Följande material från Bolagsverket.

Ändring

Om bolaget vill ändra på uppgifter som finns i registret ska detta anmälas till Bolagsverket. Anmäl gärna ändringar via e-tjänsten verksamt.se.

Ändring av adressen till företaget eller en funktionär
Det sker inte någon automatisk överföring av sådana uppgifter från Skatteverket eller andra myndigheter till Bolagsverkets register. Ändring av adress måste därför alltid göras direkt till Bolagsverket av en firmatecknare.

Ändring av en funktionärs efternamn
Vid ändring av ett efternamn ska det i anmälan skickas med en namnteckning från personen det gäller. Namnteckningen ska vara i original och bevittnad av en person. Ändringen görs av firmatecknare.

Ändring av verksamheten
En ändring av verksamheten ska skrivas under av samtliga bolagsmän.

Ändring av funktionärer
Observera att anmälan om ändring av funktionärer ska skrivas under av alla kvarstående och tillkommande bolagsmän. De tillkommande personernas namnunderskrifter ska vara i original och bevittnade av en person.

Anmälan om egen avgång
En anmälan om egen avgång av en bolagsman förutsätter att utträdet accepterats och godkänts av övriga bolagsmän. Bolagsverket gör dock ingen kontroll av detta innan bolagsmannen avregistreras. En anmälan till Bolagsverket om utträde ur bolaget kan aldrig ersätta de övriga bolagsmännens samtycke till avgången. En bolagsman har därför ingen ensidig eller ovillkorlig rätt att när som helst och utan att ange skäl utträda ur ett handelsbolag. Detta beror på att bolagsmannen ingått ett avtal (handelsbolagsavtal) med de övriga bolagsmännen. Avtal ska hållas. Vill någon bolagsman utträda måste avtalet ändras, vilket kräver de andra bolagsmännens samtycke. Som huvudregel gäller att endast om de övriga bolagsmännen samtyckt till utträdet så har bolagsmannen avgått ur bolaget. I annat fall kan en tvist eller likvidationsgrund föreligga.

En bolagsman som oriktigt anmält sin avgång undgår inte sitt ansvar för bolaget. Personen kan vid en prövning av domstol fortfarande anses vara bolagsman i bolaget.

Bara en kvar?
I ett handelsbolag krävs minst två bolagsmän. Om antalet bolagsmän gått ner under två anses bolaget ha gått i likvidation när detta förhållande bestått i sex månader. Den kvarvarande bolagsmannen kan antingen avregistrera bolaget genom att anmäla att verksamheten upphört eller anmäla att minst en ny bolagsman tillkommit. Om bolaget gått i likvidation ska detta anmälas till Bolagsverket för registrering. Bolagsverket kan numera efter visst förfarande även på eget initiativ avföra ett handelsbolag som har mindre än två bolagsmän, om förhållandet bestått i minst ett år och uppgift om likvidation inte registrerats.

Ändring av företagsnamnet
En ändring av företagsnamnet ska skrivas under av samtliga bolagsmän.

Ändring av prokurist
Vid ansökan om ändring av en prokurist ska prokuran ges in i original eller bestyrkt kopia om det är frågan om en skriftlig prokura. För särskilt bemyndigande eller kollektivprokura räcker det med en redogörelse för innehållet. Vi ska också ha in personuppgifter om prokurister och hans (av en person) bevittnade namnteckning i original. Ansökan ska undertecknas av samtliga bolagsmän.

Flyttning till annat län

Flytt av företaget till ett annat län innebär att företaget avregistreras i det län där det har drivits och nyregistreras i ett annat län. Detta räknas som en ändring och alltså ska inte blanketten för avregistrering användas i detta fall. Efter att flytten har registrerats är företagsnamnet bara skyddat i det nya län där verksamheten bedrivs. I vissa fall kan du bli tvungen att byta företagsnamn eftersom det sedan tidigare kan finnas ett identiskt eller förväxlingsbart företagsnamn i det nya länet.

Avveckling

Handelsbolag och kommanditbolag kan avvecklas genom likvidation eller konkurs. Efter avslutad likvidation eller konkurs ska bolaget avregistreras. Detta ska anmälas för registrering till Bolagsverket.

Om företaget ombildas och drivs vidare i en annan företagsform ska detta också anmälas för registrering.

Anmälan om avregistrering kostar ingenting.

Källa: Bolagsverket