Avgifter

Utöver skattekostnaden tillkommer olika avgifter. Beteckningarna på avgifterna varierar, men det är vanligt med en årlig fast avgift samt en avgift i procent på ditt totala sparbelopp eller en procentuell avgift på de insättningar du gör. Om sparandet placeras i fonder tas avgifter ofta ut för förvaltningen av fonderna. Vidare kan det förekomma startavgifter, riskavgifter för själva försäkringsmomentet (risken för dödsfall), courtage för inköp av värdepapper etc.

Avgifterna kan bli höga när sådana tas ut både för försäkringen och för de fonder du placerar i. Dessa kostnader naggar ditt sparkapital i kanten, så ta reda på vilka avgifter som gäller för just den kapitalförsäkring du väljer.

Skatteregler

Det som främst skiljer sparande inom en kapitalförsäkring från direkt sparande i värdepapper är skattereglerna. Om du har tillgångarna i en kapitalförsäkring kan du byta fonder eller köpa och sälja aktier och andra värdepapper utan att det utlöser någon beskattning av en eventuell vinst. Du behöver inte heller deklarera för försäljningen av värdepapper. Utbetalningen av kapitalförsäkringen är också skattefri, oavsett om den sker via en engångsutbetalning när försäkringen löpt ut eller via fortlöpande betalningar.

Men kapitalförsäkringen är inte skattefri. En årlig avkastningsskatt (som ibland kallas för schablonskatt) betalas på värdet av ditt sparande i försäkringen och de inbetalningar du gjort till försäkringen under året (inbetalningar under andra halvåret räknas bara med till hälften). Detta så kallade kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före. På det beloppet är skatten 30 procent. Dessa skatteregler började gälla den 1 januari 2012. Tidigare var skatten på kapitalförsäkringar något lägre (27 procent) och underlaget beräknades på ett annat sätt.

Det är vanligen försäkringsbolaget som betalar in skatten, eftersom det är bolaget som äger alla värdepapper. Avkastningsskatten ska betalas även om värdet på innehavet under året minskat. Det betyder att du får betala skatt för sparandet även om det går med förlust.

Inget investerarskydd

När du sparar i fonder på vanligt sätt finns ett särskilt investerarskydd som staten svarar för (motsvarande insättningsgarantin för sparkonton). När du sparar i en kapitalförsäkring finns inget sådant skydd. Det har att göra med att det inte är du själv som äger de fonder eller värdepapper som placeras inom försäkringen, utan det gör försäkringsbolaget.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012