Uppdaterades:

Produktsäkerhetslagen gäller för all verksamhet där det inte finns någon speciallag som syftar till att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet. Förutom lagar och förordningar kan det finnas föreskrifter och allmänna råd från myndigheter. För vissa verksamheter finns det standarder som kan ge ledning – information finns hos standardiseringsorganet SIS, www.sis.se. Även branschorganisationer och idrottens specialförbund har ofta råd och anvisningar om säkerhet. Om det händer en olycka och regler och råd inte har följts kan det få konsekvenser när det gäller ansvaret.

Uppdaterades:

Företag och organisationer som erbjuder upplevelser både inomhus och utomhus måste enligt lag se till att tjänsterna inte är farliga. Konsumentverket har gjort en vägledning till hur säkerhetsarbetet kan bedrivas.

Uppdaterades:

Kläder av vissa mycket tunna tyger eller material med lugg- eller ögleyta kan vara extremt lättantändliga och brinna hastigt. Sådana plagg kan inte anses uppfylla kravet på säkerhet i produktsäkerhetslagen. Enligt lagen får endast säkra produkter säljas. Med säker produkt menas en produkt som inte innebär någon risk för skada på person eller endast en liten risk.

Uppdaterades:

Personlig skyddsutrustning får bara säljas om den är säker och innehåller rätt märkning och produktinformation. Lagen kompletteras av en regeringsförordning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter som i detalj beskriver vilka krav som finns på personlig skyddsutrustning.

Uppdaterades:

Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas av en person för att skydda mot hälso- och säkerhetsrisker.

Uppdaterades:

Enligt produktsäkerhetslagen ska varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare vara säkra och inte orsaka personskador. Marknadskontroller är ett sätt för myndigheterna att kontrollera att varor och tjänster uppfyller säkerhetskraven.

Uppdaterades:

En av de allvarligaste olycksriskerna med leksaker är kvävningsrisk. Småbarn stoppar ofta leksaker i munnen som sedan fastnar i halsen och täpper till luftflödet i bakre delen av munnen, halsen eller lungorna. Här finns information om vad som är bra att tänka på när du ska välja leksaker.

Uppdaterades:

För att en leksak ska få erbjudas konsumenter måste den uppfylla vissa krav när det gäller säkerhet, dokumentation, information och märkning.

Uppdaterades:

Leksaker för barn ska vara så säkra som möjligt, eftersom barn inte själva kan läsa varningstexter eller bedöma risker. Nya lagstiftningen innebär strängare krav på säker utformning av leksaker, till exempel vad gäller kvävningssäkerhet och kemikalieinnehåll.

Uppdaterades:

Rapex är ett informations- och varningssystem som länder inom EU använder för att informera varandra om produkter med allvarliga risker som har återkallats. Varje vecka kommer en färsk rapport från EU med de senaste varningarna.

Enligt produktsäkerhetslagen måste företag underrätta Konsumentverket när de får kännedom om att en vara eller tjänst, som man säljer eller har sålt, är farlig. Företag är också skyldiga att samarbeta med varandra och med tillsynsmyndigheter gällande produkters säkerhet.

Uppdaterades:

Enligt produktsäkerhetslagen ska alla varor och tjänster som säljs till konsumenter av företag vara säkra. För att förhindra att farliga varor och tjänster säljs innehåller lagen ett antal skyldigheter som företag måste uppfylla.

Uppdaterades:

Enligt produktsäkerhetslagen ska varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare vara säkra. Konsumentverket ansvarar för kontroll och tillsyn av säkerheten hos leksaker, personlig skyddsutrustning och varor och tjänster som inte täcks av särskilda produktdirektiv inom EU.

Du som bedriver verksamhet inom restaurang- eller frisörbranschen måste enligt lag föra personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i din lokal och när. "Verksamma" är det ord som används i lagtexten. Det betyder att du måste anteckna inte bara anställda, utan också andra som på något sätt deltar i din verksamhet. Som restauranger räknas också gatukök, kaféer, personalmatsalar, cateringverksamhet, centralkök och pizzabutiker och liknande ställen där man kan hämta mat.

Om ett företag bryter mot något av förbuden i konkurrenslagen kan företaget drabbas av sanktioner. Dessa är konkurrensskadeavgift, åläggande med eller utan vite, ogiltighet och skadestånd. En person som leder ett annat företag kan få näringsförbud.

Konkurrens på lika villkor skapar förutsättningar för nya och bättre produkter och tjänster. Bibehållna eller sänkta priser kommer både företag och konsumenter till godo.