Checklista: Konsten att läsa säkerhetsdatablad

Konsten att läsa säkerhetsdatablad. Ett hjälpmedel för dig som ska granska säkerhetsdatablad för kemiska produkter. Checklistan är fram- tagen av Plast- & Kemiföretagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Checklista för bedömning av säkerhetsdatablad

Syftet med säkerhetsdatablad är att de som hanterar kemiska produkter skall få information för att kunna undvika skador på hälsa och miljö. Saklig information om kemiska produkter är inte bara ett lagkrav, utan det är också en självklarhet för alla företag som på ett seriöst sätt arbetar med frågor som rör säkerhet, hälsa och miljö (SHM). Det ligger i alla parters intresse att säkerhetsdatabladet ska innehålla den information som användaren behöver för att kunna hantera produkten på ett säkert och miljömässigt acceptabelt sätt.

Denna checklista är avsedd som ett hjälpmedel för användare av kemiska produkter, för att användaren ska kunna bedöma om säkerhetsdatabladet innehåller all den information han behöver, eller om det finns behov att begära ytterligare information från leverantören. Checklistan är baserad på gällande regelverk och kompletterad med vissa uppgifter för specifika förhållanden. Vissa punkter i checklistan går därför utöver kraven i gällande föreskrifter.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Observera att checklistan inte är någon ‘måste’-lista. Det kan mycket väl vara så att vissa uppgifter inte är relevanta för en viss produkt, eller att uppgifter saknas av annan förklarlig anledning. En seriös leverantör bör dock alltid kunna motivera varför uppgifter inte lämnas i säkerhetsdatabladet.

Det är viktigt att de som utarbetar säkerhetsdatablad har tillräcklig kompetens inom områdena kemi, toxikologi och ekotoxikologi samt behärskar gällande regelverk på området. Samtidigt måste informationen i säkerhetsdatabladen vara lätt att förstå. Därför bör använda facktermer förklaras och testresultat även uttryckas i klartext.

Hur detaljerad information som behövs varierar beroende på vilken typ av produkt det handlar om. Om produkten är avsedd för ett specifikt användningsområde bör mer detaljerade hanteringsanvisningar lämnas än om produkten t ex är en råvara eller kan användas i många olika tillämpningar.

Allmänna uppgifter

Uppgift Kontroll Kommentarer
Produktnamnet anges på samma sätt som på etikett/förpackning, dvs det råder ingen tvekan om vilken produkt som avses    
Utfärdande- eller revideringsdatum finns angivet (och detta bör inte vara allt för avlägset i tiden)    
Säkerhetsdatabladet är på svenska och är skrivet med ett lättläst och tydligt språk    


1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Uppgift Kontroll Kommentarer
Produktnamnet överensstämmer med namnet som anges på förpackningen och på andra dokument    
Leverantörens företagsnamn, adress och telefon- nummer anges    
Telefonnummer för nödsituationer anges. Numret kan nås dygnet runt årets alla dagar    


2. Sammansättning /uppgifter om beståndsdelar

Uppgift Kontroll Kommentarer
Ingående ämnen som är klassificerade som hälso- och/eller miljöfarliga anges med uppgift om koncentration eller koncentrationsintervall. Om intervall anges bör dessa inte vara för stora    


3. Farliga egenskaper

Uppgift Kontroll Kommentarer
Produktens klassificering anges    
Viktiga fysikalisk-kemiska faroaspekter anges,
t ex brand/explosionsfara
   
Produktens viktigaste hälsofarliga egenskaper anges    
Produktens viktigaste miljöfarliga egenskaper anges    
Om inga farliga egenskaper anges här bör innehållet under andra rubriker harmoniera med detta    


4. Första hjälpen

Uppgift Kontroll Kommentarer
Åtgärder vid de olika exponeringsvägarna inandning, hudkontakt, kontakt med ögon samt förtäring anges    
De rekommenderade åtgärderna står i proportion till produktens farlighet, om tex omedelbar läkarhjälp eller 15 minuters ögonsköljning rekommenderas för produkter som inte är bedömda som hälsofarliga finns anledning att ifrågasätta bedömningen    


5. Brandbekämpningsåtgärder

Uppgift Kontroll Kommentarer
Lämpliga släckmedel anges    
Särskilt farliga nedbrytningsprodukter/gaser som kan bildas vid brand anges    


6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Uppgift Kontroll Kommentarer
Åtgärder för att förhindra skador på människors hälsa anges    
Åtgärder för att förhindra förorening av miljön anges    
Personlig skyddsutrustning för saneringspersonal anges    
Metoder för uppsamling/sanering av spill anges med rekommendation om hur det uppsamlade materialet bör tas om hand    


7. Hantering och lagring

Uppgift Kontroll Kommentarer
Åtgärder för att minska riskerna i samband med hantering anges    
Lämplig lagringstemperatur och andra betingelser som kan vara av betydelse för lagring, tex ljus och fuktighet, anges    


