Verimentor AB tar inget som helst ansvar för innehållet i detta avtal och användaren får använda detta avtal på egen risk.

Följande material har vi fått av Conny Westh, Verimentor AB. Det är exempel på avtalsmallar som de använder.

Vad som bör utgå i ersättning, arvode, till styrelsemedlemmar är mycket beroende på företagets storlek, var i ett utvecklingsskede företaget befinner sig, arbetsbördan mm. Att ange en viss ersättningsnivå är därför omöjligt, men vissa riktlinjer när det gäller beräkning av nivån på ersättningen går däremot att ge. Möjligheten att ersätta styrelse medlemmar med annat än pengar finns också.

I detta avsnitt koncentrerar vi oss på kapitel 8 i Aktiebolagslagen, ABL, (2005:551). Kapitel 8 handlar om bolagets ledning.

Formellt skiljer sig inte arbetet mellan en styrelse i ett "vanligt" företag och i ett tillväxtföretag. Det som skiljer är tempot. Skillnaden kan beskrivas med att lugnt och tryggt färdas fram i en bil på en bred landsväg med måttlig trafik, till att sitta i en sportbil på en tävlingsbana där det gäller att gasa, hantera uppdykande hinder och med full koncentration ta sig till målet snabbast möjligt. Med detta följer också att det många gånger behövs en annan typ av styrelsemedlemmar till ett snabbväxande företag.

Verkställande Direktören och styrelsen delar på ledarskapet. Man styr och leder företaget tillsammans. Det är styrelsen som utser och avsätter VD. Styrelsen beslutar även dennes anställningsvillkor. Styrelsen ska utfärda en skriftlig VD-instruktion.

Styrelsens ordförande spelar en mycket viktig roll för hur effektivt och framgångsrikt styrelsearbetet blir. Ordföranden är även den som ska finnas nära VD som bollplank, sparringpartner och mentor.

Styrelsen består av en grupp individer. Det är den samlade kraften i gruppen som är viktig. En enskild person kan ha stor kompetens, ett välutvecklat personligt nätverk, erfarenhet mm, men fungerar inte i en grupp. Kanske beroende på att vederbörande vill dominera "tillställningen".

Följande avsnitt handlar om styrelsen och dess arbete i ett Aktiebolag. Styrelsens uppdrag är en strategiskt styrande roll, ansvara för bolagets verkställande ledning, ha en kontrollfunktion och ett informationsansvar för att en korrekt bild ska ges av företaget.

Uppdaterades:

Med relativt små medel organiserar du en lyckad och givande konferens istället för en mer slätstruken. Det som krävs av dig som arbetsledare är i första hand god planering, både på det praktiska och mentala planet. Vill du ha ut maximalt av dagarna är det klokt att arbeta med gruppen utifrån det du ser att just dina medarbetare behöver för att växa.

Att vara en del av ett nätverk är att ha tillgång till all den samlade kunskap och erfarenhet som detta nätverk besitter, att få kunskap av andra och att ge av sin kunskap till andra. Detta utbyte stärker den enskilde individen och därigenom även företaget.

Med agentur menas att ett företag har rättighet att sälja varor åt ett annat företag och i dennes namn. Företaget som har agenturen kallas agent. Om företaget (importören) har ensamrätt till försäljningen i ett land kallas han för generalagent.

Joint Venture - att tillsammans med ett eller flera andra företag skapa en allians, starta ett nytt företag, många gånger för ett speciellt ändamål som t.ex. byggandet utav Öresundsbron.