Marknadskontroller

Enligt produktsäkerhetslagen ska varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare vara säkra och inte orsaka personskador. Marknadskontroller är ett sätt för myndigheterna att kontrollera att varor och tjänster uppfyller säkerhetskraven.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Allmänt om marknadskontroller

Konsumentverket svarar för kontroll av säkerheten hos leksaker, personlig skyddsutrustning för privat bruk och dessutom hos många andra konsumentprodukter, nämligen de varor och tjänster som inte täcks av någon särskild författning. Säkerhetskraven formuleras i lagstiftningen på konsument-säkerhetsområdet.

Vad är en marknadskontroll?

Marknadskontroll riktas, mot varor och tjänster som finns på marknaden. Konsumentverkets marknadskontroll sker huvudsakligen som stickprovs-kontroller inom olika produktgrupper eller genom tillsynsbesök hos utvalda näringsidkare. Marknadskontroll kan också ske med anledning av ett olycksfall, eller på grundval av information som Konsumentverket fått genom en anmälan.

Marknadskontrollen syftar inte bara till att skydda konsumenternas säkerhet och hälsa, utan också till att säkerställa likvärdiga konkurrensförhållanden mellan företag. Oseriösa näringsidkare ska inte få skaffa sig konkurrensfördelar i form av lägre priser eller annat genom att bjuda ut farliga produkter.

Åtgärder och sanktioner

Om en produkt inte uppfyller gällande säkerhetskrav sker en förhandling med näringsidkaren, för att denna ska genomföra åtgärder som motverkar risken för skador. De åtgärder som kan komma i fråga är

  • säkerhetsinformation (i samband med försäljning)
  • säljstopp (säljförbud)
  • varningsinformation (till dem som redan köpt produkten)
  • återkallelse (felet avhjälps, varan byts ut eller köpet går tillbaka)
  • exportstopp (exportförbud)

Om Konsumentverket inte kommer överens med näringsidkaren om vilka åtgärder som behövs så kan Konsumentverket, med stöd av produktsäkerhets-lagen, förelägga näringsidkaren att vidta åtgärder.

Marknadskontroller av andra aktörer

Vid sidan av Konsumentverket finns ett antal myndigheter som svarar för marknadskontroll av olika kategorier av produkter, till exempel:

Arbetsmiljöverket
(maskiner, personlig skyddsutrustning, tryckkärl m.m.),

Boverket
(byggprodukter och hissar),

Elsäkerhetsverket
(elektrisk utrustning och elektromagnetisk kompatibilitet)

Läkemedelsverket
(medicintekniska produkter).

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(explosiva varor för civilt bruk med mera)

Kemikalieinspektionen
(tvätt- och rengöringsmedel, farliga ämnen och preparat med mera)

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)
har ett samordningsansvar för marknadskontrollen i Sverige.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Läs mer om:

Produktsäkerhet och försäljning
Vad säger lagen
Underlätta och återkalla
Återkallade produkter
Leksaker, lag
Leksaksregler
Leksaker, farliga
Personlig skyddsutrustning
Lag om personlig skyddsutrustning
Textilier
Tjänstesäkerhet, lag
Systematiskt säkerhetsarbete
Åtgärdsplan

 

Lämna en kommentar