8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

Uppgift Kontroll Kommentarer
Hygieniska gränsvärden enligt gällande svenska föreskrifter anges i förekommande fall    
Åtgärder som behövs för att minska exponeringen anges, t ex behov av ventilation, punktutsug etc    
Behov av andningsskydd anges. För hel- och halvmask även typ av filter    
Behov av skyddshandskar anges, inklusive lämpligt material    
Behov av ögon- eller ansiktsskydd anges    
Behov av särskilda skyddskläder och skyddsskor anges    
De rekommenderade åtgärderna står i proportion till produktens farlighet. Omfattande skydds- utrustning bör inte rekommenderas för att hantera produkter som inte är bedömda som hälsofarliga    
De rekommenderade åtgärderna är rimliga med avseende på de volymer som produkten normalt hanteras i. Omfattande skyddsutrustning bör normalt inte rekommenderas för produkter som enbart levereras i små förpackningar    


9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Uppgift Kontroll Kommentarer
Produktens färg, form och eventuella lukt anges    
Flampunkt anges (inklusive metod)    
Självantändningstemperatur anges    
Explosionsområde anges    
pH-värde anges (inklusive vilken koncentration värdet avser)    
Löslighet i vatten anges    
Ångtryck anges    
Viskositet anges (om petroleumprodukter ingår)    
Enheter anges tydligt så att det inte råder någon tvekan om vilken enhet som avses    


10. Stabilitet och reaktivitet

Uppgift Kontroll Kommentarer
Uppgift om förhållanden som kan påverka produktens stabilitet anges (t ex temperatur, ljus, tryck, fuktighet eller liknande) om det finns risk för att farliga reaktioner eller farliga ämnen kan uppstå    
Uppgift anges om material eller ämnen som inte bör komma i kontakt med produkten om det finns risk för att farliga reaktioner eller farliga ämnen kan uppstå    
Farliga omvandlings- eller nedbrytningsprodukter som kan förutses vid brand, upphettning, reaktion med luft eller reaktion med vatten anges    


11. Toxikologisk information

Uppgift Kontroll Kommentarer
Effekter vid exponering genom inandning anges    
Effekter vid exponering genom förtäring anges    
Lokala effekter vid kontakt med hud anges    
Lokala effekter vid kontakt med ögon anges    
Om siffervärden anges så är dessa kompletterade med en beskrivning i klartext över produktens eventuella effekter på hälsan    
Produktens förmåga att framkalla allergi eller annan överkänslighet anges. Om produkten innehåller ett eller flera ämnen med kända allergiframkallande egenskaper bör detta anges    
Om det finns risk för allvarliga långsiktiga effekter anges även de första symptomen på exponering så att påverkan från produkten kan upptäckas tidigt    


12. Ekologisk information

Uppgift Kontroll Kommentarer
Produktens förväntade rörlighet och fördelning i miljön anges    
Uppgift om ingående ämnens nedbrytbarhet anges    
Uppgift om ingående ämnens potential för bioackumulering anges    
Uppgift om ingående ämnens giftighet för vattenlevande organismer anges    
Om siffervärden anges så är dessa kompletterade med en beskrivning i klartext över produktens eventuella effekter i miljön    
För ämnen och produkter som är bedömda som ej miljöfarliga framgår om bedömningen är gjord i brist på data eller om data finns som antyder att ämnet/produkten ej skall klassificeras som miljöfarlig    


13. Avfallshantering

Uppgift Kontroll Kommentarer
Konkreta råd ges om hur produktrester och avfall från förutsedd användning bör omhändertas    
Konkreta råd ges om hur produktens förpackning bör omhändertas    
För förpackning som kan materialåtervinnas anges tömningsanvisning    


14. Transportinformation

Uppgift Kontroll Kommentarer
UN-nummer anges    
Klass anges    
Transportbenämning (proper shipping name) anges    
Förpackningsgrupp anges    
Uppgift finns om produkten klassificeras som Marine Pollutant eller inte    
Om ingen klassificering angivits framgår tydligt att produkten ändå är bedömd med avseende på transportklassificering men ej uppfyller kriterierna, exempelvis med texten ‘Ej farligt gods’ eller liknande    


15. Gällande föreskrifter

Uppgift Kontroll Kommentarer
Farosymbol eller farokod med farobeteckning (t ex Xn; hälsoskadlig) anges och överensstämmer med produktmärkningen    
Risk- och skyddsfraser anges och överens- stämmer med produktmärkningen    
Om produkten är ett bekämpningsmedel anges klass och eventuella restriktioner    
Hänvisning till annan relevant lagstiftning finns (tex Arbetsmiljöverkets och Sprängämnes- inspektionens föreskrifter)    


16. Annan information

Uppgift Kontroll Kommentarer
R-fraser som anges med fraskoder under punkt 2 skrivs ut i klartext här    

 

Källa: Plast- & Kemiföretagen

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar