Offert/huvudavtal – underkonsult

Mellan Stiftelsen RFA (556571-1107), Alsnögatan 3, 118 57 Stockholm

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

AVTAL Nr: L186-20010521

och

Underkonsult AB (556475-8697), Frimurarstigen 24 E, 112 45 Stockholm, nedan kallat Leverantören,

har denna dag träffats följande

OFFERT/HUVUDAVTAL

§1. Syfte
Syftet med detta avtal är att Underleverantören skall tillhandahålla Stiftelsen RFA tjänster och/eller produkter, gemensamt kallat Uppdraget. Uppdraget utför för RFAs räkning åt RFAs Kund.

§2. Uppdragsbeskrivning
Offerten gäller endast konsulttid som levereras av RFA, exempelvis produkter och licenser ingår ej i denna offert och kostnader för dem kan tillkomma. All konsulttid sker på löpande räkning.

Uppdraget består av:

Bilaga 2 – Uppdragsbeskrivning
Bilaga 4 – Förslag till teknisk lösning

§3. Tidsplan
Det betonas att nedanstående tidsplan och uppskattningar av tidsåtgång endast är uppskattningar och ingen utfästelse på något sätt. Tiden kan variera både uppåt och nedåt. Underleverantören skall utföra tjänsten och/eller tillhandahålla produkten enligt följande tidsplan.

Aktivitet Uppskattat Startdatum Uppskattat Klardatum Huvudutförare (delegering möjlig)
Offert 2001-05-21   Ove Holmberg
Offertsvar   2001-05-25 Julia Svensson
Konsultarbete startar 2001-05-28 2001-06-29 Nisse Nilsson
Installation i testmiljön 2001-07-02 2001-07-04 Nisse Nilsson
Acceptanstest (Testa att allt är
OK)
2001-07-05 2001-07-11 Julia Svensson
Acceptansgodkännande (Beslut) 2001-07-12 2001-07-12 Julia Svensson
Installation hös övriga klienter om
OK
2001-07-13 2001-07-17 Nisse Nilsson
Instruktioner/Utbildning till alla
användare
2001-07-18 2001-07-18 Nisse Nilsson
Beräknad full produktion (med
användarstöd)
2001-07-19 Julia Svensson

Leverantören estimerar projektet till ca 120 konsulttimmar.

§4. Pris och betalning
Leverantören har rätt till ersättning med 800 kr per konulttimme. Betalning sker tidigast 5 dagar efter och senast 10 dagar efter att Stiftelsen RFA erhållit betalning från sin Kund.

§5. Kontaktpersoner
Stiftelsen RFA:s kontaktperson är Ove Holmberg, 070-752 22 51,
[email protected] och
Leverantörens kontaktperson är Nisse Nilsson, 070-543 22 55,
[email protected]

§6. Övriga resurser
Leverantören får inte använda andra resurser än Nisse Nilsson.

§7. Avtalsinnehåll
Avtalet består av nedanstående 3 handlingar (Bilaga 1-3). Vid skiljaktighet mellan dessa handlingar gäller dessa med följande inbördes ordning:

Bilaga 1 – Detta dokument (Offert/Huvudavtal)
Bilaga 2 – Uppdragsbeskrivning
Bilaga 3 – RFAs Allmänna villkor – underleverantör
Bilaga 4 – Förslag till teknisk lösning

§ 8 Avtalets giltighetstid
Detta avtal gäller i sin helhet endast om RFAs Kund accepterar offert/huvudavtal med RFAs nr K28-20010521.

De allmänna villkoren gäller dock omedelbart. De allmänna villkoren gäller intill dess båda parter är överens om annat och skriftligen undertecknar annat avtal om allmänna villkor för underleverantör. De allmänna villkoren kan dock sägas upp av endera parten minst 6 månader före utgången av tre år av avtalets giltighetstid. Om inte uppsägning skett inom föreskriven tid förlängs avtalet med ytterligare tre år i taget.

§ 9 Ändringar av detta avtal
För att ändringar ska vara giltiga ska de vara skriftliga och undertecknade av båda parter.

  …—oooOOOooo—…  

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

2001-05-21   2001-05-21
     

 
STIFTELSEN RFA
Ove Holmberg
  Underkonsult AB
Nisse Nilsson

 

  …—oooOOOooo—…  

Copyright, Verimentor AB, 556571-1107, Säte: Stockholm,
Att: Conny Westh, Hallandsgatan 50, 118 57 Stockholm, tel 070-752 22 51

© Conny Westh, Verimentor AB

Lämna en kommentar