Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande spelar en mycket viktig roll för hur effektivt och framgångsrikt styrelsearbetet blir. Ordföranden är även den som ska finnas nära VD som bollplank, sparringpartner och mentor.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Styrelsens storlek är kanske 4-6 personer. Varje styrelsemedlem är invald på meriter som i många stycken skiljer sig åt. Kunskap, erfarenhet, upparbetade nätverk finns hos alla. Men det är inte samma kunskap, samma erfarenhet etc. Någon har erfarenhet och expertkunskaper inom finansiering, någon annan inom försäljning och marknadsföring, en tredje inom organisation o.s.v. En stor samlad kompetens med andra ord. Många personer som ingår i styrelser är också generalister med god kunskap om hur företagande bedrivs i verksamheter som befinner sig i olika livscykler. För styrelseordföranden gäller det att få fram den samlade kraften ur styrelsen.

Ordföranden som lagledare

Precis som i en lagidrott där det gäller att få ut det mesta av laget och där individuellt skickliga personer samverkar för att laget ska nå så bra resultat som möjligt, fungerar ett styrelsearbete. Styrelsens ordförande fungerar som en lagledare. Han eller hon ska bygga upp ett väl fungerande team.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

I ett fotbollslag vet alla var målet befinner sig. För att ett team ska fungera bra är grundförutsättningen att alla i teamet (styrelsen) är överens om målet och att alla vet om det. Är målet med verksamheten diffus har varje styrelsemedlem sin bild av vad som bör göras. Detta kan medföra att arbetet blir ineffektivt och att konflikter kan uppstå. Det är ordföranden som måste se till att alla i styrelsen är medvetna och överens om målet/målen.

Hur sammansättningen av styrelsen görs har stor betydelse för effektiviteten. Förutom fackkunskap, erfarenhet etc., spelar en persons läggning, intressen, ålder, kön med mera in då styrelsearbetet pågår. En styrelse med enbart män respektive enbart kvinnor fungerar inte på samma sätt som en styrelse där båda könen finns representerade. Många gånger är ordföranden delaktig i rekrytering och sammansättning av styrelsen.

För att styrelsen ska vara effektiv krävs dessutom att medlemmarna fungerar bra tillsammans i sitt arbete. Det sociala samspelet måste fungera. Vi har alla olika sociala behov, vi vill vara uppskattade, känna oss accepterade och ha en naturlig roll/position i gruppen. När en styrelse är nybildad, räcker med att en eller två nya styrelsemedlemmar tillträder, sker först en ”lär känna”-fas. Man värderar varandra, undersöker vilken kompetens och kunskap som finns, och börjar söka sin roller. I denna utvecklingsfas är det viktigt att ordföranden upp- fattar vad som pågår och ser till att rollfördelningen blir bra.

När medlemmarna har ”positionerat sig”, funnit sina roller och gruppen accepterat rollfördelningen, inträder en samhörighetsfas där gruppen börjar fungera som ett team. Det är först nu som det kreativa, det skapande, det effektiva och målinriktade arbetet börjar fungera fullt ut.

Det är också nu som ordförandens skicklighet i att ”krama det bästa” ur styrelsen visar sig. Som lagledare gäller det att stimulera, uppmuntra, låta olika viljor komma till tals, ja helt enkelt skapa förutsättningar för att uppgifter, ärenden, diskuteras och behandlas på ett sådant sätt att alla känner både delaktighet i ett beslut och att det är rätt beslut som fattats.

Ordföranden måste ha auktoritet utan att bete sig på ett auktoritärt sätt. Det är viktigt att vara en god lyssnare och se till att man inte går in och dominerar en diskussion. En viktig uppgift är att skapa arbetsglädje, en annan är att skapa möteseffektivitet, det vill säga se till att medlemmarna behandlar en fråga utan att ge sig in på tidskrävande sidospår.

Ordförandens arbetsuppgifter

Ordföranden leder styrelsens arbete. Det är också styrelseordföranden som sammankallar till styrelsesammanträden. Om verkställande direktören eller någon styrelsemedlem vill sammankalla styrelsen måste detta göras. Vid styrelsemötena är det ordföranden som sammanfattar vad man kommit fram till i en viss fråga, vilket beslut som tagits. Han ser till att det förs protokoll över mötet. Protokollet justeras av ordföranden och någon annan styrelsemedlem som utsetts av styrelsen.

Innan ett styrelsemöte är det ordföranden, oftast tillsammans med VD, som gör en dagordning.

Styrelseordföranden ska också bevaka att företaget utvecklas mot de mål ägarna satt upp. Att styrelsen har tillräcklig kompetens, information, för att rätt beslut ska kunna fattas. Vid behov kan olika speciallister kallas in. En viktig uppgift är också att bevaka att gällande lagar följs.

Mellan styrelsemötena agerar ordföranden bollplank, sparringpartner och mentor mot VD.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar