Importera för särskild användning eller förädling

Vissa varor kan du importera med nedsatt tull eller helt tullfritt. Det här kan vara aktuellt när du importerar varor som du reparerar eller bearbetar, utställningsvaror eller varor som du ska använda till särskilda ändamål. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Aktiv förädling

När du importerar en vara, låter bearbeta eller reparera den och sedan återexporterar varan eller anmäler den till ett nytt förfarande kallas det aktiv förädling. Du behöver inte betala någon tull, moms eller andra skatter för varor som genomgår aktiv förädling. Du behöver inte heller betala antidumpningstullar eller söka någon importlicens för dessa varor.

Du kan använda dig av förfarandet aktiv förädling under vissa omständigheter:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

  • Varorna ska vara tullbelagda eller omfattas av handelspolitiska åtgärder som till exempel importlicens.
  • Det ska gå att identifiera den ursprungliga varan i den förädlade produkten.
  • Väsentliga intressen för tillverkare i unionen får inte påverkas negativt.

Den vara som du låter bearbeta eller reparera under förfarandet aktiv förädling blir en så kallad förädlad produkt. Oftast återexporteras denna men du har möjlighet att välja att anmäla den förädlade produkten till fri omsättning.

Krav på garanti

Du måste ställa garanti för tull och annan skatt, exempelvis mervärdesskatt för importvaran.

Du behöver tillstånd

För att använda förfarandet aktiv förädling behöver du ansöka om ett tillstånd från Tullverket.

Importdeklaration vid aktiv förädling

Du anmäler din vara till aktiv förädling i importdeklarationen genom att ange vissa koder.

Så här avslutar du den aktiva förädlingen

Aktiv förädling avslutas när de förädlade varorna anmälts till ett nytt tullförfarande. Det kan vara återexport eller övergång till fri omsättning (import), men även t.ex. transitering eller lagring i tullager. Du ska alltid lämna en avräkningsnota som visar hur förfarandet har avslutats.

Den aktiva förädlingen ska avslutas inom en viss tid som framgår av ditt tillstånd till aktiv förädling. Tiden räknas från och med den dag då icke-unionsvaror hänförs till förfarandet, dvs. den dag då du importerar varorna. Du kan beviljas en rimlig förlängning av den tidsfristen om du lämnar in en motiverad ansökan om detta till Tullverket.

Återexport efter aktiv förädling

Om du avslutar den aktiva förädlingen med återexport ska du lämna en tulldeklaration för återexport. För att du ska få ett bevis på att varorna har exporterats är det viktigt att du fyller i rätt koder i tulldeklarationen.

Import efter aktiv förädling

När du avslutar den aktiva förädlingen genom import ska du lämna en importdeklaration och betala importtullar och skatter. Du ska också visa upp alla eventuella tillstånd och importlicenser.

Förstöring under aktiv förädling

Förstöring som görs på deklarantens begäran kan även det ske under förfarandet aktiv förädling. För att du ska få göra det måste förstöring finnas med som en förädlingsprocess i ditt tillstånd till aktiv förädling. Du har möjlighet att komplettera ditt tillstånd så att det inbegriper även förstöring.

Avräkningsnota

För att ärendet ska kunna avslutas måste du lämna en avräkningsnota inom 30 dagar efter utgången av tiden för avslutning.

Likvärdiga varor

Du kan använda en unionsvara istället för en importerad vara om unionsvaran uppfyller kraven för likvärdiga varor. Kraven är att unionsvaran ska ha samma handelskvalitet, tekniska egenskaper och KN-nummer (de första åtta siffrorna i varukoden) som den importerade varan.

För att du ska få använda dig av likvärdiga varor ska det finnas inskrivet i ditt tillstånd.

Vanliga former av hantering

Varor som har hänförts till förfarandet för aktiv förädling får genomgå sådana vanliga former av hantering som är avsedda att bevara dem, förbättra deras utseende eller marknadsmässiga kvalitet eller förbereda dem för distribution eller återförsäljning. Dessa vanliga former av hantering är de som anges i bilaga 71-03 till kompletteringsförordningen.

Befordran av varor

Varor som har hänförts till förfarandet för aktiv förädling får flyttas (befordras) mellan olika platser i EU utan andra tullformaliteter än de bokföringsmässiga.

Om du befordrar varor till utförselkontoret med avsikt att avsluta den aktiva förädlingen genom att föra ut varorna ur EU ska varorna finnas upptagna i en deklaration om återexport. Varorna ska kvarstå i förfarandet för aktiv förädling till dess att de förts ut ur unionens tullområde.
  

Slutanvändning

Om den vara du importerar ska användas för ett särskilt ändamål eller inte tillverkas i tillräckligt stor omfattning inom EU kan du ansöka om tillstånd till slutanvändning som kan ge dig tullnedsättning eller tullbefrielse.

Ett särskilt ändamål kan vara till exempel till ett fartyg eller ett flygplan. Ett annat att den vara du importerar inte tillverkas i tillräckligt stor omfattning inom EU.

Information finns i Tulltaxan

I söktjänsten Tulltaxan kan du ta reda på om din vara omfattas av slutanvändning. Där kan du läsa i fotnoter om tullbefrielse eller tullnedsättning är möjlig för varje vara. Du kan också läsa om vilka villkor som gäller för att kunna ta del av förmånen. Information om villkor för fartyg och delar till luftfartyg hittar du under de särskilda bestämmelserna i tulltaxans inledningsavsnitt IIA och IIB.

Krav på garanti

Tänk på att du behöver ställa garanti för tull och annan skatt, exempelvis mervärdesskatt, för importvaran.

Du behöver tillstånd

För att använda förfarandet slutanvändning behöver du ansöka om ett tillstånd från Tullverket.

Importdeklaration vid slutanvändning

När varorna kommer ska du lämna en importdeklaration. Det är viktigt att du hänvisar till ditt tillstånd till slutanvändning och anger rätt förmånskod beroende på vilken typ av vara du importerar.

Avräkningsnota

När du avslutar förfarandet slutanvändning måste du lämna en avräkningsnota där du redovisar vad som har hänt med alla varor du har anmält till förfarandet. Om du inte lämnar något avräkningsnota, eller om den lämnas för sent, kan du få betala tull, skatt och andra avgifter för varorna.

Befordran av varor

Varor som har hänförts till förfarandet slutanvändning får flyttas (befordras) mellan olika platser i unionen utan andra tullformaliteter än de bokföringsmässiga. För att du ska få göra det måste det finnas inskrivet i ditt tillstånd.

De tillståndshavare som använder sig av befordran av varor har allt ansvar för att förfarandet avslutas korrekt och ska också lämna in avräkningsnotan.

Överföring av rättigheter och skyldigheter

Vissa rättigheter och skyldigheter för varor som har hänförts till slutanvändning kan föras över till en annan aktör utan att denne behöver lämna en tulldeklaration för samma förfarande. För att du ska få göra det måste det vara beviljat i ditt tillstånd.

Mottagaren av varorna behöver inte ha något eget tillstånd. Det är du som tillståndshavare som ska lämna in avräkningsnotan.

Varor som inte kommer till avsedd användning

Om varorna inte har använts för den föreskrivna slutanvändningen inom tidsfristen måste du anmäla detta till Tullverket.
 

Tillfällig införsel

Tillfällig införsel innebär att du tillfälligt importerar en vara till EU för att senare återexportera den i oförändrat skick. Med ett tillstånd till tillfällig införsel behöver du inte betala någon tull, skatt eller andra avgifter för varan.

Du kan använda tillstånd till tillfällig införsel för exempelvis varor till utställningar, viss yrkesutrustning och varuprover. Du behöver uppfylla följande kriterier för att kunna ansöka om tillståndet:

  • Varan ska återexporteras.
  • Varan ska inte bearbetas under tiden den är i EU. Om du ska reparera en trasig vara behöver du istället ett tillstånd till aktiv förädling.
  • Varan ska gå att identifiera med exempelvis serienummer, märkning eller bokföringsmässiga metoder.

Garanti tills förfarandet är avslutat

När du ansöker om tillstånd till tillfällig införsel behöver du ställa en garanti till Tullverket. När den tillfälligt införda varan är återexporterad ur landet och förfarandet är avslutat får du tillbaka garantin.

ATA-carnet för tillfällig införsel

En ATA-carnet är ett dokument som ersätter de tulldeklarationer du normalt behöver lämna. Dokumentet utfärdas av en handelskammare i Sverige eller dess motsvarighet i ett annat land.

Om du har en ATA-carnet kan du använda den för tillfällig införsel till och från de länder som är anslutna till systemet, och behöver då inget tillstånd till tillfällig införsel. Tänk dock på att du bara kan använda en ATA-carnet för vissa slag av tillfällig införsel. Kontakta din regionala handelskammare för mer information.

Du behöver tillstånd

För att använda förfarandet tillfällig införsel behöver du ansöka om ett tillstånd från Tullverket. Du kan ansöka i förväg på en särskild ansökningsblankett eller direkt i tulldeklarationen när du importerar din vara (undantaget  ATA-carnet).
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar