Uppdaterades:

Registrerad exportör (Rex) är ett system som används för att visa ursprung som kan ge förmånsbehandling. Systemet började användas inom GSP den 1 januari 2017 och inom Ceta (avtalet med Kanada) den 21 september 2017.

Uppdaterades:

Företag inom EU använder leverantörsdeklarationer för att styrka ursprunget på varor som köps eller säljs inom EU. En leverantörsdeklaration lämnas av leverantören eller exportören på fakturorna eller, i vissa fall, på ett separat papper som bifogas fakturan. Den ska ange antingen ett visst ursprung eller att viss bearbetning eller behandling av varorna har skett i...

Uppdaterades:

För att din handelspartner ska få förmånsbehandling när du exporterar en vara behöver du använda rätt ursprungsintyg. Du behöver också veta vilka olika regler som gäller för de olika intygen. 

Uppdaterades:

När du exporterar en vara till ett land som EU har frihandelsavtal med eller till Turkiet kan mottagaren av varan i vissa fall få förmånsbehandling i form av lägre tull eller tullbefrielse för sin vara.
 

Uppdaterades:

Tullverket kontrollerar vapen och delar till vapen som förs in i eller ut från Sverige. Hur det går till ser olika ut beroende på om du handlar med länder utanför eller inom EU.

Uppdaterades:

För att skydda det nationella kulturarvet mot utarmning finns det bestämmelser för att föra ut eller exportera kulturföremål från Sverige. För vissa typer av kulturföremål behöver du tillstånd.

Uppdaterades:

Avfall har de senaste decennierna blivit en global handelsvara. Det har resulterat i en ökning av avfallstransporter både i avfallsproducerande länder men också över gränserna mellan olika länder. En del av avfallet klassas som farligt vilket kan leda till risker för människors hälsa och för miljön.

Uppdaterades:

Du påbörjar en passiv förädling genom att lämna en tulldeklaration för temporär export. Om du har sökt tillstånd i förväg lämnar du tulldeklarationen till det tullkontor som står i ditt tillstånd. Om du söker tillstånd i deklarationen ska du vända dig till det tullkontor där varorna packas eller lastas för export.

Uppdaterades:

Passiv förädling innebär att du tillfälligt exporterar unionsvaror till ett land utanför EU för bearbetning eller reparation. Efter bearbetningen återimporterar du sedan varorna tullfritt eller med lägre tull och moms än vid normal import. 

Uppdaterades:

När du ska skicka iväg en vara för reparation kan du välja att använda det så kallade standardutbytessystemet. Det innebär att du får använda en ersättningsvara i stället för den vara som du ska skicka iväg för reparation.

När du tillfälligt exporterar en unionsvara, låter bearbeta eller reparera den och sedan återimporterar varan kallas det passiv förädling. När du återimporterar den förädlade produkten betalar du ingen eller lägre tull och moms än vid normal import.
 

Uppdaterades:

Export Control System, ECS, är det system som används för att bekräfta utförseln av obeskattade punktskattepliktiga varor. I Sverige ska även den direkta exporten av obeskattade punktskattepliktiga varor utförselbekräftas i ECS.

Uppdaterades:

Temporär export innebär att du skickar eller tar med dig varor tillfälligt till ett land utanför EU. Det kan vara till exempel verktyg som du behöver för att utföra ett arbete, varor för utställningar eller provkollektioner.

Uppdaterades:

Ett exportbevis är ett intyg från en tullmyndighet på att dina varor har förts ut från EU:s tullområde. Du kan behöva ett exportbevis av olika anledningar och du begär själv att få det.