Leksaksregler och CE-märket

För att en leksak ska få erbjudas konsumenter måste den uppfylla vissa krav när det gäller säkerhet, dokumentation, information och märkning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Leksaksregler och CE-märket

Kraven finns i lagen och förordningen om leksakers säkerhet och i föreskrifter från Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket. I föreskrifterna finns de detaljerade krav som leksaken måste uppfylla för att vara i enlighet med EU:s direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet.

EU:s direktiv

Ett nytt reviderat EU-direktiv för leksaker säkerhet, 2009/48/EG trädde i kraft den 20 juli år 2011 och det ersätter de regler som infördes när Sverige gick med i EES och senare i EU.

I Sverige är Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverkets tillsynsmyndighet för säkerheten hos leksaker.

När det gäller de nya säkerhetskraven för kemiska och akustiska egenskaper träder direktivet fullt i kraft den 20 juli år 2013. Fram till dess får de kemiska kraven som finns i det gamla direktivet om leksaker 88/378/EEG om leksakers säkerhet användas i vissa avseenden.

Svenska lagar och föreskrifter

Lagen (SFS 2011:579) om leksakers säkerhet kompletteras av en regeringsförordning (SFS 2011:703) och av föreskrifter från Konsumentverket (KOVFS 2011:5). Även Produktsäkerhetslagen (2004:451) kan tillämpas vid ingripanden mot leksaker som inte uppfyller kraven.

Kemikalieinspektionen har utfärdat föreskrifter om kemikaliekraven och brännbarhet (KIFS 2011:3). Elsäkerhetsverket har utfärdat föreskrifter om elektriska leksaker (ELSÄK-FS 2011:1). Föreskrifterna finns på respektive myndighets webbplats.

CE-märkning

CE-märket är obligatoriskt för leksaker och märkningen ska vara väl synlig, lätt läsbar och permanent. Genom CE-märket bekräftar tillverkaren att leksaken uppfyller säkerhetskraven. En tillverkare ska förse leksaken med CE-märkning innan den släpps ut på marknaden.

Bestämmelser om CE-märkning finns även i lag (2011:791) om teknisk kontroll, 1 §, 14-16 §§ och artikel 30.1 – 30.5 i förordning (EG) nr 765/2008.

Det strider mot lagen att sälja en leksak utan CE-märkning. Det strider självfallet också mot lagen att sälja en CE-märkt leksak som inte uppfyller kraven om säkerhet, dokumentation, information och märkning.

Eftersom konsumenter kan uppfatta CE-märket som en kvalitetssymbol, kan märket vara grovt vilseledande om det sitter på en leksak som inte uppfyller säkerhetskraven. Andra märken som lätt kan förväxlas med CE-märket får inte användas.

Ekonomiska aktörer

Med ekonomiska aktörer avses tillverkare, tillverkarens representant, importör eller distributör. Lagstiftningen ställer krav på samtliga ekonomiska aktörer, även offentliga aktörer, som tillhandahåller leksaker.

Generellt sett är dessa skyldigheter mer omfattande när man uppträder i rollen som ”tillverkare” samt mindre omfattande när de uppträder i rollen som ”importör” och ännu mindre omfattande när de uppträder som distributör.

En näringsidkare kan ha olika roller för olika leksaker som de tillhandahåller beroende på hur produktflödet ser ut, t.ex. om man för in leksakerna på den inre marknaden, har sitt eget varumärke, och det är viktigt att den näringsidkaren identifierar vilket ansvar man har för respektive leksak.

När kan tillverkaren själv intyga?

När leksaker har tillverkats helt i enlighet med harmoniserade standarderna som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning får tillverkaren, eller tillverkarens representant inom EU/EES, själv intyga att leksaken uppfyller kraven om leksakers säkerhet och CE-märka leksaken. Det krävs inte att ett anmält organ, kontrollerar leksaken. Här finns en aktuell förteckning över de harmoniserade standarder som publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Vid begäran från marknadskontrollmyndigheter ska ekonomiska aktörer kunna visa upp försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation som visar att kraven är uppfyllda.

När ska ett anmält organ genomföra EG-typkontroll?

När en leksak inte är tillverkad helt i enlighet med harmoniserade europeiska standarder som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, krävs det att ett anmält organ kontrollerar leksaken innan tillverkaren eller tillverkarens representant inom EU/EES får CE-märka leksaken.

Det anmälda organet ska genomföra en EG-typkontroll av leksaken för att säkerställa att leksaken uppfyller de säkerhetskrav som ställs.

Typkontrollintyg för leksaker krävs vid följande tillfällen:

  • Publicerad standard saknas.
  • När tillverkaren inte eller endast till viss del har tillverkat leksaken enligt kraven i en publicerad standard.
  • När det finns restriktioner i publiceringen av en standard.

Vid begäran från marknadskontrollmyndigheter ska ekonomiska aktörer kunna visa upp försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation som visar att kraven är uppfyllda. Dessutom ska de på begäran visa upp typkontrollintyget samt kopior av de dokument som har överlämnats till det anmälda organet.

Vem får utfärda ett EG-typintyg?

Ett EG-typintyg får enbart utfärdas av ett anmält organ. Tillverkaren (eller tillverkarens representant inom EU/EES) ska med ansökan till det anmälda organet lämna in:

  • en beskrivning av leksaken
  • tillverkarens (eller tillverkarens representant) namn och adress samt plats där leksaken tillverkas
  • fullständiga uppgifter om tillverkning och utformning
  • en prototyp av den leksak som ska tillverkas

Det anmälda organet har rätt att utfärda ett EG-typintyg då leksaken uppfyller de säkerhetskrav som ställs i lagstiftningen.

I Sverige är SWEDAC den myndighet som utser anmälda organ och som kan lämna uppgift om vilka anmälda organ som finns, både i Sverige och inom EES i övrigt.

De anmälda organen finns även i EU-kommissionens databas Nandos.se

Marknadskontroll

Marknadskontrollmyndigheter för leksaker är Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket vilka ansvarar för att de leksaker som finns på marknaden uppfyller kraven i lagstiftningen.

Det sker genom marknadskontroll, vanligtvis genom stickprovskontroller. Myndigheterna har rätt att ta del av dokument som ska finnas hos ekonomiska aktörer för respektive leksak.

Marknadskontrollmyndigheterna har också rätt att göra besök hos ekonomiska aktörer där leksaker tillhandahålls, eller lager där leksaker förvaras för att ta ut varor för kontroll.

Ekonomiska aktörer är skyldiga att lämna de varuprover och upplysningar som marknadskontrollmyndigheten kräver.

Om kraven inte uppfylls

Marknadskontrollmyndigheter kan med stöd av leksakslagen och produkt-säkerhetslagen ingripa mot leksaker som har brister. Marknadskontroll-myndigheter kan även ingripa om leksak uppfyller kraven i en publicerad standard eller om den har ett EG-typintyg utfärdat av ett anmält organ. Det kan tyvärr inträffa att vissa krav är för lågt ställda eller att nya risker uppstår.

I första hand kontaktas näringsidkaren för att få denne att frivilligt vidta rättelser. Sker inte detta kan marknadskontrollmyndigheterna förelägga om säljförbud eller förelägga näringsidkaren att vidta andra åtgärder, till exempel återkalla produkten från konsumentledet.

Adress och telefon
För frågor angående leksaker:
Konsumentverket, Box 48, 651 02 KARLSTAD.
Tel: 0771-42 33 00,
Fax: 054-19 41 95.
Webbplats: www.konsumentverket.se

För frågor angående anmälda organ:
SWEDAC, Box 878, 501 15 BORÅS.
Tel: 033-17 77 00.
Fax: 033-10 13 92,

eller

SWEDAC, Box 2231, 103 15 STOCKHOLM.
Tel: 08-406 83 00.
Fax: 08-791 89 29.
Webbplats: www.swedac.se

För frågor om standarder eller standardiseringsarbete:
SIS 118 80 STOCKHOLM
Tel: 08-555 520 00
Fax: 08-555 520 01.
Webbplats: www.sis.se

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Läs mer om:

Produktsäkerhet och försäljning
Vad säger lagen
Underlätta och återkalla
Återkallade produkter
Leksaker, lag
Leksaker, farliga
Marknadskontroller
Personlig skyddsutrustning
Lag om personlig skyddsutrustning
Textilier
Tjänstesäkerhet, lag
Systematiskt säkerhetsarbete
Åtgärdsplan

 

Lämna en kommentar