Allmän pensionsavgift

7 procent av förvärvsinkomsten men högst 40 100 kronor. Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

Arbetsgivaravgift

Avgift Procent
Ålderspensionsavgift  10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 0,60 %
Sjukförsäkringsavgift  3,55 %
Arbetsskadeavgift  0,20 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 2,64 %
Allmän löneavgift 11,62 %
Summa 31,42 %

Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) har slopats.

Aktuella arbetsgivaravgifter

 • För anställda som är födda 1938 till 1956 ska ålderspensionsavgift betalas med 10,21 procent.
 • För anställda som är födda 1957 och efter är arbetsgivaravgifterna 31,42 procent.
 • För ungdomar som fyller 19-23 år under 2022, alltså de som är födda 1999 till 2003,
  är arbetsgivaravgiften 19,73 % på ersättning upp till 25 000 kr och 31,42 % på ersättning över 25 000 kr. Dessa regler är tillfälliga och gäller fram till mars 2023.
 • För ungdomar som har fyllt 15 men inte 18 år vid årets ingång, alltså de som är födda 2004 till 2006, ska arbetsgivaren bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för ersättningar upp till 25 000 kronor per månad. På ersättning över 25 000 kronor är arbetsgivaravgiften 31,42 procent.

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer Svenska kyrkan eller den kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Avgiften beräknas på den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten.

Begravningsavgiften är 0,261 procent. Om du är folkbokförd i Stockholm eller Tranås kommun är avgiften 0,065 procent respektive 0,24 procent.

Beskattningsbar inkomst

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Bilersättning (milersättning)

Skattefri bilersättning
Egen bil: 18,50 kronor/mil
Förmånsbil:

 • Diesel 6,50 kronor/mil
 • Övrigt drivmedel (till exempel bensin, el eller etanol) 9,50 kronor/mil.

För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 9,50 kronor/mil.

Bilförmånsberäkning

Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen från den 1 juli 2021.

Exempel. En ny bil med nybilspris 200 000 kronor har extrautrustning värderad till 22 000 kronor. Bilförmånen ska då beräknas utifrån att bilens nybilspris 222 000 kronor (200 000+22 000). Bilens fordonsskatt är 4 050 kronor.

14 007 kronor (0,29 x prisbasbeloppet 48 300 kronor)
2 997 kronor (1,35 % av nybilspriset på 222 000 kronor)
28 860 kronor (13 % av nybilspriset på 222 000 kronor)
4 050 kronor (Fordonsskatt)
= 49 914 kr (Förmånsvärde)

Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen 1 juli 2018 – 30 juni 2021

Exempel. En ny bil med nybilspris 200 000 kronor har extrautrustning värderad till 22 000 kronor. Bilförmånen ska då beräknas utifrån att bilens nybilspris 222 000 kronor (200 000+22 000). Bilens fordonsskatt är 4 050 kronor.

14 007 kronor (0,29 x prisbasbeloppet 48 300 kronor)
832 kr (Nybilspriset 222 000 kronor x 75 procent av statslåneräntan (0,5 procent)
19 980 kronor ( 9 % av nybilspriset 222 000 kronor. Gäller upp till och med 7,5 prisbasbelopp)
0 kronor (20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp)
4 050 kr (Fordonsskatt)
= 38 869 kronor (förmånsvärde)

Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen före den 1 juli 2018:

Exempel. En ny bil med ett nybilspris på 200 000 kronor har en extrautrustning värderad till 22 000 kronor. Bilförmånen ska då beräknas utifrån bilens nybilspris 222 000 kronor.

15 311 kronor (0,317 x prisbasbeloppet 48 300 kronor)
832 kronor (0,375 procent av nybilspriset 222 000 kronor)
19 980 kronor (9 procent av nybilspriset 222 000 kronor. Gäller upp till 7,5 prisbasbelopp)
0 kronor (20 procent av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp)
= 36 123 kronor (förmånsvärde)

Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 193 200 kronor för inkomstår 2021.

Bolagsskatt

Se statlig inkomstskatt för juridiska personer.

Bostadsförmån

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det t.ex. är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

Bostadsförmånsvärde beräknat med ledning av tabellen nedan avser bostad i omöblerat skick inklusive värme men exklusive hushållsel.

Bostadsförmån per kvadratmeter bostadsyta
Region Per år Per månad
Stor-Stockholm * 1398 kr 116 kr
Stor-Göteborg ** 1262 kr 105 kr
Stor-Malmö 1323 kr 110 kr
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare 1219 kr 102 kr
Tätorter som ligger i övriga kommuner 1069 kr 89 kr
Bostad belägen utanför stor-Stockholm, stor-Göteborg, samt utanför annan tätort och dess närområde. 962 kr 80 kr

* Till Stor-Stockholm räknas Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Stor-Stockholm sammanfaller därmed med Stockholms län.

**Till Stor-Göteborg räknas Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Bostadsförmån i inkomstdeklarationen

I inkomstdeklarationen ska värdet av bostadsförmån för den anställde istället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet). Det innebär att den anställde kan behöva ändra det förtryckta beloppet vid lön, förmåner m.m.

Brytpunkt

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag.

Brytpunkten är 554 900 kronor för dig som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.
Brytpunkten är 618 700 kronor för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång.

Dubbel bosättning

Avdrag för måltider den första månaden, 72 kronor per dag.
Utgifter för logi, faktisk kostnad för boendet.

Egenavgift

Egenavgift
Avgift Procent
Sjukförsäkringsavgift  3,64 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 %
Ålderspensionsavgift 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 0,60 %
Arbetsmarknadsavgift 0,10 %
Arbetsskadeavgift 0,20 %
Allmän löneavgift 11,62 %
Summa 28,97 %

Är du född 1957 eller senare och bedriver aktiv näringsverksamhet så betalar du normalt full egenavgift, det vill säga 28,97 procent.

Personer som är födda 1938–1956 betalar ålderspensionsavgift med 10,21 procent.

Personer födda 1937 och tidigare betalar inga egenavgifter.
Den särskilda löneskatten för äldre (födda 1937 och tidigare) som fanns tidigare har slopats.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 procent i stället för egenavgifter.

Egenavgift - schablonavdrag

Är du född 1957 eller senare får du göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med 25 procent.

Är du född 1938 -1956 får du göra schablonavdrag med 10 procent.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 procent.

Expansionsfond

Takbelopp = tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång.
Högsta möjliga avsättning = takbeloppet dividerat med 0,794, alternativt takbeloppet multiplicerat med 125,94 procent
Expansionsfondsskatten = 20,6 procent

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Fastighetsavgiften för småhus är 8 874 kronor eller högst 0,75 procent av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift.

Hus som är nybyggda 2011 eller tidigare betalar full fastighetsavgift från inkomstår 2022. (Deklarationen 2023)

Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

Fribelopp vid SINK för socialförsäkringspension, sjukersättning och aktivitetsersättning

Följande ersättningar är delvis skattepliktiga för dig som beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) :

 • pension (med undantag av barnpension)
 • sjukersättning
 • aktivitetsersättning

Ersättningarna är skattepliktiga till den del det sammanlagda beloppet för varje kalendermånad överstiger det s.k. fribeloppet.

Fribeloppet för varje månad är 3 099 kronor (en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp).

Fribeloppet motsvarar grundavdraget som den som beskattas enligt inkomstskattelagen kan få. 

Förseningsavgifter

Skattedeklaration: 625 kronor och i vissa fall 1 250 kronor.
(Skattedeklaration avser arbetsgivardeklaration, momsdeklaration, punktskattedeklaration, förenklad arbetsgivardeklaration och särskild skattedeklaration)
Periodisk sammanställning: 1 250 kronor
Fastighetsdeklaration: 500 kronor och efter den 1 maj 2 000 kronor.

Förseningsavgifter
Inkomstdeklaration lämnad Aktiebolag och ekonomiska föreningar Övriga
Efter deklarationstidpunkten 6 250 kr 1250 kr
Tre månader efter deklarationstidpunkten 12 500 kr 2500 kr
Fem månader efter deklarationstidpunkten 18 750 kr 3 750 kr

Försäljning privatbostad

När du säljer en privatbostad med vinst beskattas 22/30 delar av vinsten. En förlust är avdragsgill till 50 procent.

Försäljning näringsfastighet

När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90 procent av vinsten. En förlust är avdragsgill till 63 procent.

Genomsnittlig kommunal skattesats

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen för 2022 är 32,24 procent.

Du som är begränsat skattskyldig och som valt att bli beskattad enligt inkomstskattelagen i stället för enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) betalar den genomsnittliga kommunalskatten.

Om minst 90 procent av din totala förvärvsinkomst under året kommer från Sverige har du rätt till bland annat grundavdrag och jobbskatteavdrag. 

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som alla får automatiskt och som varierar beroende på den fastställda inkomsten.

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt (för personer som inte fyllt 65 år) är lägst 14 200 kronor och högst 37 200 kronor. Vid låga inkomster är grundavdraget 20 500 kronor.

Grundavdrag för ideella föreningar

Grundavdraget för allmännyttiga ideella föreningar är 15 000 kronor om föreningen har skattepliktig näringsverksamhet.

Gränsbelopp

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar.

Inkomstår 2022: 187 550 kronor
(2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2021)

Gåvor till anställda, skattefria

Julgåva 500 kronor inklusive moms
Jubileumsgåva 1 500 kronor inklusive moms
Minnesgåva 15 000 kronor inklusive moms

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet. Inkomstbasbeloppet för år 2022 har fastställts till 71 000 kronor.

Intäktsränta på skattekontot

Från den 1 januari 2017 är intäktsräntan noll på grund av en lagändring.

Kostförmån

Fri kost på allmänna transportmedel och frukost på hotell under tjänsteresa är skattefri om kosten ingår i priset för resan eller rummet.

Frukost 50 kronor/dag
Lunch eller middag 100 kronor/dag
Helt fri kost 250 kronor/dag (minst tre mål/dag).

Om en anställd får fri kost från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden kommer utan krav på någon motprestation så ska måltiden inte förmånsbeskattas.

Kostnadsavdrag

Under förutsättning att den anställde/arbetstagaren slutligen stått för kostnaderna i arbetet (med undantag för traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa), får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag efter beslut från Skatteverket göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön. Kostnaderna ska uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens sammanlagda ersättning.

Om betalningsmottagaren tillhör någon av nedanstående kategorier får kostnadsavdrag göras utan beslut och utan prövning av kostnadens storlek enligt följande

Kostnadsavdrag
Kategori Tillåtet kostnadsavdrag
Fritidsombud hos försäkringsbolag 30 % av bruttolönen
Musiker och sångartister vid högst en månads anställning 30 % av bruttolönen
Försäljare inom gravvårdsbranschen 15 % av bruttolönen
Hemarbetare hos industriföretag m.fl. med egen maskin för sömnad 15 % av bruttolönen
Skogshuggare med egen motorsåg 15 % av bruttolönen
Skogskörare med eget fordon eller häst 35 % av bruttolönen

Kyrkoavgift

Kyrkoavgift till Svenska kyrkan betalar alla medlemmar i svenska kyrkan till den församling där man bodde den 1 november året innan inkomståret. Kyrkoavgiften särredovisas på slutskattebeskedet.

Moms - skattesatser

25 procent (20 procent av priset) den generella skattesatsen för moms.
12 procent (10,71 procent av priset) till exempel livsmedel, hotell- och restaurangtjänster
6 procent (5,66 procent av priset) t.ex. dagstidningar, böcker (inklusive elektroniska publikationer) och persontransporter.

Pensionsgrundande inkomst

Inkomsttaket för beräkning av pensionsgrundande inkomst är 572 970 kronor.

Den högsta pensionsgrundande inkomsten är 532 500 kronor.

Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomsten, inkomsttaket, som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2022 är 71 000 kronor.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond
Juridisk person, utom dödsbon 25 %
Fysiska personer och dödsbon 30 %

Återföring till beskattning:

Avsättningar som görs under inkomståret 2022 återförs senast inkomstår 2028.

En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten ska beräknas till statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång.

Den 30 november 2021 var statslåneräntan 0,23 procent. Statslåneräntan får dock inte understiga 0,50 procent vid denna beräkning.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen och påverkar bl.a.

 • Värdet av bilförmån
 • Maximalt skattefritt traktamente
 • Deklarationspliktsgränsen
 • Grundavdraget
 • Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling
 • Jobbskatteavdraget

Prisbasbeloppet inkomstår 2022: 48 300 kronor
Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2022: 49 300 kronor

Public service-avgift

Maxbelopp per person och år: 1 327 kronor.

Representation

Avdragsramar vid inkomstbeskattningen:

Extern representation
Händelse Exklusive moms
Frukost, lunch, middag 0 kronor
Enklare förtäring 60 kronor
Golf, teater etc. 180 kronor

  

Intern representation
Händelse Exklusive moms
Frukost, lunch, middag 0 kronor
Enklare förtäring 60 kronor
Hyra, underhållning etc. vid personalfester 180 kronor
Teater etc. 180 kronor

 

Representation i form av gåva
Händelse Exklusive moms
Representationsgåva 300 kronor
Reklamgåva 300 kronor

Reseavdrag

Avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 18,50 kronor per mil.
Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin, el eller etanol). För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel medges avdrag med det högre beloppet, det vill säga med 9,50 kronor per mil.

Avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats: Du kan bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11000 kronor.

Räntefördelning

Kapitalunderlag = Tillgångar - skulder vid beskattningsårets ingång

 • kapitalunderlag > 50 000 kronor => Positiv räntefördelning (frivillig)
 • kapitalunderlag < -50 000 kronor => Negativ räntefördelning (tvingande).
Räntefördelning
Räntesats Procent 
positiv räntefördelning 6,23 %
negativ räntefördelning 1,50 % 

Procentsatser vid värdering enligt alternativregeln, av fastighet som är anläggningstillgång:

Småhusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 54 procent
Hyreshusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 48 procent
Industrienheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 64 procent
Lantbruksenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 39 procent

Ränteförmån

Ett räntefritt lån eller lån med lägre ränta än marknadsräntan från arbetsgivaren, är en skattepliktig förmån. Förmånen beskattas som inkomst av tjänst.

Belopp som motsvarar värdet av förmånen räknas som betald ränta och får dras av under inkomst av kapital. Det gäller dock inte företagsledare i fåmansföretag eller närstående till företagsledare.

Fast ränta

Förmånsvärdet beräknas: (statslåneräntan vid lånetillfället + 1 procentenhet) - den avtalade räntan. Jämförelseräntan ska dock som lägst vara 0,5 procent.

Rörlig ränta

Förmånsvärdet beräknas: statslåneräntan den 30 november året före inkomståret + 1 procentenhet (jämförelseränta) - den avtalade räntan. Jämförelseräntan ska dock som lägst vara 0,5 procent.

Har statslåneräntan den 31 maj inkomståret ändrats med två procentenheter eller mer, jämfört med statslåneräntan den 30 november året innan, ska en ny förmånsberäkning göras för tiden juli - december. Statslåneräntan vid utgången av maj under inkomståret ska dock som lägst anses vara minus 0,5 procent.

30 november 2021 var statslåneräntan 0,23 procent.

Schablonintäkt på bostadsuppskov

Den årliga schablonintäkten för bostadsuppskov har tagits bort från och med inkomstår 2021. Det innebär att den inte längre finns med i deklarationen som lämnas 2 maj 2022.

Schablonintäkt på fondandelar

Schablonintäkten beräknas till 0,4 procent av värdet av fondandelarna vid ingången av kalenderåret.

För en fysisk person innebär detta att den faktiska skatten blir 0,12 procent (0,4 * 30 %) av värdet på fondandelarna vid ingången av året. För en juridisk person blir den faktiska 0,088 procent (0,4 %* 22 %) av värdet på fondandelarna vid ingången av kalenderåret.

Schablonintäkt på investeringssparkonto

Schablonintäkten för investeringssparkonto är 1,25 procent av ett kapitalunderlag (inkomståret 2022). Skatten är 30 procent av schablonintäkten vilket motsvarar 0,375 procent av underlaget. Har du till exempel ett kapitalunderlag på 100 000 kronor för 2022 så blir skatten 375 kronor.

Skattefri årsinkomst

Årsinkomst för att deklarera är 20 431 kronor för inkomstår 2022.

Skattereduktion Kapital

Om inkomsterna i kapital (ränteinkomster, vinst fondandelar m.m.) är högre än utgifterna i kapital (ränteutgifter, förlust fondandelar m.m.) blir det en kapitalvinst som beskattas med 30 procent.

Om utgifterna i kapital är högre än inkomsterna i kapital blir det en kapitalförlust, ett underskott av kapital. Underskott av kapital upp till 100 000 kr ger en skattereduktion med 30 procent. På underskott över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent.

Skattetillägg

Skattetillägg på undanhållen skatt per oriktig uppgift

Skattetillägg
  Slutlig skatt Annan skatt
Uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle lett till för låg skatt om den godtagits. 40 % 20 %
Uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits 40 % av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört  
Periodiseringsfel 10 % 5 eller 2 %*

*Läs mer om vilken procentsats som ska användas vid periodiseringsfel i Rättslig vägledning 

Skattetillägg på bestämd eller inte tillgodoräknad skatt vid skönsbeskattning

Skattetillägg
  Slutlig skatt Annan skatt
Skönsbeskattning utöver vad som redovisats i deklaration och vad som framgår av avstämningsuppgifter 40 % 20 %
Skönsbeskattning som minskar ett redovisat underskott av näringsverksamhet eller tjänst 40 % av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört  
Skönsbeskattning vid avsaknad av inkomstdeklaration som medför att ett tidigare beskattningsår fastställt underskott av näringsverksamhet eller tjänst utnyttjas 40 % av ¼ av den del av underskottet som utnyttjas  

Skattetillägg vid omprövning av ett skönsbeskattningsbeslut är 40 procent av den ytterligare skatt som har tagits ut genom omprövningsbeslutet.

Om skatteavdrag inte gjorts är skattetillägget 5 procent av det skatteavdrag som skulle ha gjorts.

Skiktgräns

Skiktgränsen för statlig inkomstskatt (20 procent) är den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

Skiktgränsen är 540 700 kronor.

Statlig inkomstskatt, fysiska personer

Det är ingen statlig inkomstskatt på beskattningsbar förvärvsinkomst upp till 540 700 kronor. På den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 540 800 kr är den statliga inkomstskatten 20 procent.

Statlig inkomstskatt, juridiska personer

Statlig inkomstskatt är 21,4 procent för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag om deras beskattningsår börjat före den 1 januari 2021.

För beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020 är den statliga inkomstskatten 20,6 procent.

Statlig inkomstskatt, kapitalinkomster

Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster är 30 procent.

Statslåneränta

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen och som Riksgälden bestämmer. I skattelagstiftningen används statslåneräntan som gäller den 30 november året före beskattningsåret (inkomståret).

Från och med inkomståret 2012 används statslåneräntan den 30 november året före inkomståret för att beräkna skatteunderlaget för avkastningsskatt på utländska kapitalförsäkringar.

Statslåneräntan vid utgången av november 2021: 0,23 procent.

Den genomsnittliga statslåneräntan fastställs av Skatteverket. Genomsnittlig statslåneränta under kalenderåret före beskattningsåret/inkomståret används bland annat vid beräkning av skatteunderlaget för avkastningsskatt på utländska pensionsförsäkringar.

Genomsnittlig statslåneränta för 2021: 0,16 procent.

