Arbetsgivaravgifter är samlingsnamnet på de socialavgifter som en arbetsgivare betalar in till staten för sina anställda.

Preliminärt skatteavdrag ska göras på ersättning för arbete till person som har A-skatt. Det preliminära skatteavdraget görs där den sammanlagda ersättningen inklusive förmåner överstiger 1000 kr per person och kalenderår.

Arbetsgivaravgifter

Personer som förvärvsarbetar i Sverige är försäkrade för arbetsbaserade social- försäkringsförmåner. Inget krav på svenskt medborgarskap eller bosättning i landet krävs - utan gäller i princip alla. Den som betalar ut ersättningen för arbetet ska betala arbetsgivaravgifter på ersättningen.

Med arbete i Sverige räknas även arbete ombord på ett svenskt handelsfartyg eller utsändning till annat länd på begränsad tid.

Arbetsgivaravgiften räknas fram genom ett procentuellt pålägg på bruttolönen. I bruttolönen inkluderas eventuella skattepliktiga förmåner.

Om företaget har skattskyldig som fyllt 65 år före verksamhetsårets början betalas ingen arbetsgivaravgift utan istället särskild löneskatt.

De ingående socialavgifterna är:

  2018   2019
Ålderspensionsavgift 10,21 %   10,21 %
Efterlevandepension 0,70 %   0,60 %
Sjukförsäkringsavgift 4,35 %   3,55 %
Arbetsskadeavgift 0,20 %   0,20 %
Föräldraförsäkring 2,60 %   2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 2,64 %   2,64 %
Allmän löneavgift 10,72 %   11,62 %
Summa 31,42 %   31,42 %

För anställda som är födda 1937 och tidigare ska en särskild löneskatt på 6,15 % betalas.
För anställda som är födda 1938 -1953 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas med 6,15 % + 10,21 %, dvs. 16,36 %.

Arbetsgivaravgifter, forts.

För ett företag med anställda består kostnaden för arbetskraften av lön och andra ersättningar, arbetsgivaravgifter och avgifter till försäkringar som är beslutade genom kollektivavtal t ex AMF.

Till kontant lön räknas förutom tidlön bland annat följande kontantförmåner:

 • ackordsersättning
 • ackordskompensation
 • avgångsvederlag
 • avlöningsutjämning
 • bidrag från arbetsgivaren till bostadskostnader
 • bonus
 • driftstillägg
 • felräkningspengar
 • färdtidsersättning
 • ersättning för förlorad arbetsförtjänst
 • gratifikation
 • havandeskapslön
 • helgdagslön/-ersättning
 • ersättning för hemresor
 • jour- och beredskapsersättning
 • kallortstillägg
 • kontrollrondsersättning
 • kostersättning (då fri kost utbyts mot kontanter)
 • arbetstagarens kostnader för mätningsavgift
 • obekvämhetstillägg
 • permitteringslön
 • provision
 • repetitionsövningsbidrag och annan ersättning från arbetsgivare under militärtjänst
 • reseersättning för resor till och från arbetet (gäller dock ej de reskost- nadsbidrag vid dagliga resor som enligt avtal betalas till vissa anställda inom bl.a. byggnads-, måleri- och rörbranscherna som har tjänstestället i bostaden, till den del ersättningen inte överstiger avdragsgilla belopp)
 • restidsersättning
 • sammanträdesarvode
 • semesterersättning
 • semesterlön
 • sjuklön
 • skifttillägg
 • tantiem
 • ”traktamente” på vanliga verksamhetsorten samt utan samband med övernattning
 • vikariatsersättning
 • vinstandel (från annan än vinstandelsstiftelse)
 • vänteersättning
 • ersättning för ökade levnadskostnader i samband med tillfälligt arbete och dubbel bosättning
 • övertidsersättning

Preliminärt skatteavdrag

Preliminärt skatteavdrag ska göras på ersättning för arbete till person som har A-skatt. Det preliminära skatteavdraget görs där den sammanlagda ersättningen inklusive förmåner överstiger 1000 kr per person och kalenderår.

Det preliminära A-skatteavdraget göras enligt skattetabell, med avdrag för eventuell skattejämkning som beslutats av Skatteverket.

Då ersättning betalas ut till person/företag som innehar F-skattsedel ska inte något preliminärt skatteavdrag göras.

Kontrolluppgifter

Företag som haft anställda och betalat arbetsgivaravgifter under året (eller del därav) är skyldiga att lämna kontrolluppgifter till den anställde samt till Skatte- verket. Kontrolluppgiften ska vara Skatteverket tillhanda senast den 31 januari året efter det att ersättning har betalats ut.

På kontrolluppgiften ska följande uppgifter finnas med:

 • den anställdes namn och adress
 • den anställdes personnummer
 • den anställdes bruttolön
 • den anställdes ersättningar och övriga förmåner
 • den anställdes preliminärskatteavdrag

Källa: Skatteverket
 

Läs mer om:

F-skatt och egenavgifter
Punktskatter
Moms
Skattekontot
Trafikstyrning internet
Kulturarbetare
Upphovsmannakonto
Royalty
Torg- och marknadshandel
Delägare i fåmansföretag