Underrätta om farlig vara eller tjänst

Enligt produktsäkerhetslagen måste företag underrätta Konsumentverket när de får kännedom om att en vara eller tjänst, som man säljer eller har sålt, är farlig. Företag är också skyldiga att samarbeta med varandra och med tillsynsmyndigheter gällande produkters säkerhet.

För underrättelse om farliga varor eller tjänster som enbart säljs i Sverige ska två olika blanketter användas, en för varor och en för tjänster.

  • Varor: Underrättelse om vara med säkerhets- eller hälsorisk
  • Tjänster: Underrättelse om olycka/tillbud inom tjänsteområdet

Blanketterna hittar du på Konsumentverkets webbplats. När du fyller i blanketterna i Word kan den ursprungliga texten förändras. Det är viktigt att du inte ändrar i de förskrivna texterna utan endast skriver in dina egna uppgifter.

Varor som säljs i flera EU- eller EFTA-länder

Säljer du varor i flera EU-länder? Då ska du använda EU-kommissionens elektroniska verktyg Business Application för att skicka en underrättelse.

Återkallelse av farlig vara

En tillverkare eller återförsäljare som sålt en farlig vara ska omgående återkalla den från marknaden för att förebygga skadefall.

Om faran bedöms vara allvarlig ska tillverkaren/återförsäljaren även omgående dra tillbaka varan från konsumenterna för att förhindra skador. Återkallelsen ska ske i en omfattning som är rimlig med hänsyn till behovet av att förebygga skador.

Olika åtgärder vid återkallelse

Återkallelsen ska göras genom att tillverkaren erbjuder att på vissa villkor göra något av följande:

  • avhjälpa felet genom reparation, så kallad rättelse
     
  • ta tillbaka varan och leverera en annan felfri vara av samma eller motsvarande slag, så kallat utbyte
     
  • ta tillbaka varan och lämna ersättning för den, så kallad återgång.

Annonsera om återkallelse

En tillverkare som återkallar en vara ska samtidigt annonsera för att varna konsumenterna om skaderisken eller tillkännage erbjudandet och villkoren för återkallelsen till konsumenterna. I produktsäkerhetslagens 14§ andra stycket finns vägledning om hur varningsinformationen ska vara utformad. Annonseringen kan till exempel göras i dags- eller fackpress, på företagets webbplats eller på ett anslag i butiken.

Villkoren för återkallelsen ska bestämmas så att erbjudandet kan förväntas bli accepterat av konsumenten. Erbjudandet ska gälla under rimlig tid och utan väsentlig kostnad eller besvär för dem som utnyttjar erbjudandet.

Om varan lämnas tillbaka ska ersättningen som erbjuds motsvara kostnaden för att köpa en ny vara av samma eller motsvarande slag. Om det finns särskilda skäl kan avdrag göras från ersättningen motsvarande den nytta som konsumenten har haft.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Läs mer om:

Produktsäkerhet och försäljning
Vad säger lagen
Återkallade produkter
Leksaker, lag
Leksaksregler
Leksaker, farliga
Marknadskontroller
Personlig skyddsutrustning
Lag om personlig skyddsutrustning
Textilier
Tjänstesäkerhet, lag
Systematiskt säkerhetsarbete
Åtgärdsplan