VD och styrelsen

Verkställande Direktören och styrelsen delar på ledarskapet. Man styr och leder företaget tillsammans. Det är styrelsen som utser och avsätter VD. Styrelsen beslutar även dennes anställningsvillkor. Styrelsen ska utfärda en skriftlig VD-instruktion.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

VD:s uppgifter

Enligt Aktiebolagslagens 8 kapitel (Aktiebolagslag SFS 2005:551) har verkställande direktören följande uppgift:

29 § Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.”

I paragrafens andra stycke står att VD får vidta åtgärder, i frågor av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. Av detta går att tolka att beslut i frågor som fattas sällan, är frågor för styrelsen. Beslut av stor betydelse är också en uppgift för styrelsen. Exempel på detta kan vara olika typer av investeringar, upptagande av lån eller givande av krediter, organisatoriska förändringar och förändrad eller utökad marknadsbearbetning. Men som nämnts kan VD i vissa situationer även fatta beslut i sådana frågor

För att inte någon tveksamhet ska råda när det gäller verkställande direktörens befogenheter är det viktigt att styrelsens skriftliga riktlinjer och anvisningar är tydliga.

I Aktiebolagslagens 8 kapitel står också att styrelsen ska utfärda en skriftlig rapportinstruktion. VD:s uppgift är att se till att dessa uppgifter samlas in och rapporteras till styrelsen.

4 § Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation.

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, skall styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.!”

Instruktioner om rapportering till styrelsen

”5 § Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning enligt 4 § andra stycket skall samlas in och rapporteras till styrelsen. Instruktioner behöver dock inte meddelas om dessa med hänsyn till bolagets begränsade storlek och verksamhet skulle sakna betydelse för rapporteringen till styrelsen.”

Den löpande verksamheten

En verkställande direktörs normala arbetsuppgifter är att sköta företagets löpande, operativa, verksamhet. Genom strategiska planer, budget med mera har ramar lagts för VD:s befogenheter. Det är på VD:s ansvar att bokföringen fullgörs i överensstämmelse med vad lagen säger och att förvaltningen av företagets ekonomiska resurser sker på betryggande sätt.

Rapporter som beskriver olika delar av verksamheten utarbetas och överlämnas regelbundet till styrelsemedlemmarna. Om situationer uppstår där åtgärder krävs, ska förslag på sådana åtgärder bifogas berörd rapport. Av stor vikt är rapporterna som beskriver bolagets ekonomiska situation, till exempel:

 • löpande resultaträkning
 • avvikelser i förhållande till budget
 • kundfordringar
 • leverantörsskulder
 • orderläge
 • likviditet
 • betalning av skatter och avgifter


Exempel på andra uppgifter för en Verkställande Direktör, i
punktform

 • Representera företaget utåt mot olika intressenter och allmänhet.
 • Se till att företaget är en aktiv representant i t.ex. branschorganisationer.
 • Sörja för att företaget är bemannat på rätt sätt, med rätt kompetens etc.
 • Följa upp och bevaka olika avtal.
 • Delegera arbetsuppgifter och beslutsrätt.
 • Anpassa verksamheten i förhållande till konjunktursvängningar.
 • Vara ansvarig för att sortimentet anpassas till efterfrågan.
 • Ansvara för att nya produkter och/eller tjänster utvecklas.
 • Fastställa mål för olika avdelningar och tillsammans med ansvariga chefer komma fram till hur de bäst nås.
 • Se till att medarbetare skyddas från ohälsa genom t.ex. skyddskläder, olika skyddsanordningar, ombyggnad av arbetsstationer.
 • Att på olika sätt entusiasmera medarbetarna och skapa en positiv anda i företaget.
 • Förbereda styrelsemötena i samråd med styrelsens ordförande.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar