Värdeminskning är ett annat ord för avskrivning som innebär att du får dra av utgiften för inköpet genom att dela upp den på flera år. Inventarierna blir på så sätt kostnadsförda i den takt de förbrukas.
 

Inventarier

Inventarier är tillgångar som du behöver i verksamheten för att kunna driva den. Det kan till exempel vara maskiner som tillverkar olika produkter, verktyg, möbler, bilar, instrument, datorer eller en affärsinredning.

Du har tre möjligheter att dra av för inventarier:

 • Omedelbart avdrag innebär att du får dra av hela utgiften det år du köpte in varan.
   
 • Räkenskapsenlig avskrivning innebär att det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) ska motsvara avskrivningen i bokslutet.
   
 • Restvärdesavskrivning.
   

Patenträtt, hyresrätt, goodwill

Dessa tillgångar kallas immateriella, det vill säga sådana som inte består av föremål, i motsats till materiella tillgångar som inventarier. Utgiften för dessa tillgångar får du dra av genom avskrivning, det vill säga dela upp kostnaden på flera år precis på samma sätt som med inventarier. Reglerna för så kallade treårsinventarier gäller dock inte för immateriella tillgångar. Du får välja mellan räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning. Om du väljer räkenskapsenlig avskrivning för dina inventarier får du inte välja restvärdesavskrivning för till exempel hyresrätten till din affärslokal.

Med patenträtt menas både rättighet som du skaffat för att använda i din egen tillverkning och rättighet som du får betalt för när du låter någon annan använda den.
 

Förenklingsregler vid förenklat årsbokslut

Har du valt att upprätta ett förenklat årsbokslut finns det särskilda förenklingsregler för inventarier.

 • Är avskrivningsunderlaget mindre än 5 000 kronor medges värdeminskningsavdrag med hela beloppet.
   
 • Har du andra utgifter i samband med inköpet, till exempel transport, behöver de inte tas upp som inventarier om de inte överstiger 5 000 kronor. Dessa utgifter dras av omedelbart.
   
 • Om du tillverkar egna inventarier behöver du inte ta upp värdet av anställdas arbete när du värderar inventariernas anskaffningsvärde.

Om du upprättar ett förenklat årsbokslut behöver du inte ta upp inventarier med en anskaffningsutgift som understiger ett halvt prisbasbelopp. I stället får du redovisa inköpet som kostnad i sin helhet det år du köper in inventariet.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Omedelbart avdrag
Räkenskapsenlig avskrivning
Restvärdesavskrivning
Bokföring och deklaration av enskild näringsverksamhet
Intäkter av enskild näringsverksamhet
Uttag och förmåner enskild näringsverksamhet
Kostnader enskild näringsverksamhet
Varulager
Periodiseringsfond
Expansionsfond
Ersättningsfond
Underskott av enskild näringsverksamhet
Lön och egna uttag
Ackumulerad inkomst