Arbetsmiljöns beskaffenhet (2 kap.)

Eftersom Arbetsmiljölagen är en så kallad ramlag är beskrivningarna när det gäller arbetsmiljöns beskaffenhet ganska allmänt hållna. Genom de föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger ut konkretiseras vad som gäller i olika situationer.

Grundläggande bestämmelser

Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Innebörden av detta är att arbetsmiljön måste sättas i relation till vilken typ av arbete det är som utförs. Det är naturligtvis stor skillnad på både olika arbetsplatser och olika arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverket detaljreglerar, sätter gränsvärden m.m. genom sina föreskrifter. De är från dessa man kan utläsa vad som gäller mer konkret för ens arbetsplats.

Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Alla är vi olika och vi påverkas olika i den arbetsmiljö vi verkar. Våra fysiska och psykiska förutsättningar skiljer sig åt. Därför måste en allsidig bedömning göras av arbetsmiljön. Ett enkelt exempel på fysisk anpassning är att kunna ställa in sin arbetsstol på lämpligt sätt och att kanske ha ett höj- och sänkbart arbetsbord. Det gäller också att sträva efter att enformighet, stress, isolering m.m. undviks så att människor mår bra och trivs på sin arbetsplats.

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. Att vara delaktig och kunna påverka har stor betydelse för hur en individ uppfattar sin arbetssituation.

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas. Här ges tillsynsmyndigheten möjlighet att gå in och ingripa mot arbetsscheman och lönesättningar (exempelvis ackord) som inte är bra ur arbetsmiljösynpunkt.

Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. Står för att människor ska kunna utvecklas i sin yrkesroll.

Gäller att tänka arbetsmiljö redan i planeringsstadiet

Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö. Redan i planeringsstadiet ska arbetsmiljökraven beaktas. Ur rent företagsekonomiskt perspektiv är det också bättre att tänka först och handla sedan - kan nämligen bli dyrt att åtgärda saker i efterhand.

Olika arbetsmiljöfaktorer

Här följer en uppräkning i punktform över olika arbetsmiljöfaktorer:

  • Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt.
  • De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande.
  • Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande.
  • Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall.
  • Ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast under förhållanden som ger betryggande säkerhet.
  • Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, skall personlig skyddsutrustning användas. Denna skall tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.
  • I den utsträckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas behov skall finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring och vila samt första hjälp vid olycksfall eller sjukdom.
  • Fordon för personaltransport skall vara lämpat för ändamålet.

2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet

1 § Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Vid fartygsarbete skall arbetsmiljön vara tillfredsställande också med hänsyn till sjösäkerhetens krav.

Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas.

Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.

Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. Lag (2003:365).

2 § Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö.

3 § Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från arbetsmiljösynpunkt.

4 § De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande.

Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande. Lag (2003:365).

5 § Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall.

6 § Ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast under förhållanden som ger betryggande säkerhet.

7 § Kan betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat sätt, skall personlig skyddsutrustning användas. Denna skall tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.

Vid fartygsarbete skall den personliga skyddsutrustningen tillhandahållas av redaren, om inte någon annan som arbetstagaren är anställd hos har åtagit sig detta ansvar. Lag (2003:365).

8 § I den utsträckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas behov skall finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring och vila samt första hjälp vid olycksfall eller sjukdom.

Fordon för personaltransport skall vara lämpat för ändamålet.

Om utrymmen, anordningar, åtgärder för hjälp och vård vid olycksfall eller sjukdom samt kost och vatten för ombordanställda på fartyg finns ytterligare bestämmelser i fartygssäkerhetslagen (2003:364). Lag (2003:365).

9 § Särskilda bestämmelser om konstruktion och utformning av byggnader finns i plan- och bygglagen (2010:900) och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.Lag (2010:905).

10 § Om arbetstid finns bestämmelser i arbetstidslagen (1982:673) och med stöd av denna meddelade föreskrifter.

Bestämmelser om arbetstiden och vilotiden vid fartygsarbete finns i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän.

Bestämmelser om arbetstiden vid visst vägtransportarbete finns i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

Särskilda bestämmelser om arbetstid för minderåriga finns i 5 kap. 5 §. Lag (2005:396).

Källa: Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverket