Joint Venture

Joint Venture - att tillsammans med ett eller flera andra företag skapa en allians, starta ett nytt företag, många gånger för ett speciellt ändamål som t.ex. byggandet utav Öresundsbron.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Detta är ett sätt att sprida riskerna vid stora projekt, det är också många gånger ett snabbt sätt att etablera sig i ett nytt land. Ibland krävs det ett lokalt delägande för att kunna få möjlighet att bedriva verksamhet i landet.

Joint Venture innebär att t.ex. två företag startar ett nytt företag tillsammans. Kan vara ett tillverkande företag i ett land som tillsammans med ett tillverkande företag i ett annat land, där deras produkter kompletterar varandra, skapar ett gemensamt företag för marknadsföring och försäljning alternativt ett gemensamt utvecklingsbolag. Parterna behöver inte vara storleksmässigt jämbördiga och det är inte heller säkert att det nya företaget ägs till lika del.

Andra varianter på att sprida sitt företags produkter, tjänster eller ”know how” är:

 • Licensgivning
  Vid licensgivning låter man t.ex. någon tillverka ens produkt mot en viss ersättning, en licensavgift.
 • Franchising
  När det gäller franchising så är det ett helt koncept som någon erbjuds. För detta betalar franchisetagaren en inträdessumma och därefter en procentuell del utav omsättningen.
 • Agentur
  Att åt någon annan sälja deras produkter eller tjänster mot ersättning.

Varianterna ovan innebär inte ett gemensamt ägande vilket är kännetecknet för joint venture. Många joint venture projekt startas upp för ett visst syfte och upphör då målet är nått. I avtalet kan vara inskrivet att den ena parten har möjlighet att köpa ut den andre (de andra) vid en viss tidpunkt.

Fördelarna med joint venture

Här följer ett antal exempel på fördelen med ett gemensamt bolag:

 • Riskerna fördelas på flera.
 • Utnyttjande av de olika företagens gemensamma kompetens.
 • Företagen lär av varandra.
 • Samordning av t.ex. inköp, produktion, marknadsföring, forskning och utveckling.
 • Kräver mindre antal anställda än om var och en handlat på egen hand.
 • Ger möjlighet till snabbare tillväxt.
 • Underlättar, kan vara helt avgörande, för att få sälja på en ny marknad (ett nytt land).
 • Kan ge olika typer av skalfördelar gentemot konkurrenter.

Nackdelarna med joint venture

Här följer ett antal exempel på de nackdelar som kan förekomma i en joint venture konstellation:

 • Kulturella skillnader i ledningsstil kan försvårar arbetet.
 • Kommunikationsproblem kan förekomma på grund av olika språk.
 • Det enskilda företaget tappar den totala kontrollen.
 • Olika typer av intressekonflikter kan uppstå.
 • Företagen kan ha missbedömt varandras finansiella styrka respektive kunskapsnivå.
 • Kan ta längre tid att fatta nödvändiga beslut.

Det är viktigt att de ingående företagens mål stämmer överens. Genom att starta ett gemensamt bolag kan företagen tillsammans uppnå fördelar som var och en annars inte klarat av.

Normalt förknippas joint venture med stora företagsallianser och stora projekt, men även små företag kan skapa sig fördelar, särskilt när det gäller att etablera sig i ett annat land.

Lämna en kommentar