För ett företag ska det i princip vara lika lätt att sälja eller köpa till/från ett företag i ett annat EU-land som att göra motsvarande affärer inom landets gränser. Lagar och regler harmoniseras mellan länderna.

Många svenska företag, främst inom turistnäring och handel, hanterar eurosedlar. Att kontrollera sedelns äkthet är viktigt.

För ett stort antal produkter gäller att de måste vara försedda med CE- märkning för att få marknadsföras och säljas inom EU.

EU:s "grundlag"
Läs ett kortfattat sammandrag över de viktigaste delarna ur Amsterdamfördraget. Om de "Gemensamma bestämmelser" som gäller målen, arbetssätt mm och "Principerna" vilka är de grundläggande idéer som Europeiska Gemenskapen vilar på.

Euron - valutan
Tanken är att skapa en motvikt mot främst den amerikanska dollarn. Går utvidgningen av unionen som planerat kommer både den gemensamma ekonomin och valutan euron att bli några av de mer dominerande inslagen i den framtida världsekonomin.

CE-märkning
Även om du inte planerar att sälja din produkt utanför Sverige måste den vara CE-märkt om den tillhör de produktgrupper som innefattas av märknings- tvånget.

Upphandling
Den gemensamma offentliga marknaden handlar upp varor och tjänster för omkring 1000 miljarder euro varje år. Var med och konkurrera om dessa pengar.