Avgifter för fondsparande

Att spara i fonder kostar pengar i form av exempelvis förvaltningsavgift. Alla avgifter ska framgå av fondbestämmelserna.

Förvaltningsavgiften tas ut av fondbolaget för att täcka kostnader för förvaltning, analys, administration och information till andelsägarna. Fondavgiften är oftast en fast procentuell avgift på det förvaltade kapitalet. Prissättningen är fri, men en aktivt förvaltad fond har vanligtvis högre förvaltningsavgift än en passivt förvaltad fond, exempelvis en indexfond. Eftersom fonder jämförs utifrån sitt resultat, det vill säga nettoavkastningen, innebär det ett incitament för fondbolagen att hålla nere sina kostnader och därmed avgifterna. Utöver förvaltningsavgiften kan det finnas insättnings- och uttagsavgifter, vilket är relativt ovanligt i Sverige men vanligt förekommande i andra länder.

Fondbolaget måste också varje år informera andelsägarna hur stor del av fondens totala kostnader som hänför sig till din andel (individuell kostnadsinformation).

När avkastning och andelskurser visas för fonder är alltid alla avgifter och kostnader bortdragna (den så kallade nettoavkastningen). När andelsvärdet för varje dag återges har 1/365 del av årsavgiften dragits ifrån.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012