CE – märkning

Följande information från Marknadskontrollrådet:
(Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan för frågor om marknadskontroll. Det fungerar framför allt som ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, men rådet ska också underlätta allmänhetens kontakter med berörda myndigheter och samråda med företrädare för näringsliv och konsumenter och andra intressenter.)

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
 • CE-märkning är obligatorisk för i EU-lagstiftningen specificerade produktkategorier.
   
 • Endast produkter för vilka det föreskrivs om sådan märkning får märkas.
   
 • Genom CE-märkningen intygar tillverkaren att produkten överens-stämmer med de lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa och miljö, men även andra produktegenskaper.
   
 • Tillverkaren ansvarar också för att produkten som är avsedd att släppas ut på EU-marknaden har konstruerats, tillverkats och kontrollerats enligt regelverket.
   
 • För de flesta produkter räcker det att tillverkaren själv säkerställer att produkten uppfyller alla krav, men för vissa produkter som anses särskilt riskfyllda krävs att tillverkaren ska låta ett oberoende tredjepartsorgan, så kallade anmält organ, kontrollera produkten.
   
 • Vid sidan av CE-märkning ska tillverkaren också upprätta teknisk dokumentation för produkten i fråga samt utfärda en EU-försäkran om överensstämmelse.
   
 • Den CE-märkta produkten ska också åtföljas av en bruksanvisning på ett officiellt EU-språk som innehåller all väsentlig information för att produkten ska kunna användas för avsett ändamål på ett säkert sätt. Vid leverans till slutkund ska produkten åtföljas av en bruksanvisning på mottagarlandets språk.
   
 • En importör som släpper ut en produkt från tredje land på EU-marknaden har ett begränsat men definierat ansvar. Importören ska kunna ge marknadskontrollmyndigheterna en kopia av EG-försäkran om överensstämmelse och se till att den tekniska dokumentationen kan göras tillgänglig.
   
 • Även distributörer, t.ex. grossister och återförsäljare, ska ha grund-läggande kunskaper om tillämplig lagstiftning, såsom vilka produkter som ska vara CE-märkta och vilken information som måste åtfölja dem. De måste också kunna identifiera tillverkaren, importören eller leverantören för att bistå marknadskontrollmyndigheterna med att få tillgång till EG-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation.


Är du företagare kan du vända dig till din branschorganisation eller kontakta de myndigheter som ansvarar för kontrollen på olika produktområden.

Bestämmelser om CE-märkning finns i EU-förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll, lagen (2011/791) om ackreditering och teknisk kontroll och i sektorslagstiftning.

Några bra tips innan du läser vidare

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

På följande EU-länk kan du hitta all information du behöver för att kunna se om företaget behöver CE-märka en produkt och på vilket sätt det görs

https://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_sv.htm

Från denna startplats går du sedan vidare till exempelvis sidan för:

CE-märkning för yrkesverksamma

 • 6 steg för tillverkare
 • för importörer
 • för distributörer

Som vi nämnde tidigare..

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Lämna en kommentar