Uppdaterades:

Riksdagen har 349 ledamöter som väljs vart fjärde år då det är allmänna val. En ledamot utövar sitt uppdrag dygnet runt, året runt. När ledamöterna inte arbetar i riksdagen arbetar de i sina valkretsar.

Uppdaterades:

Regeringen måste ha stöd i riksdagen för hur den ska ställa sig till beslut i EU:s ministerråd. Därför samråder regeringen med EU-nämnden inför varje rådsmöte. Regeringen samråder även med EU-nämnden om möten mellan EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet.

Uppdaterades:

Riksdagen fattar varje år hundratals beslut. Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder besluten. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget.

Uppdaterades:

Kammaren är riksdagens hjärta. Här debatterar riksdagens 349 ledamöter viktiga frågor och fattar en mängd beslut som rör vår vardag. Alla som vill kan följa debatten från åhörarläktaren.

Uppdaterades:

Riksdagen har 349 ledamöter som representerar åtta partier. Kammaren är riksdagens hjärta, men mycket av det politiska arbetet sker också i partigrupperna och i utskotten.

Uppdaterades:

Det blir inte alltid som regeringen och riksdagen planerat i statsbudgeten. En myndighet kanske behöver mer pengar än det var tänkt. Regeringen kan då föreslå ändring i statsbudgeten. Det kallas ändringsbudget.

Uppdaterades:

Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statsbudget för nästa år. Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen på hösten. Riksdagen beslutar om statsbudgeten i två steg: först helheten och sedan detaljerna.

Uppdaterades:

På våren lämnar regeringen den ekonomiska vårpropositionen till riksdagen. Vårpropositionen innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.

Uppdaterades:

Riksdagens arbete med statsbudgeten startar i april med att regeringen lämnar sitt första förslag, den ekonomiska vårpropositionen, som innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken. I september lämnar regeringen sitt andra förslag, budgetpropositionen, som innehåller hela statsbudgeten.

Talmannen leder riksdagens arbete i samråd med gruppledarna och med stöd av Riksdagsförvaltningen. En viktig uppgift för talmannen är att leda förhandlingarna vid ett regeringsskifte och lägga fram förslag till ny statsminister.

Uppdaterades:

En av riksdagens uppgifter är att tillsammans med regeringen forma svensk utrikespolitik. Riksdagens engagemang inom utrikespolitiken har ökat. Världen har blivit mer internationell och många frågor, som miljö och brottsbekämpning, kräver att länderna samarbetar.

Uppdaterades:

Riksdagen arbetar på olika sätt med EU-frågor. I kammaren hålls EU-debatter och utskotten granskar nya EU-förslag. Regeringen håller samråd med EU-nämnden inför beslut i EU:s ministerråd. Regeringen företräder Sverige i ministerrådet och riksdagens inflytande i EU går därför i huvudsak genom regeringen.

Uppdaterades:

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete. Till sin hjälp har riksdagen en rad redskap.

Uppdaterades:

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Det är oftast regeringen som lämnar lagförslagen. Men ett lagförslag kan också komma från en eller flera riksdagsledamöter.

Uppdaterades:

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete. 

Uppdaterades:

Riksdagen, regeringen, myndigheter och kommuner är exempel på offentliga aktörer i samhället. Det finns många offentliga organ i Sverige. Men hur hänger alla organ samman och vilka uppgifter har de? 

I regeringsformen, en av Sveriges fyra grundlagar, står det att regeringen styr riket. Men en regering måste accepteras av riksdagen, annars kan den tvingas att avgå.

Uppdaterades:

Vart fjärde år andra söndagen i september är det val till riksdagen. Då går medborgarna till vallokalerna för att bestämma vilka personer som ska representera dem i riksdagen.

Folkomröstningar kan vara rådgivande eller beslutande. Det är riksdagen som beslutar om det ska hållas en folkomröstning i hela landet. Det finns också kommunala folkomröstningar.