Vem bör sitta i företagets styrelse?

Styrelsen består av en grupp individer. Det är den samlade kraften i gruppen som är viktig. En enskild person kan ha stor kompetens, ett välutvecklat personligt nätverk, erfarenhet mm, men fungerar inte i en grupp. Kanske beroende på att vederbörande vill dominera "tillställningen".

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Företag befinner sig i olika utvecklingsfaser, bearbetar marknader av helt olika karaktär, arbetar nationellt eller globalt etc. Den styrelsekompetens som efterfrågas är därför mycket avhängig av i vilken situation företaget befinner sig.

Den skickliga styrelsen

Den skickliga styrelsen är sammansatt av individer som passar i just den fas som företaget befinner sig i. Styrelsens medlemmar är aktiva och ser sig som en strategisk resurs. De har den erfarenhet och kunskap som leder till genomtänkta strategiska val. Prioriteringar görs på rätt sätt och man ser både möjligheter och hot i företagets omvärld. En skicklig styrelse leder företaget med sådan klokskap att uppsatta mål nås på ett effektivt sätt.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Den skickliga styrelsen förfogar över ett stort kontaktnät vilket används för att öppna lämpliga dörrar, för att införskaffa kunskap och information, för att utnyttjas i krisartade situationer etc.

Den skickliga styrelsen för in ett strukturerat arbetssätt. Styrelsen ser till att lämpliga rapporter utformas, att redovisningssystem, datasystem, organisation mm, utformas på ett sådant sätt att företagets förutsättningar är goda då möjligheter bjuds i framtiden.

Teamet viktigare än den enskilde medlemmen

Det är tillsammans som styrelsen fattar sina beslut. Vid styrelsemötena förs diskussioner, idéer poppar upp, någon drar en slutsats utifrån det som sagts, andra får associationer. Kunskap, erfarenhet mm, samverkar och samspelar mellan individerna på ett sådant sätt att de beslut som fattas är av hög kvalitet. Styrelsens förmåga som helhet är större än summan av medlemmarnas förmåga.

För att denna gemensamma förmåga ska komma till sin rätt bör inte styrelsen bestå av för många personer. Ett lämpligt antal personer i styrelsen brukar vara 4-7 stycken.

Personer som ska ingå i en styrelse måste fungera som en i gruppen, inse att det är samarbetet i gruppen/teamet som ger det bästa resultatet. Kunskap, erfarenhet, upparbetade nätverk mm finns hos alla. Men det är inte samma kunskap, samma erfarenhet etc. Någon har erfarenhet och expertkunskaper inom finansiering, någon annan inom försäljning och marknadsföring, en tredje inom organisation och så vidare. Vilken kunskap som styrelsen bör besitta styrs av var i livscykeln företaget befinner sig.

Förutom kompetensen finns det ytterligare två kriterier att tänka på då en ny styrelsemedlem ska väljas in. Personkemin är den ena. Det är naturligtvis mycket svårt att veta hur en ny styrelsemedlem påverkar de andra. Om inte personkemin fungerar kommer inte heller styrelsen att fungera optimalt. Lyssna av personer som arbetat/arbetar, eller suttit i en annan styrelse, tillsammans med den tilltänkta ledamoten. Låt även några från styrelsen träffa den tilltänkte för en bedömning. Det andra kriteriet är tillgänglig tid. Den nya styrelsemedlemmen måste ha tillgång till den tid som krävs. Tid till förberedelser, bevakning av företagets omvärld, kontakter mellan mötena och kompetensutveckling när det gäller företaget. Den tiden måste den nya ledamoten kunna förklara att den finns tillgänglig.

Ordföranden

Styrelsens ordförande spelar en mycket viktig roll för hur effektivt och framgångsrikt styrelsearbetet blir. Den som är ordförande har ett helhetsansvar och ska se till att stimulera, uppmuntra, låta olika viljor komma till tals, ja helt enkelt skapa förutsättningar för att uppgifter, ärenden, diskuteras och behandlas på ett sådant sätt att alla känner både delaktighet i ett beslut och att det är rätt beslut som fattats. Ordföranden är även den som ska finnas nära VD som bollplank, sparringpartner och mentor.

Ordföranden måste ha auktoritet utan att bete sig på ett auktoritärt sätt. Det är viktigt att vara en god lyssnare och se till att man inte går in och dominerar en diskussion. En viktig uppgift är att skapa arbetsglädje, en annan är att skapa möteseffektivitet d.v.s. se till att medlemmarna behandlar en fråga utan att ge sig in på tidskrävande sidospår.

Valet av styrelseordförande har därför stor betydelse. Många gånger blir det en erfaren generalist ”som varit med förut” och har ett stort personligt nätverk som väljs.

Var hittar företaget lämpliga styrelsemedlemmar?

Då företaget är nystartat sker sökandet oftast i det egna nätverket. Kanske att personen inte finns i nätverket men har blivit rekommenderad av någon ur nätverket. Ibland kan det vara att man läst om personen, lyssnat på något föredrag av vederbörande eller av någon annan anledning hört namnet.

Undvik att rekrytera styrelsemedlemmar från den närmaste vänkretsen eller från leverantörer eller kunder där ett beroendeförhållande föreligger.

Om externa finansiärer investerar i företaget vill de gärna också ta del av företagets utveckling genom en styrelsepost. Affärsänglar är privatpersoner med större förmögenheter som vill investera i intressanta affärsprojekt. Dessa finansiärer har många gånger en stor erfarenhet av styrelsearbete och av operativt arbete på hög nivå, samt ett mycket välutvecklat nätverk.

Det finns också sammanslutningar av professionella styrelseledamöter ur vilka ledamöter kan sökas. Exempel på sådana sammanslutningar är Styrelsepoolen och Styrelsekollegiet. Via den ideella föreningen StyrelseAkademin går det också att söka lämpliga styrelsekandidater.

För mindre nystartade företag kan ALMI Företagspartner AB vara till stor hjälp. Förutom att de kan bevilja fördelaktiga lån har de en välfylld ”bank” med styrelseledamöter som de kan rekommendera.

Då ett företag har existerat en tid och har en aktiv styrelse och en erfaren ordförande är det många gånger ur deras nätverk som nya ledamöter hämtas. De som sitter i styrelsen är väl medvetna om vilken kompetens man söker och kan ganska lätt ge förslag på lämpliga kandidater.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar