Följande text är skriven av Sara Hemming från Expertvalet.

Expertvalet.se är en unik svensk service för prisjämförelse mellan olika leverantörer. Vi erbjuder en snabb och enkel service, där kunder kan beställa flera offerter från olika leverantörer. Kunden väljer den produkt de önskar få offerter på och Expertvalet sköter resten. Tjänsten är naturligtvis kostnadsfri och utan förpliktelser.

 
Hur fungerar det att outsourca telemarketing?

Att outsourca telefonförsäljning och andra telemarketing tjänster innebär helt enkelt att företaget anställer ett externt företag om hanterar försäljningen. Idag finns det många företag på marknaden som erbjuder dessa tjänster för att underlätta företagens vardag.

För att enkelt hitta rätt bland de många företagen och tjänsterna de erbjuder kan man använda sig av en jämförelsesida. Hos Expertvalet kan du kostnadsfritt och utan förpliktelser jämföra pris och kvalitet på leverantörer av olika telemarketing tjänster.

Telemarketing är ett brett begrepp som innefattar olika tjänster och avdelningar. Man kan dela in begreppet i två delar, inkommande (inbound) och utgående (outbound). Ett företag kan välja att outsourca en del eller hela telemarketing avdelningen.

 
Inkommande telemarketing

Inkommande telemarketing innefattar samtal som kommer utifrån kunder in till företaget. Det kan vara till exempel nya eller gamla kunder som kontaktar företaget för hjälp och vägledning. Inkommande telemarketing är exempelvis tjänster som kundtjänst, support och beställning.

Att outsourca inkommande telemarketing innebär att företaget betalar för att vidare koppla inkommande samtal till en extern växel. Detta ger företaget möjlighet att erbjuda kvalitativ service dygnet runt utan omfattande interna satsningar.


Utgående telemarketing

Utgående telemarketing innefattar den del som oftast förknippas med telemarketing nämligen telefonförsäljning. Men utgående telemarketing innebär all kommunikation som via telefon går från företaget ut till kunderna.

Tjänster som ingår i utgående telemarketing är telefonförsäljning, mötesbokning, nykundsbearbetning och uppföljning. Meningen med är alltså att sälja, hitta nya kunder och generera leads samt behålla existerande kunder.

  
Fördelar med att outsourca telemarketing

Det finns flera fördelar med att outsourca företagets telemarketing, nedan listar vi de som är värda att beakta.

 
Spara tid

Genom att anlita ett externt företag som hanterar telemarketing så kommer företaget att främst spara tid. Företagets försäljare slipper spendera en stor del av dagen i telefon med osäkra kunder och kan istället fokusera på existerande kunder. Tidsbesparingen ger företaget möjlighet att fokusera på den egentliga verksamheten och vad som är viktigt.

 
Öka försäljningen

Extern telefonförsäljning kan öka försäljningen men även mötesbokning är ett alternativ med samma möjliga effekt. Genom mötesbokning och nykundsbearbetning så kommer företaget i kontakt med nya, intresserade kunder vilka sedan besöks av företagets försäljare. Eftersom att kunderna är medvetna om företaget och informerade om säljmötet så är de mer villiga att motta informationen vilket leder till en ökad försäljning.

 
Hitta nya kunder

Företag som erbjuder extern telemarketing är oftast mycket medvetna om marknaden och kan ofta hjälpa företag att hitta nya potentiella kunder. De har även tillgång till flera kontaktlistor och kan hjälpa till med att hitta nya intressanta kundsegment. Speciellt om det överenskomna segmentet inte ger önskat resultat.

 
Professionell service

Om företagets försäljare inte är speciellt intresserade av att föra telefon samtal med nya mindre intresserade kunder kan outsourcing vara ett bra alternativ. Säljarna hos det externa företag är utbildade och fokuserade på att endast sälja in ert företag eller er produkt. Detta gör att servicen är professionell och håller en god standard. Något som kan vara svårt att uppnå med omotiverade säljare som hellre fokuserar på personlig försäljning.

 
Kundrespons

Många företag som erbjuder extern telemarketing erbjuder även uppföljning. Detta innebär att de kontaktar kunden efter köpet för att kontrollera så att de är nöjda. På så sätt får man enkelt in kundrespons som är hjälpsam vid företagsutveckling.

 
Att tänka på innan outsourcing av telemarketing

Innan man väljer att outsourca telemarketing eller någon del av det så bör man tänka på om det verkligen är rätt val för företaget. För att hjälpa er på vägen hittar ni nedan en lista på saker att tänka på innan ni investerar i extern telemarketing.

 
Passar produkten eller tjänsten?

Det första man bör beakta är om produkten eller tjänsten passar för telefonförsäljning. Det kan hända att den inte alls passar för denna slags marknadsföring och outreach. Då är det troligtvis mer lönsamt att investera i en annan lösning.

Direkt telefonförsäljning passar väl för sådana produkter som används av många samt som de har ett relativt lågt pris. Exempel på produkter som ofta säljs genom telefonförsäljning är abonnemang, prenumerationer och annonser. Om en produkt eller tjänst är dyrare och kräver mer förtroende är mötesbokning ett lämpligt alternativ. Då hanterar mötesbokare endast den initiala kontakten medan företagets försäljare hanterar själva försäljningen. Till exempel banktjänster och byggnadstjänster är väl lämpliga för mötesbokning.

 
Gör vi det bättre själv?

Om företaget redan har en fungerande telemarketing avdelning som genererar resultat så är det självklart bättre att fortsätta med den. Samtidigt bör man även ta i beaktande att vid outsourcing förlorar man en del av kontrollen över processen.

Om man vill behålla kontrollen och vet att man kan hantera telemarketing avdelningen internt så är det absolut ett alternativ. Att outsourca i en sådan situation skulle troligtvis inte vara värt investeringen.

 
Finns det ett företag för oss?

Företag som erbjuder tjänster inom telemarketing är ofta specialiserade inom olika branscher. För att uppnå bästa resultat med er externa telemarketing så är det lämpligt att välja ett företag inom er bransch. På så sätt är företaget redan experter inom området och kan ge bättre service och bättre resultat på kortare tid.

 
Vem är vi och vilka är våra kunder?

För att extern telemarketing ska lyckas så borde ni på förhand ha en klar bild av hur ni vill framställas samt vilka ni vill nå.

Uppringningen eller svaren som hanteras av det externa företaget är ofta den första kontakt en kund har med ert företag. Då är det viktigt att de ger en positiv och korrekt bild av företaget. Därför är det viktigt att på förhand ha en klar bild som ni kan förmedla till de företag ni anlitar.

Det är också viktigt att ni har koll på era kundsegment så att outreachen görs till rätt personer. Det externa företaget hjälper ofta er att hitta rätt men ni sparar enkelt tid genom att på förhand ha en klar bild av vem ni vill nå ut till.

 
Hoppas ni nu har fått lite klarhet i hur det är att outsourca telefonförsäljning och telemarketing! Lycka till!

Sara Hemming

Läs mer om:

Förbereda säljsamtalet
Säljsamtalet
Telefon - att outsourca

 

Inventering och åtgärdsplan

Ta reda på verksamhetens säkerhetsregler

Produktsäkerhetslagen gäller för all verksamhet där det inte finns någon speciallag som syftar till att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet. Förutom lagar och förordningar kan det finnas föreskrifter och allmänna råd från myndigheter. För vissa verksamheter finns det standarder som kan ge ledning – information finns hos standardiseringsorganet SIS, www.sis.se. Även branschorganisationer och idrottens specialförbund har ofta råd och anvisningar om säkerhet. Om det händer en olycka och regler och råd inte har följts kan det få konsekvenser när det gäller ansvaret.

Tydliggör ansvarsfördelningen för säkerhetsarbetet

Säkerhetsarbetet bör vara en del i den löpande verksamheten, och inte hamna i en ”sidovagn”. Därför bör ansvaret fördelas på alla nivåer i företaget, till exempel så här:

 • Verksamhetsansvarig har övergripande ansvar för att lagar och regler följs.
 • Arbetsledare har ansvar för att åtgärder vidtas och följs upp inom sitt område.
 • Anställda har ansvar att meddela överordnade om säkerhetsproblem i verksamheten.

Tänk på att den som har ansvar för åtgärder också måste ha kunskap och befogenheter.

Riskinventering – undersök vilka skaderisker som finns

Gå regelbundet igenom verksamheten och se var och hur era kunder kan riskera att råka ut för olyckor och skador. Till stöd kan ni använda:

 • Den information om rapporterade tillbud och olycksfall som ni bör ha samlat in.
 • Dokumenterade erfarenheter från branschen, till exempel i form av checklistor eller samlad skadestatistik.
 • Er fantasi, inlevelseförmåga och kunskap om verksamheten.

Tänk på olika typer av risker:

 • Risker knutna till de särskilda aktiviteter som bedrivs och den utrustning som används etc.
 • Andra ”vardagsrisker”, till exempel att snubbla och halka eller klämskador.
 • Konsekvenser av yttre händelser, till exempel elavbrott eller extrema väderförhållanden.

En större riskinventering bör genomföras åtminstone en gång om året. Inför varje förändring i verksamheten måste man också fundera över konsekvenserna för säkerheten.

Gör en riskbedömning

Värdera de risker ni funnit: Hur sannolikt är det att händelsen inträffar? Vilka konsekvenser kan den få? Risker med större sannolikhet eller svåra konsekvenser kan betraktas som all varliga, och bör åtgärdas först. Likaså är risker som kan drabba barn särskilt viktiga att göra något åt. Man måste också värdera risker knutna till den varierande fysiska förmågan hos kunderna som beror på till exempel ålder och olika funktionshinder.

Vidta de åtgärder som är akuta

Risker som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa måste åtgärdas genast, även om det innebär att verksamheten måste ställas in. Enkla åtgärder, som inte kräver planering eller förberedelser, kan också vidtas genast.

Övriga åtgärder sätts upp och prioriteras i en åtgärdsplan. Det är viktigt att man anger i åtgärdsplanen vem som är ansvarig för varje åtgärd och när den ska vara genomförd.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012


Produktsäkerhet och försäljning
Vad säger lagen
Underlätta och återkalla
Återkallade produkter
Leksaker, lag
Leksaksregler
Leksaker, farliga
Marknadskontroller
Personlig skyddsutrustning
Lag om personlig skyddsutrustning
Textilier
Tjänstesäkerhet, lag
Systematiskt säkerhetsarbete

 

Vad säger lagen?

Produktsäkerhetslagen innehåller regler för tjänsters säkerhet som ställer krav på att sättet som tjänsten utförs på ska vara säkert.

En vara eller tjänst är säker om den inte medför någon risk eller bara en låg risk för människors hälsa och säkerhet. För att avgöra om risken med en tjänst ska anses som godtagbar tas hänsyn till bland annat:

 • hur tjänsten utförs
 • säkerhetsinformation som företaget lämnar
 • om särskilda grupper, t.ex. barn eller äldre utsätts för risken
 • god sed för säkerhet i den berörda branschen
 • den skyddsnivå som konsumenten rimligen kan förvänta sig

Vem bär ansvaret?

Näringsidkaren ska på eget initiativ bedriva ett fortlöpande säkerhetsarbete för sin verksamhet. Uttrycket ”att delta på egen risk” friskriver inte ledarens ansvar för att tjänsten ska vara säker. Konsumenten har ett ansvar för sitt eget uppträdande, att följa de instruktioner som finns, att inte uppge felaktiga hälsouppgifter med mera.

Definition av begreppet näringsidkare

”Med näringsidkare menas en fysisk eller juridisk person som vid mer än något enstaka tillfälle tillhandahåller tjänster. Det krävs inte att verksamheten är inriktad på vinst. Ideella föreningar räknas som näringsidkare då de leder aktiviteter av olika slag.” En utförlig definition finns som bilaga i Konsumentverkets rapport ”Marknadskontroll säkerhet vid fritidsdykning”.

Underrätta om farlig tjänst

Enligt produktsäkerhetslagen ska näringsidkare underrätta Konsumentverket om farliga tjänster.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Läs mer om:

Produktsäkerhet och försäljning
Vad säger lagen
Underlätta och återkalla
Återkallade produkter
Leksaker, lag
Leksaksregler
Leksaker, farliga
Marknadskontroller
Personlig skyddsutrustning
Lag om personlig skyddsutrustning
Textilier
Systematiskt säkerhetsarbete
Åtgärdsplan

 

Vägledning till systematiskt säkerhetsarbete

Företag och organisationer som erbjuder upplevelser både inomhus och utomhus måste enligt lag se till att tjänsterna inte är farliga. Konsumentverket har gjort en vägledning till hur säkerhetsarbetet kan bedrivas.

Konsumentverket riktar sig särskilt till de företag och organisationer som erbjuder upplevelser och aktiviteter. Lekland, teambildning, fjällvandring, klättring, dykning, ridning, kanotfärder och långfärdsskridskor är exempel på sådana aktiviteter.

Varför säkerhetsarbete?

Genom säkerhetsarbete kan verksamheten förbättras, tillbud och olyckor bli färre och kostnaderna minskar. Säkerhetsarbete är en kontinuerlig process som alla i verksamheten ska vara delaktiga i.

Varför systematiskt arbete?

Ett högt säkerhetstänkande höjer företagets anseende och goodwill. Det medför också att kunder, ägare och anställda känner sig tryggare. Genom att göra en säkerhetsplan för verksamheten tydliggörs risker och det är lättare att genomföra åtgärder för att minska dem. Att arbeta systematiskt gör det enklare att:

 • upptäcka brister
 • föreslå åtgärder och prioritera
 • genomföra säkerhetsåtgärder
 • skapa rutiner
 • upprätthålla personalens kompetens och anläggningens säkerhet
 • följa upp beslut.

Exempel på olika dokument i ett systematiskt säkerhetsarbete:

 • riskanalys för de olika aktiviteterna
 • åtgärdsplan för att minska riskerna
 • dokumenterad kontroll av både utrustning och personlig
  skyddsutrustning
 • utbildning av personal
 • tydlig ansvarsfördelning
 • instruktioner och regler för aktiviteterna
 • information och genomgång av säkerhetskrav för deltagare och föräldrar.

Samordna säkerhetsarbetet

Det systematiska arbetet med kundernas säkerhet bygger på samma metodik som systematiskt arbetsmiljöarbete. Det måste alla företag med anställda ha enligt krav från Arbetsmiljöverket. Även systematiskt brandskyddsarbete som MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommenderar enligt lagen om skydd mot olyckor följer samma grundläggande metodik. Det kan vara en fördel att samordna allt systematiskt säkerhetsarbete – utan att för den skull minska kraven i någon del. Mer information om systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt brandskyddsarbete finns på Arbetsmiljöverkets webbplats, och på MSB:s webbplats.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Läs mer om:

Produktsäkerhet och försäljning
Vad säger lagen
Underlätta och återkalla
Återkallade produkter
Leksaker, lag
Leksaksregler
Leksaker, farliga
Marknadskontroller
Personlig skyddsutrustning
Lag om personlig skyddsutrustning
Textilier
Tjänstesäkerhet, lag
Åtgärdsplan

 

Brännskaderisker och kläder -
beklädnadstextiliers brandegenskaper

Kläder av vissa mycket tunna tyger eller material med lugg- eller ögleyta kan vara extremt lättantändliga och brinna hastigt. Sådana plagg kan inte anses uppfylla kravet på säkerhet i produktsäkerhetslagen. Enligt lagen får endast säkra produkter säljas. Med säker produkt menas en produkt som inte innebär någon risk för skada på person eller endast en liten risk.

Kända risksituationer med brand i beklädnadstyger

Konsumentverket känner till att tunna tyger har antänts vid hastig kontakt med öppen låga av exempelvis levande ljus, marschall eller tändsticka, och att lugg- och ögletyger har antänts av gaslåga på spis eller cigarettglöd, varvid ytbrand mycket snabbt har spridit sig över stora delar av plagget och hoppas från exempelvis en ärm till ryggen.

Att kontrollera om textilier är lättantändliga

Ett sätt att kontrollera att beklädnadstextilier inte är alltför lättantändliga kan vara att testa dem enligt ett provningsförfarande som tidigare har tillämpats enligt riktlinjer för beklädnadstextiliers brandegenskaper (KOVFS 1985:5), framförhandlade av Konsumentverket och beklädnadsbranschen. Riktlinjerna är upphävda, men för den som vill tillämpa provningsförfarandet för att försäkra sig om att en produkt inte är alltför lättantändlig beskrivs förfarandet här:

Omfattning och definition
Följande gäller beklädnadstextilier som saluhålls till konsument för enskilt bruk med undantag för nattkläder för barn, för vilka andra krav gäller enligt EN 14878:2007. Med beklädnadstextilier avses alla varor som till någon del består av textil och som är avsedda för beklädnad.

Säkerhet
Brinntiden som erhålls vid provning av textilen bör inte understiga eller vara lika med 5,0 sekunder.

Textil som behandlats med brandhämmande tillsatsmedel bör uppfylla kravet på brinntid även efter tvätt två gånger enligt skötselmärkning.

Provningsmetoder
Bestämning av brinntid utföres enligt ASTM Standard Test Method for Flammability of Apparel Textiles D 1230-10. Konsumentverket ser över behovet av anvisningar till standarden.

Antändningstiden bör vara tre sekunder. Antändningstiden var i riktlinjerna satt till en sekund, men erfarenheten från provning av beklädnadstextilier vid Textil- och läderlaboratoriet i Stockholm har visat att vissa tunna material antänder något senare än inom en sekund och då brinner mycket häftigt. Det kan därför rekommenderas att välja en längre antändningstid.

Brinntid bestäms för beklädnadstextiliers rätsida. Då en definierad rätsida saknas, bör den sida vara utslagsgivande som erhåller kortast brinntid.

Provningstider
Tillverkare till respektive importör ska med stöd av produktsäkerhetslagen, på begäran av Konsumentverket, kunna redovisa vad företaget har gjord för att förvissa sig om att produkten är säker. Ett sätt kan vara att uppvisa provningsintyg som utvisar att textilen uppfyller kraven under Säkerhet ovan, om textilen utgörs av

 • tyg som består av cellulosafibermaterial (till exempel bomull, viskos, modal) eller blandningar med dessa med en kvadratmetervikt som understiger 90 gram
 • tyg med lugg- eller ögleyta som består av cellulosafibermaterial eller blandningar med dessa
 • tyg av fiberpälskonstruktion med fiberpäls som består av cellulosafibermaterial eller blandningar med dessa.

Om varan i första led utbjuds av agent eller annan som inte är importör, ska denne istället kunna visa att varan är säker.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Läs mer om:

Produktsäkerhet och försäljning
Vad säger lagen
Underlätta och återkalla
Återkallade produkter
Leksaker, lag
Leksaksregler
Leksaker, farliga
Marknadskontroller
Personlig skyddsutrustning
Lag om personlig skyddsutrustning
Tjänstesäkerhet, lag
Systematiskt säkerhetsarbete
Åtgärdsplan