Fondförsäkring, traditionell försäkring, depåförsäkring

Det finns tre huvudtyper av kapitalförsäkringar:

  • Fondförsäkring där du väljer mellan de fonder som försäkringsbolaget erbjuder
  • Traditionell förvaltning där försäkringsbolaget sköter förvaltningen och erbjuder en viss lägsta avkastning
  • Depåförsäkring där du placerar i fonder, aktier eller andra värdepapper

Fondförsäkring

I en fondförsäkring väljer du vanligtvis fonder och risknivå själv. Det finns då ingen garanti för att det sparade beloppet växer, men det finns även fondförsäkringar där försäkringsbolaget placerar och ger någon typ av garanti.

Eftersom det inte finns någon garanti är det alltså inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta sparkapital. Försäkringens värde följer värdeutvecklingen i de fonder du valt. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde och till och med helt försvinna, precis som när du sparar i fonder på vanligt sätt.

I fondförsäkringar som har en garanti kan garantin se olika ut. Det är då försäkringsbolaget som väljer i vilka fonder sparkapitalet placeras och garanterar till exempel 80 eller 90 procent av inbetalade premier alternativt hela den insatta premien.

Traditionell förvaltning

I en ”traditionellt” förvaltad försäkring är det försäkringsbolaget som placerar dina pengar i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Bolaget ger då en garanti i form av en garanterad ränta på dina insatta pengar. Eftersom det dras avkastningsskatt och avgifter från din försäkring så blir den garanterade räntan i praktiken lägre.

Lyckas försäkringsbolaget få en högre avkastning än den garanterade räntan, redovisas din andel av denna avkastning som återbäring/överskott på ditt årliga värdebesked. Denna del av försäkringskapitalet ingår i bolagets riskkapital och kan både stiga och sjunka under avtalstiden.

Löftet att ge dig en garanterad ränta måste alltid uppfyllas. Däremot kan det överskott som redovisats på din försäkring minska eller till och med helt försvinna. Det händer om bolaget under en period inte lyckas få tillräckligt hög avkastning.

Det finns även traditionella försäkringar som saknar garanti. De påminner om en fondförsäkring, men sparkapitalet får placeras i fler tillgångsslag än fonder.

Depåförsäkring

I en depåförsäkring placerar du själv dina pengar valfritt i exempelvis aktier, fonder och olika slag av värdepapper. Det finns inga garantier för ditt sparande.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012