Hur fungerar företagets (butikens) ledning och styrning? Frågorna nedan ska leda till eftertanke. De är till för att göra dig uppmärksam på olika saker som du kanske måste titta mer på.

 • Vad är det som gör att kunderna väljer din butik framför konkurrenterna?
   
 • Vilka är de grundläggande lönsamhetsfaktorerna för butiken?
   
 • Har företaget gjort planer för årets verksamhet?
   
 • Finns det realistiska planer över hur butiken ska utvecklas på längre sikt?
   
 • Finns det en bevakning över vad som händer i närmiljön? Kommer det att ske förändringar i t.ex. byggnation, vägsträckningar, kommunikationer som påverkar kundunderlaget?
   
 • Finns det uppsatta mål som är formulerade på ett sådant sätt att de är mätbara d.v.s. det går att bestämma när de uppnåtts?
   
 • Är butikens verksamhet effektivt organiserat? Finns "rätt man på rätt plats"?
   
 • Kan lönsamheten förbättras om personalen vidareutbildas?
   
 • Finns det klara arbets- och ansvarsbeskrivningar för alla som verkar i butiken?
   
 • Utnyttjas personalens kompetens till fullo?
   
 • Vet personalen på vilka grunder deras arbetsinsats bedöms?
   
 • Sker introduktionen av nyanställda på ett effektivt sätt?
   
 • På vilket sätt motiveras personalen till goda prestationer förutom lönen?
   
 • Har personalen kunskap om de mål som butiken satt upp?
   
 • Finns det en beredskap i hur konflikter mellan anställda och mellan anställda och ledning ska hanteras?
   
 • Finns det något beredskap i hur oväntade händelser ska hanteras, t.ex. inbrott, rån, brand, vattenskada?
   
 • Besöks branschmässor för kunskapsinhämtning?
   
 • Ingår butiken i något nätverk, t.ex. handelsförening?

 
Läs mer om:

Butik - kundanalys
Butik - konkurrentanalys
Butik - leverantörsanalys
Butik - prissättning
Butik - marknadsföring
Butik - annonsering
Butik - finansiell analys och kontroll
Butik - prisinformation
Skydd mot rån i handeln