Mikroekonomi och makroekonomi

Vi ekonomer pratar ibland om mikroekonomi och makroekonomi. Det är ett sätt att dela upp det ekonomiska området för att göra det mer hanterbart ur beskrivningssynpunkt. När det gäller att driva företag och hur vi som enskilda konsumenter beter oss vid våra inköp så ingår det i mikroekonomi. Pratar vi konsumentprisindex KPI, inflation, valutakurser och bruttonationalprodukt BNP handlar det om makroekonomi.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Mikroekonomi

Ordet mikro har sitt ursprung från grekiskans mikros och betyder ungefär liten. Därför handlar det mikroekonomiska området om ”de små delarna” i ekonomin. Varför du och jag reagerar på olika sätt, varför ett företag bestämmer sig för att investera, hur inköpen ska utföras effektivt, på vilket sätt en reklamkampanj ska utföras, hur företag hanterar anställningar, söker finansiell hjälp, sköter sin bokföring och så vidare. Det bygger i grunden på de beslut vi som konsumenter fattar. Varför fattar vi de besluten?

Det finns en hel del teoretiska modeller som används för att förklara olika delar inom mikroekonomin. Formler och kurvor som visar vad som sker vid olika händelser. Vi pratar om utbudskurvor och efterfrågekurvor och om jämvikts- lägen. Hur dessa fungerar på en marknad av exempelvis fri konkurrens. Varje enskild konsument har alltid möjlighet att göra val, att köpa eller inte köpa alternativt välja mellan olika varor eller tjänster. Priset kan vara en del som påverkar valet, inkomsten en annan faktor. En annan viktig faktor i vårt val är de preferenser vi har d.v.s. smak som exempelvis olika modepreferenser, att vilja bli placerad i en grupp utifrån våra val, vår moraluppfattning med mera.

Något som man också brukar beskriva är substitutionseffekter. Enklast är väl att tänka på mat. Ökar någon vara kraftigt i pris så byter de flesta den mot något annat. Men det kan ibland krävas en hel del innan en konsument byter, tänk på kaffe. Här kan vi prata om olika priselasticitet.

Det finns även en marknad för arbetskraft och kapital. I detta fall är det företaget som är köparen. Olika ”mängder” och ”pris” på detta påverkar självfallet hur stor mängd som produceras av olika varor och tjänster.

På andra delar i huvudområdet Företagsekonomi kan du studera en del av det som beskrivits ovan.

Makroekonomi

Är ”summan” av olika delar i mikroekonomin. Här ser och hanterar ekonomer helheten. Det pratas om BNP, antalet anställda i olika sektorer av industrin, vart räntan är på väg och vad det är som påverkar den, hushållens samlade förmögenhet och skuldsättning, vad som händer om pensionssystemet förändras eller om barnbidragen höjs. I makroekonomin beskrivs ”summan” av företags produkter och tjänster på olika sätt som exempelvis den totala exporten eller importen och hur den påverkar ekonomin. Vad som händer i ekonomin då värdens energiförsörjning påverkas av olika händelser. Makros är grekiska och betydelsen är ungefär detsamma som stor.

Varför jobb och tillverkning flyttar mellan olika länder beror naturligtvis på olika länders fördelar i förhållande till varandra. Det kan vara billig arbetskraft relativt ett annat land, vilket inte med automatik betyder att de som finns ”i låglönelandet” har en sämre levnadsstandard utan det måste ses till vad annat kostar i det landet. Andra orsaker till verksamhetsflytt kan vara skatter, brist på kompetent personal, önskan om att vara nära en ny marknad eller nära en råvaruresurs. Hur dessa ”fördelar” beskrivs och jämförs hanteras i området makroekonomi.

Andra exempel som beskrivs inom makroekonomi är priser och inflation, valutakurser, pengar och definitionen på begreppet pengar, ränta, multiplikatoreffekt, full sysselsättning och arbetslöshet, tillväxtteorier.

Läs mer om:

Marknadsekonomi
Efterfrågan och utbud på varor och tjänster
Priselasticitet
Distribution, från producent till konsument
Extern och intern redovisning

Lämna en kommentar