fondandelar ökar och minskar i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det belopp du har sparat.

Vad är en fond?

En fond kan enkelt beskrivas som en portfölj med värdepapper av olika slag såsom svenska och utländska aktier, obligationer och andra värdepapper t.ex. derivatinstrument. (Derivatinstrument är ett riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper som exempelvis köp- och säljoptioner i aktier samt ränteterminer.) Portföljen ägs gemensamt av dem som placerat sina pengar i fonden. Hur stor andel av hela fonden som en fondandelsägare äger bestäms av hur mycket pengar han placerat i fonden.

Fonder har olika placeringsinriktning. Med placeringsinriktning menas vilken typ av värdepapper (t.ex. svenska aktier) som fonden skall placera i. Placeringsinriktningen framgår av varje fonds fondbestämmelser dvs. de bestämmelser som anger hur fonden skall förvaltas. Om fonden placerar i olika typer av värdepapper (t.ex. aktier och obligationer) skall det av fondbestämmelserna framgå i vilka proportioner som placeringarna skall göras. Fondens tillgångar består av värdepapper och likvida medel som ännu inte har använts för att köpa värdepapper och/eller pengar som man fått in vid försäljning av värdepapper.

Ett fondbolag förvaltar fonden, vilket innebär att man efter analyser av de marknader som ingår i fondens placeringsinriktning köper och säljer värdepapper för att fondens tillgångar och avkastning på sikt skall öka. Fondbolaget skall också löpande informera fondandelsägarna om utvecklingen av fonden samt kostnader som belastats varje enskild andelsägares innehav. Fondbolaget lämnar också information till Skattemyndigheten som underlag för beskattning av fondandelsägaren. Fondbolaget har sin ekonomi skild från fondens. Ett särskilt förvaringsinstitut, som agerar oberoende från fondbolaget, har hand om fondens tillgångar. Vid en konkurs i ett fondbolag kommer fondens förmögenhet, d.v.s. värdet av fondandelsägarnas samlade tillgångar (värdepapper och kontanta medel), att finnas intakt i förvaringsinstitutet.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012