Nollpunkten (på engelska break-even point) är då företagets intäkter och kostnader är lika stora. Vid nollpunkten går det att utläsa vilken försäljningsvolym företaget måste uppnå för att alla kostnader ska vara täckta. Är volymen högre kommer företaget att visa vinst, är den lägre visar företaget en förlust.

Hur nollpunkten beräknas

Normalt säljer ett företag fler produkter än bara en vilket innebär att det är nollpunktsomsättningen i kronor som blir den intressanta kunskapen. Låt oss dock visa hur både nollpunktsvolymen och nollpunktsomsättningen beräknas.

Om vi har en försäljning av en produkt kan vi använda följande formel för att beräkna nollpunktsvolymen:

nollpunktsvolym

Vi kan också räkna ut nollpunktsvolymen på detta sättet:

nollpunktsvolym

Svaret vi får genom att använda någon av dessa formler är hur många av något (en produkt) som behöver säljas för att företagets intäkter och kostnader ska vara lika stora.

Har företaget fler produkter som det säljer är det nollpunktsomsättningen vi vill veta:

nollpunktsomsättningen

Följande exempel från en liten servicebutiks budgeterade försäljning under ett år kan förklara formeln ovan. Ägaren till servicebutiken är intresserad av att veta var gränsen går då butiken börjar gå med vinst.

Nollpunkten exempel

exempel nollpunkten

Servicebutiken måste sälja varor för minst 4 450 000 kr innan butiken börjar gå med vinst.

Säkerhetsmarginal

Säkerhetsmarginalen är det begrepp som används för den del av försäljningen som överstiger nollpunkten. Säkerhetsmarginalen kan uttryckas i antalet enheter, i kronor eller procent. Ett företag strävar efter att ha så stor säkerhetsmarginal som möjligt. Är säkerhetsmarginalen stor har företaget goda förutsättningar att klara en försäljningsnedgång (ända ned till nollpunkten). Se figuren nedan.

Resultatdiagram

Genom att använda ett resultatdiagram går det lätt att åskådliggöra noll- punkten.

Resultatdiagram

Resultatdiagram bra hjälp vid budgetering

Genom att använda ett resultatdiagram är det enkelt att se företagets beräk- nade resultat vid olika budgetalternativ:

Resultatdiagram 

Läs mer om: 

Kalkylering
Grundläggande begrepp
Självkostnadskalkyl
Bidragskalkyl
Timkostnadskalkyl
Marginal i varuhandelsföretag
Investeringskalkyl