Uppdaterades:

Vid analys av ett företags årsredovisning kan nyckeltalen EBIT, EBITA och EBITDA användas. Vilket som bör väljas beror främst på företagets verksamhet samt hur stora finansiella poster som företaget har. I denna guide beskrivs de olika nyckeltalen, hur de räknas ut samt när de används. 

Uppdaterades:

För att styra ett företag krävs information. För att investera i ett företag, som exempelvis aktieägare, eller för att kunna utkräva skatt krävs också information. Men med tanke på syfte och tidsperspektiv skiljer man på intern respektive extern information. Företaget "redovisar" händelser som sker i företaget med att på olika sätt beskriva dessa för ledning respektive intressenter till företaget.

Det är inte särskilt vanligt att en producent säljer direkt till en konsument, åtminstone inte då det gäller varor. Tjänster däremot är vanligare att de säljs direkt. Exempelvis tjänster producerade av en frisör, tandläkare, bilreparatör, advokat.

Uppdaterades:

Det finns ett antal faktorer som påverkar prissättningen av en produkt eller tjänst. En av dessa faktorer är kundens priskänslighet.

Vår efterfrågan styr utbudet av varor och tjänster. Vill vi ha mobiltelefoner som kan ”allt” så tillverkas det sådana. Hade vår önskan bara varit att kunna ringa hade det enbart tillverkats sådana mobiltelefoner, ingen hade köpt något annat. Men vårt handlande består av val. Och vad vi konsumerar beror på hur vi fördelar de pengar vi har till förfogande.

Uppdaterades:

Vi lever i en marknadsekonomi där ”marknaden” styr efterfrågan och utbud. Visserligen inte i en ren marknadsekonomi utan mer i en blandekonomi där vissa delar av marknadsekonomin regleras av exempelvis lagar eller andra politiska beslut.

Uppdaterades:

Vi ekonomer pratar ibland om mikroekonomi och makroekonomi. Det är ett sätt att dela upp det ekonomiska området för att göra det mer hanterbart ur beskrivningssynpunkt. När det gäller att driva företag och hur vi som enskilda konsumenter beter oss vid våra inköp så ingår det i mikroekonomi. Pratar vi konsumentprisindex KPI, inflation, valutakurser och bruttonationalprodukt BNP handlar det om makroekonomi.