Butikens egna rutiner

Vid rån, hot eller våld - omedelbara åtgärder

  Telefonnummer
  1. Larma polisen. Vid behov även ambulans.
  2. Spärra av brottsplatsen! Rör inget!
  3. Be eventuella vittnen att stanna kvar!
  4. Gå ut och möt polisen!
  5. Kontakta ....................................... ..................
    (t ex: chefen, säkerhetsansvarig, jourgrupp)
112............................
Anmäl utan dröjsmål det inträffade
till Arbetsmiljöinspektionen
............................

Kontakta för råd och hjälp:
 
Företagshälsovården eller motsvarande
för krisbearbetning.
............................

Annan krisbearbetningsgrupp.
............................

Skyddsombud och regionalt skyddsombud.
............................

Sakkunnig hos ........................................................
............................

Anmäl inträffad arbetsskada till:
 
Försäkringskassan. ............................

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (AFA).
08-696 40 00

Brottsoffermyndigheten.
090-17 72 10