Överklagande (9 kap.)

Rätt att överklaga beslut

De flesta av Arbetsmiljöverkets beslut kan överklagas (2 §).

Överklagandebestämmelserna har ändrats så att beslut av Arbetsmiljöverket,
som fattats från och med den 1 juli 2008, alltid ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Den som är part i ett ärende har alltid rätt att överklaga.

Även ett huvudskyddsombud kan överklaga ett ärende enligt arbetsmiljölagen
(3 §). Om det inte finns något huvudskyddsombud, är det de lokala och regionala skyddsombuden på arbetsstället som har rätten att överklaga. Om skyddsombud saknas kan en facklig organisation överklaga om organisationen tidigare yttrat sig i ärendet.

Om Arbetsmiljöverket avser att utfärda en föreskrift av särskild betydelse från samhällsekonomisk eller annan synpunkt, kan verket underställa regeringen frågan (4 §).

Det normala är att ett beslut inte börjar gälla förrän det vunnit laga kraft. Om det inte har gått tre veckor från beslutet eller om det överklagas behöver man därför i de flesta fall inte rätta sig efter det. Ibland är det dock viktigt att ett beslut av Arbetsmiljöverket genomförs omedelbart, utan att man väntar för att se om beslutet ska överklagas. Arbetsmiljöverket kan därför meddela ett särskilt förordnande om att dess beslut ska gälla omedelbart (5 §). Den som då vill att beslutet inte ska gälla förrän överklagandet har prövats, måste begära inhibition (uppskjuten verkställighet) hos den domstol som ska pröva överklagandet.

9 kap. Överklagande

1 § har upphävts genom lag (2000:764).

2 §Arbetsmiljöverkets beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Lag (2008:297).

3 §För att ta till vara arbetstagarnas intressen i ärenden enligt denna lag får överklagande enligt 2 § göras av ett huvudskyddsombud eller, om något sådant ombud inte finns, av ett annat skyddsombud.
Om det inte finns något skyddsombud, får överklagande göras av en arbetstagarorganisation i den mån saken rör medlemmarnas intressen. Om talan avser annat än fartygsarbete krävs att organisationen tidigare har yttrat sig i ärendet.
För att ta till vara de studerandes intressen i ärenden enligt denna lag får överklagande också göras av ett studerandeskyddsombud.Lag (2009:870).

4 §I fråga om föreskrifter får Arbetsmiljöverket underställa regeringen frågor av särskild betydelse, innan verket meddelar beslut i ärendet.Lag (2000:764).

5 §En tillsynsmyndighet får förordna att dess beslut skall gälla omedelbart.Lag (2000:764).

Källa: Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverket