Ny lagstiftning för säkrare leksaker

Leksaker för barn ska vara så säkra som möjligt, eftersom barn inte själva kan läsa varningstexter eller bedöma risker. Nya lagstiftningen innebär strängare krav på säker utformning av leksaker, till exempel vad gäller kvävningssäkerhet och kemikalieinnehåll.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet trädde i kraft i juli 2009. Utifrån kraven i leksaksdirektivet arbetar samtliga länder inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) fram ny nationell lagstiftning. Lagstiftningen innebär förstärkning av leksakers säkerhet och ger näringsidkare och marknadskontrollerande myndigheter tydligare regler om ansvaret för att det endast finns säkra leksaker på marknaden.

Lagförändringar och nya tillsynsmyndigheter

I Sverige trädde lagen om leksakers säkerhet i kraft 20 juli 2011. Den nya lagen ersatte den tidigare lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet.

I och med den nya lagstiftningen har tillsynsmyndigheterna Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket tagit fram tre föreskrifter som kompletterar den nya lagen.

Tillsynsmyndigheterna har olika ansvarsområden:

  • Konsumentverket har den största delen av tillsynsansvaret för leksakers grundsäkerhetskrav.
  • Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet när det gäller kemikaliekraven och leksakers brännbarhet.
  • Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tillsyn av elektriska leksaker.

Läs mer om myndigheterna på deras webbplatser.


Översikt över förändringar i leksaksdirektivet

Faktablad framtagna och översatta av Europeiska kommissionen och Toy Industries of Europe (TIE) hittar du på Konsumentverkets webbplats. Faktabladen ska ge en allmän översikt över vissa av de ändringar som infördes genom det nya direktivet om leksakers säkerhet från 2009. I det reviderade direktivet finns utöver detta bland annat mer utvecklade grundläggande säkerhetskrav och nya utformningar av varningstexter.

Andra detaljkrav för varningstexter finns också i leksaksstandarden EN 71 som kan köpas från SIS.


Riktlinjer för en tydligare tillämpning

Till direktiv 2009/48/EG finns en vägledningen. Vägledningen innehåller riktlinjer för att underlätta tillämpningen. Den engelska versionen har alltid de senaste uppdateringarna. Direkt efter innehållsförteckningen i engelska versionen av vägledningen finns en tabell över samtliga ändringar gjorda efter den tidigare versionen. Du hittar vägledningen, både på svenska och engelska, på Konsumentverkets webbplats.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Läs mer om:

Produktsäkerhet och försäljning
Vad säger lagen
Underlätta och återkalla
Återkallade produkter
Leksaksregler
Leksaker, farliga
Marknadskontroller
Personlig skyddsutrustning
Lag om personlig skyddsutrustning
Textilier
Tjänstesäkerhet, lag
Systematiskt säkerhetsarbete
Åtgärdsplan