Från och med 2017 har det införts golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen. De nya bestämmelserna innebär att statslåneräntan inte ska kunna understiga en viss procentenhet vid de olika beräkningarna i skattelagstiftningen. Se t.ex. ovan under Ränteförmån.

Särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK)

Vid beskattning enligt SINK betalar du särskild inkomstskatt med 25 procent förutom för sjöinkomst där skatten är 15 procent.

Särskild löneskatt på passiv näringsverksamhet

Särskild löneskatt: 24,26 procent.

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Särskild löneskatt: 24,26 procent.

Särskild löneskatt på vinstandel

Arbetsgivare som lämnar bidrag till en vinstandelsstiftelse ska betala särskild löneskatt på lämnat bidrag. Den avsättning som görs ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt.

Särskild löneskatt: 24,26 procent.

Tillfälligt arbete

Avdrag för måltider den första månaden, 120 kronor per dag.
Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om storleken av utgiften inte kan visas, 120 kronor per natt.

Traktamente inom landet

Traktamente vid tjänsteresa utan övernattning är alltid skattepliktigt fullt ut.

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning:

Resa med traktamente

Traktamente inom landet
Tid Summa
Hel dag 240 kr per dag (Resdag: resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00)
Halv dag 120 kr per halv dag (Resdag: resan påbörjats efter 12.00 eller avslutats före 19.00)
Efter tre månader 168 kr per hel dag
Nattraktamente 120 kronor

Tyst kvittning gäller. Det innebär att traktamentet inte redovisas i deklarationen och inga avdrag görs i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön.

Om den anställda får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställda beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.

Reducerat traktamente – inrikes tjänsteresa
Schablonavdrag för ökade levnadskostnader 240 kr 168 kr 120 kr 72 kr
Reducering för:         
Frukost, lunch och middag 216 kr  151 kr 108 kr 64 kr
Lunch och middag 168 kr 118 kr 84 kr 50 kr
Lunch eller middag 84 kr  59 kr 42 kr 25 kr
Frukost 48 kr 33 kr 24 kr 14 kr

Traktamente utom landet

Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler som för inrikes resor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente.

Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa

Minskning av normalbeloppet

Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa
Måltid Procent
Helt fri kost 85 %
Lunch och middag 70 %
Lunch eller middag 35 %
Frukost 15 %

Tävlingsvinster

Tävlingsvinster som inte kommer från arbetsgivaren är skattefria om de är i annan form än kontanter och värdet är högst 0,03 prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.

Har du varit med i en tävling i t.ex. TV eller en tidning och vunnit, ska du vanligtvis betala skatt på vinsten. Om det är den personliga prestationen som avgör om du vinner ska du beskattas för vinsten. Är det däremot slumpen som avgör är vinsten skattefri.

Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål som värderas till högst 1 400 kronor.

Uppskov med beskattning vid bostadsbyte

Taket för uppskov – dvs. maximalt uppskovsbelopp per bostad,

För försäljningar fram till 20 juni 2016 var takbeloppet 1 450 000 kr
För försäljningar under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020 togs takbeloppet bort.
För försäljning efter 1 juli 2020 är takbeloppet 3 000 000 kr

Från och med 1 januari 2021 betalar du ingen schablonintäkt på ditt uppskov.

Värdeminskningsavdrag för byggnader

Det skattemässiga värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket. I uppställningen nedan anges typkod inom parantes.

Byggnadstyp och procentsats

Småhus (120 och 213-223) 2 procent.

Hyreshus

Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus (322 och 324) 3 procent.
Kiosk (323) 5 procent.
Övriga (320, 321, 325, 326 och 381) 2 procent.

Ekonomibyggnad

Kylhus, silos och växthus (120 och 121) 5 procent.
Övriga (120-121) 4 procent.

Industribyggnad

Vattenkraftsbyggnader (713, 720) 2 procent.
Värmekraftsbyggnader (719, 730-733) 4 procent.
Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (412, 414, 420-433 och 481) 4 procent.
Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för (412, 420-433 och 481) 5 procent.

Specialbyggnad (820-829 och 890) 3 procent