Anläggningstillgång

Ett företag har två sorters tillgångar, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Enligt Årsredovisningslagen definieras anläggningstillgång på följande sätt, 4 kap. 1§.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Anläggningstillgång och omsättningstillgång

”1 § Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång.

Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk eller renskötsel anses som omsättningstillgång oavsett avsikten med innehavet. Lag (1999:1112).

2 § Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och tillgångar samt ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits (goodwill).

Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande eller för företagets förvaltning får inte tas upp som tillgång. Lag (1999:1112).”

Observera att för att det ska vara en anläggningstillgång ska tillgången vara avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Innebörden av detta är att t.ex. en vara/produkt (tillgång) i ett företag kan vara en anlägg- ningstillgång medan den i ett annat företag kan vara en omsättningstillgång.

För företaget som handlar/säljer frysskåp till restauranger är frysskåpet en omsättningstillgång medan restaurangen som investerar i frysskåpet för att bruka det stadigvarande i verksamheten räknar det som en anläggningstillgång.

Följande olika typer av anläggningstillgångar existerar:

  • materiella, t.ex. maskiner, inventarier, verktyg och fastigheter 
     
  • finansiella, t.ex. aktier i dotterbolag
     
  • immateriella, t.ex. goodwill, patent- och licensrättigheter 

Med omsättningstillgångar menas tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.

Varulager i butiker är typiska omsättningstillgångar. Exempel på detta är byggvaruhusets hela sortiment, alla varorna i en livsmedelsbutik, kläderna i en klädaffär, möblerna i en möbelaffär etc. 
 

Läs mer om:
Bokföring
Bokföringens grunder

Lämna en kommentar