Följande material från Bolagsverket.

Exempel på stiftelseurkund

§ 1.
Undertecknade stiftare träffar härmed en överenskommelse om att bilda ett aktiebolag med företagsnamn och verksamhet i enlighet med bolagsordning (bilaga 1). Stiftare som tecknat sig för aktier ska betala ................ kronor för varje aktie.

§ 2.
Undertecknade stiftare tecknar härmed följande antal aktier.

......................................................
Namn
  ......................................................
Antal aktier
......................................................
Namn
  ......................................................
Antal aktier

§ 3.
Följande funktionärer ska ingå i bolaget

Styrelseledamot: .......................................
Namn
  .......................................
Personnummer
  .......................................
Adress
  .......................................
Postnummer och ort
Styrelsesuppleant: .......................................
Namn
  .......................................
Personnummer
  .......................................
Adress
  .......................................
Postnummer och ort
Revisor: .......................................
Namn
  .......................................
Personnummer
  .......................................
Adress
  .......................................
Postnummer och ort
       


........................................................................
Ort och datum


Underskrift av samtliga stiftare

......................................................
Underskrift
  ......................................................
Namnförtydligande
......................................................
Underskrift
  ......................................................
Namnförtydligande


Källa: Bolagsverket