Uppdaterades:

Den 1 juli 2023 införde Finansinspektionen ett krav för alla företag (juridiska personer) i Sverige att inneha en LEI-kod (Legal Entity Identifier) för att kunna handla med värdepapper. Alla juridiska personer kommer därför att behöva skaffa en LEI-kod för att fortsätta kunna handla med värdepapper så som aktier, obligationer, derivat med mera.

Uppdaterades:

Personalen är många företags största tillgång. Av denna anledning är det även viktigt att vara medveten om hur fackförbund fungerar. Fackförbund är sammanslutningar av arbetstagare som bedriver sin verksamhet för att skydda arbetstagarnas intressen. För att undvika fackliga konflikter och skapa en god personalpolitik på en arbetsplats är det därför viktigt att vara medveten om vilket inflytande facket har i ett företag.

Uppdaterades:

Betydelsen av pappershantering blir med tiden mindre och mindre i och med att fler företag jobbar med sin miljöprofil och vill minska användningen av papper. Trots att det mesta idag hanteras digitalt är det ändå viktigt att se över hur man som företag hanterar papper och utskrifter, dels för att det ibland är nödvändigt att använda sig av papper och dels för att man bör fundera över hur man kan minska användningen av papper.

Uppdaterades:

Jobbar ert företag mycket på distans och har kunder över hela landet så kan företagskontoret vara i behov av ordentliga konferensutrymmen. Konferensrum är till för att ni ska kunna bjuda in gäster och kunder både personligen och digitalt. Därför är det viktigt att konferensrummen är bra utformade för att representera företaget på ett bra sätt.

Uppdaterades:

Personalutrymmen är sådana utrymmen som är till för att förse anställdas behov, till exempel vila, äta och ta hand om personlig hygien. Personalutrymmen innefattar bland annat lunchrum, vilorum, toaletter och tvättrum, omklädningsrum och övernattningsrum.

Uppdaterades:

Företagskontoret och kontorslandskapet är idag i ständig förändring. De flesta företag går ifrån den traditionella cellkontorslösningen och rör sig mot aktivitetsbaserade lösningar med fokus på öppenhet och flexibilitet. Förändringarna lättar på kraven på kontorets storlek i kvadratmeter men ställer istället krav på ledarskap, planlösning och it-lösningar.

Rädsla för att hålla tal är kanske det vi spontant tänker på när vi hör talas om prestationsångest. Men rädsla för att hålla tal är bara ett av alla symptom på prestationsångest. Prestationsångest är ett vitt begrepp som innefattar många olika reaktioner. I samtliga fall leder ångesten till hämmad förmåga, glädje och kreativitet. En hög kravbild leder ofta till prestationer som är långt under vår optimala förmåga, vilket gör besvikelsen ännu större efter ett misslyckande. Vi vet vad vi kan, men just då funkar det inte! Det kräver enormt mycket ansträngning och kraft att utföra en prestation som är förenad med ångest.

Följande material har vi fått av Roger Nilsson och Emma Abrahamsson på företaget Mental Kraft. De har stor erfarenhet av mental träning med genomförda uppdrag både inom näringslivet och svensk elitidrott.

Ingenting är väl viktigare än din hälsa. Trots detta slarvar många företagare med det som är grunden till att orka driva sitt företag på ett bra sätt. Nämligen att se till att kropp och hjärna fungerar på ett bra sätt, vilket leder till bättre beslut, ökad prestationsförmåga osv.

Allmänt
Detta förslag till teknisk lösning är endast ett förslag och kan komma att ändras under arbetets gång beroende på att nya fakta blir kända som försvårar eller hindrar denna tekniska lösning.