Styrelsearbetet i tillväxtföretag

Formellt skiljer sig inte arbetet mellan en styrelse i ett "vanligt" företag och i ett tillväxtföretag. Det som skiljer är tempot. Skillnaden kan beskrivas med att lugnt och tryggt färdas fram i en bil på en bred landsväg med måttlig trafik, till att sitta i en sportbil på en tävlingsbana där det gäller att gasa, hantera uppdykande hinder och med full koncentration ta sig till målet snabbast möjligt. Med detta följer också att det många gånger behövs en annan typ av styrelsemedlemmar till ett snabbväxande företag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ett högt tempo ger affärsfördelar

Ett företag i stark tillväxt har många gånger bråttom med att växa så fort som möjligt. Det gäller att kapa åt sig marknadsandelar som både kan leda till stordriftsfördelar och under en tid hålla konkurrenter borta så att företaget kan hinna konsolidera sig. Möjligheten att få ut ett högre pris för produkten eller tjänsten är större innan konkurrensen hårdnar. Pengarna som flödar in kan användas till investeringar och expansion.

Företaget växer precis som en tonåring. Ena dagen är skorna för små och nya måste skaffas, några dagar senare är byxorna en decimeter för korta och nya måste köpas. För ett tillväxtföretag är det nästan omöjligt att få allt att gå i fas med vartannat. Trånga sektorer dyker ständigt upp och förändringar i den dagliga verksamheten måste kontinuerligt göras. Ena dagen saknas insatsvaror, nästa dag är det brist på kompetent personal o.s.v. Till detta kommer oftast en ständig jakt på riskvilligt kapital.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Tillväxtföretaget har mestadels en väldigt kort historik. Därför krävs hjälp av personer med erfarenhet från andra tillväxtföretag. Duktiga sådana personer är lämpliga att ta med i en styrelse.

Många möten med mycket operativa frågor

Eftersom tempot är högt i tillväxtprocessen krävs betydligt kortare tid mellan styrelsemötena. Ett styrelsemöte i månaden är ingen ovanlighet. Till detta kan komma ett antal telefonmöten.

Mycket tid läggs på att parera händelser i företagets verksamhet och omgivning. Förutsättningarna och målen ändras ständigt. Att ha en strategisk planering av traditionellt slag är svårt, utan man får mer inrikta sig mot den vision som ägarna har.

I ett tillväxtföretag befinner sig styrelsemedlemmarna mycket närmare den operativa verksamheten än normalt. De täta mötena och att styrelse- medlemmarna följer företaget i princip kontinuerligt gör att styrelsemötenas karaktär är helt annorlunda än traditionellt. Mötena är oftast kortare och fokuseringen på beslutsfrågor är stor. Frekvensen av möten gör att uppdateringsbehovet är mindre, föregående protokoll känns som historiskt och olika rapporter visar på sådant som inte längre är aktuellt. De temamöten som traditionellt brukar hållas om t.ex. strategin, marknaden, verksamheten, är något som i tillväxtföretaget behandlas kontinuerligt.

I tillväxtföretaget händer mycket på en gång. Frågorna i styrelsen är därför till stor del av operativ karaktär. Det är många aktiviteter som ska genomförs på kort tid.

Det bör finnas en högre grad av operativ kompetens i en styrelse för ett tillväxtföretag. Förutom att VD förmodligen behöver en hel del goda råd och hjälp kan det också vara så att en styrelsemedlem med expertkunskap kan gå in och bidraga med direkt operativ hjälp.

Ett tillväxtföretag genomgår olika faser

Grundarfasen

Ett snabbväxande företag genomgår flera utvecklingsfaser. Oftast är den första fasen en grundarfas. Grundarna, ägarna, har en idé som de vill kommersialisera. Företaget består av få människor som arbetar nära varandra.

Styrelsen i företaget består av ägarna. Styrelsearbetet och den operativa verksamheten flyter samman. Mycket tid läggs på att utveckla den produkt eller tjänst man säljer. Visionerna finns men arbetet koncentreras på nuet.

En del företag i grundarfasen tar in en extern styrelsemedlem redan här. Resultatet av den kompetensen blir att styrelsearbetet struktureras upp. Fokusering- en ökar mot kund och verksamheten börjar betraktas ur ett kundperspektiv även om själva utvecklandet av produkten eller tjänsten oförtrutet fortsätter.

Expansionsfasen

När produkten eller tjänsten anses vara tillräckligt utvecklad börjar en expansionsfas, en tillväxtfas. Om inte någon extern styrelsemedlem tagits in tidigare så görs det här. I flera fall mer än en. Nu krävs det resurser. En ständig jakt på kapital börjar. En styrelsemedlem med förankring i ”den finansiella världen” kan vara lämplig. Resurser krävs även personellt.

Mycket tid i styrelsen går åt till att parera händelser i företagets verksamhet och omgivning. Styrelsearbetet inriktas mycket på operativa beslut. Efter hand förflyttar sig dock fokuseringen allt längre fram i tiden. Frågor av strategisk karaktär blir allt vanligare på styrelsemötena. Jakten på kapital gör att nya ägare kommer in i bilden. Någon av grundarna köps ut och lämnar företaget. Turbulensen kan ibland vara ganska stor.

Stabiliseringsfasen

Efter en tid kommer tillväxtföretaget in i en lugnare utvecklingsfas, en stabiliseringsfas. Tillväxten fortsätter men jakten på kapital har inte så stor prioritet längre.

Styrelsen arbetar med att få ett helhetsperspektiv på verksamheten. Fler långsiktiga strategiska beslut fattas. Organisationen ses över. Delar av verksamheten kanske skärs bort medan något annat kommer istället. Olika rapporteringssystem ses över och effektiviseras. Fokuseringen på marknaden och företagets omgivning har blivit större. Företaget har skapat sig en position på marknaden och den måste försvaras. Ny kompetens som behövs i denna fas tillförs styrelsen medan de med kompetens för de tidigare faserna får lämna.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar