Offert/huvudavtal

Mellan STIFTELSEN RFA (556571-1107), Hallandsgatan 50, 118 57 Stockholm

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

AVTAL Nr: K28-20010521

och

JobbResor AB (556677-8899), Kulsintergatan 222, 118 99 Stockholm, nedan kallat Kunden,

har denna dag träffats följande

OFFERT/HUVUDAVTAL

§1. Syfte
Syftet med detta avtal är att STIFTELSEN RFA skall tillhandahålla kunden tjänster och/eller produkter, gemensamt kallat Uppdraget.

§2. Uppdragsbeskrivning
Offerten gäller endast konsulttid som levereras av RFA, exempelvis produkter och licenser ingår ej i denna offert och kostnader för dem kan tillkomma. All konsulttid sker på löpande räkning.

Uppdraget består av:

Bilaga 2 – Uppdragsbeskrivning
Bilaga 5 – Förslag till teknisk lösning

§3. Tidsplan
Det betonas att nedanstående tidsplan och uppskattningar av tidsåtgång endast är uppskattningar och ingen utfästelse på något sätt. Tiden kan variera både uppåt och nedåt.

STIFTELSEN RFA skall utföra tjänsten och/eller tillhandahålla produkter enligt den tidsplan som anges nedan.

Aktivitet Uppskattat Startdatum Uppskattat Klardatum Huvudutförare (delegering möjlig)
Offert 2001-05-21   Ove Holmberg
Offertsvar   2001-05-25 Julia Svensson
Konsultarbete startar 2001-05-28 2001-06-29 Nisse Nilsson
Installation i testmiljön 2001-07-02 2001-07-04 Nisse Nilsson
Acceptanstest (Testa att allt är
OK)
2001-07-05 2001-07-11 Julia Svensson
Acceptansgodkännande (Beslut) 2001-07-12 2001-07-12 Julia Svensson
Installation hös övriga klienter om
OK
2001-07-13 2001-07-17 Nisse Nilsson
Instruktioner/Utbildning till alla
användare
2001-07-18 2001-07-18 Nisse Nilsson
Beräknad full produktion (med
användarstöd)
2001-07-19 Julia Svensson

Vi estimerar projektet till ca 120 konsulttimmar.

STIFTELSEN RFA reserverar sig mot förseningar som orsakas av STIFTELSEN RFAs leverantörer eller av andra omständigheter som STIFTELSEN RFA inte kan råda över. Det ska inte ses som avtalsbrott om dröjsmålet beror på andra orsaker än STIFTELSEN RFA.

§4. Pris och betalning
STIFTELSEN RFA har rätt till ersättning med det timpris som anges i prislistan för varje enskild resurs i Uppdraget. Ersättningen för detta uppdrag faktureras första vardagen i varje vecka med jämnt veckonummer.

För åtgärder som kunden önskar hjälp med i övrigt, och som ej ingår i detta uppdrag, debiteras i löpande räkning enligt STIFTELSEN RFAs vid var tid gällande prislista.

STIFTELSEN RFA använder vanligen Intrum Finans tjänster för hantering av reskontran, exempelvis fakturaköp och fakturaservice. Detta kan innebära att Kunden ska betala till Intrum Finans i stället för STIFTELSEN RFA för befriande verkan. STIFTELSEN RFA förbehåller sig rätten att utan föregående med- delande byta leverantör av dessa reskontratjänster eller att fakturera kunden direkt, detta innebär inga extra kostnader för kunden men kunden måste vara uppmärksam på till vilket konto betalning ska ske (anges på fakturan).

§5. Kontaktpersoner
STIFTELSEN RFA:s kontaktperson är Ove Holmberg, 070-752 22 51, [email protected] och kundens kontaktperson är Julia Svensson, 08-765 43 21, [email protected]

§6. Övriga resurser
Vidare är de resurser som STIFTELSEN RFA nyttjar för uppdragets utförande Nisse Nilsson, Ove Holmberg.

Det är upp till respektive part att meddela motparten när förändring sker av kontaktpersoner eller resurser.

§7. Avtalsinnehåll
Avtalet består av nedanstående 5 handlingar (Bilaga 1-5). Vid skiljaktighet mellan dessa handlingar gäller dessa med följande inbördes ordning:

Bilaga 1 – Detta dokument (Offert/Huvudavtal)
Bilaga 2 – Uppdragsbeskrivning
Bilaga 3 – RFAs Allmänna villkor
Bilaga 4 – RFAs Prislista
Bilaga 5 – Förslag till teknisk lösning

§ 8 Anbudets giltighetstid
Offerten gäller som längst t.o.m. 2001-09-04.

§ 9 Ändringar av detta avtal
För att ändringar ska vara giltiga ska de vara skriftliga och undertecknade av båda parter.

§10 Restidsersättning
a). Om resväg mellan konsulten och kunden sammanlagt är mer än en (1) timmars restid per dag, debiteras för restiden per påbörjad timme som överstiger en (1) timmes restid.
b). Priset för restiden är halv konsulttaxa.

§11 Ordinarie arbetstid
Den ordinarie arbetstiden är helgfri Måndag-Fredag mellan kl 08:30 och 17:00.

§12 Normalt arbetspass
Normal arbetsdag är 8 timmar. Normal arbetsvecka är 40 timmer. Ett normalt arbetspass ska ha föregåtts av minst 8 timmars sammanhängande nattvila, annars är det inget nytt arbetspass.

§13 Övertid
Helgdag samt dag före helgdag samt tid som innfaller från kl 20:00 till 06:00 är alltid kvalificerad övertid. Tid som inte är ordinarie arbetstid eller kvalificerad övertid, är enkel övertid.

Om konsulten arbetar mer än 8 timmar per arbetspass eller mer än 40 timmar per arbetsvecka räknas den överskjutande tiden som övertid.

Om den sammanlagda övertiden under en kalendervecka överstiger 16 timmar ska all tid därutöver vara kvalificerad övertid.

Konsulttaxan för Enkel övertid är ordinarie konsulttaxa med ett påslag av 50 procent. Konsulttaxan för Kvalificerad övertid är konsulttaxan med ett påslag av 100 procent.

§14 Brandkårsutryckning
När kunden beställer ett uppdrag som ska påbörjas i kundens lokaler inom 48 kalendertimmar och/eller inom sju (7) kalenderdagar är det definitionsmässigt frågan om Akut hjälp. I de fall där kunden vill ha akut hjälp debiteras alltid enligt kvalificerad övertid. Vid Akut hjälp debiteras för restidsersättning och reseersättning från första minuten. Dessutom debiteras två extra timmar som utryckningsersättning.

§15 Reseersättning
Reseersättning debiteras med enhetstaxa oavsett det verkliga färdsättet.

Reseersättning debiteras om:
a). den sammanlagda restiden till kunden överstiger en (1) timme per arbetspass
b). resa till/från kund när arbetspasset understiger 4 timmar hos kund

§16 Milersättning
Milersättning debiteras med 35 kr/mil.

§17 Traktamente
Vid arbete utanför konsultens hemort debiteras traktamente enligt Riksskatteverkets normer.

  …—oooOOOooo—…  

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

2001-09-04   2001-09-04
     

 
STIFTELSEN RFA
Ove Holmberg
  JobbResor AB
Julia Svensson

 

  …—oooOOOooo—…  

Copyright, Verimentor AB, 556571-1107, Säte: Stockholm,
Att: Conny Westh, Hallandsgatan 50, 118 57 Stockholm, tel 070-752 22 51

© Conny Westh, Verimentor AB

Lämna en kommentar