Allmänna villkor kund

Verimentor AB tar inget som helst ansvar för innehållet i detta avtal och användaren får använda detta avtal på egen risk.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

RFA – Allmänna villkor 2002

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för Leverantören:s tillhandahållande av konsult- tjänster, om inte annat uttryckligen har överenskommits mellan parterna. De allmänna villkoren utgör således en del av det mellan parterna träffade avtalet.

2. Uppdragets omfattning
Leverantören ska tillhandahålla konsulttjänster, i enlighet med den uppdrags- beskrivning som framgår av avtalet.

Endast Leverantören:s registrerade firmatecknare får för bolagets räkning ändra uppdragets omfattning. Om fast pris har avtalats ska detta ske skriftligen.

3. Avtalstid
Leverantören ska utföra tjänsten enligt överenskommen tidsplan, som grundar sig på en uppskattning av tjänstens tidsåtgång. Det utgör inte något avtalsbrott att uppdraget inte slutförts inom den beräknade avtalstiden.

4. Tjänstens genomförande
Tjänsten ska utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.

Leverantören får utan kundens särskilda medgivande anlita underkonsulter vid tjänstens utförande samt vid behov byta underkonsult under avtalstiden. Vidare får Leverantören utan kundens särskilda medgivande byta i avtalet omnämnd resurs eller kontaktperson. Med resurs avses den person som ska utföra uppdraget för Leverantören:s räkning.

Parterna ska samarbeta och vid behov samråda vid tjänstens utförande. Kunden ska tillse att han har den personal tillgänglig som behövs för att Leverantören skall kunna utföra uppdraget.

Kunden ska lämna Leverantören och bolagets underleverantörer tillgång till lokaler, maskiner, programvara, licenser och andra verktyg samt fristående test-, utvecklings- och produktions- miljöer, som är erforderliga för tjänstens genomförande. Vidare ska kunden tillhandahålla den information och det underlag som är erforderligt för tjänstens genomförande samt i övrigt utföra överenskomna åtgärder.

5. Ersättningsformer
Leverantören:s ersättning består av

a) ersättning för arvode enligt löpande räkning eller till fast pris,
b) ersättning för Leverantören:s eventuella användande av bolagets egna utrustning, programvaror och licenser,
c) ersättning för arbetet med att specificera eventuella tidrapporter och/eller projektrapporter,
d) ersättning för rese- och traktamentskostnader samt andra kostnader,
e) ersättning för restid
f) omställningsersättning för det fall kunden säger upp avtalet i förtid,
g) annan ersättning som överenskommits.

Om inte annat skriftligen överenskommits, ska tjänsten utföras i löpande räkning enligt Leverantören:s vid varje tid gällande prislista.

Även Leverantören:s kostnader debiteras enligt bolagets vid var tid gällande prislista.

Ska fast pris gälla mellan parterna måste detta skriftligen ha avtalats. Har så skett och har parterna därefter kommit överens om ändring av uppdraget eller har merarbete uppstått för Vermientor AB utan att bolaget orsakat detta, ska kunden utöver det fasta priset utge ersättning till Leverantören för det extra arbete och de extra kostnader som uppstått för Leverantören i anledning härav. Om inte annat skriftligen har avtalats ska denna ytterligare ersättning debiteras i löpande räkning enligt Leverantören:s vid varje tid gällande prislista.

Vid stillestånd i uppdraget, som inte beror på Leverantören, får bolaget debitera kunden i löpande räkning för den avdelade tiden som inte kan utnyttjas.

Alla priser i detta avtal är angivna exklusive moms.

6. Betalning
Utförs tjänsten i löpande räkning, har Leverantören rätt att få betalt en gång per månad för utfört och redovisat arbete.

Leverantören får dock begära betalt med kortare intervall om faktureringsbart arvode uppgår till i vart fall ett belopp motsvarande ett basbelopp.

Utförs arbetet till fast pris ska Leverantören:s ersättning för arvode erläggas enligt avtalad betalningsplan. Finns ej betalningsplan, har Leverantören rätt att få betalt en gång per månad för den del av ersättningen som svarar mot utfört och redovisat arbete.

För kostnader har Leverantören alltid rätt att få ersättning löpande.

Betalningen sker mot faktura och ska erläggas, och således finnas tillgängligt på Leverantören:s bankkonto, senast 10 dagar efter fakturadatum. Leverantören har rätt till ersättning för faktureringskostnad med 50 kronor per faktura.

7. Dröjsmål med betalning
Betalar kunden inte i rätt tid, har Leverantören rätt att erhålla 24 % dröjsmåls- ränta från fakturans förfallodag.

Leverantören har även rätt till ersättning enligt lag för skriftlig betalnings- påminnelse samt för eventuell inkassokostnad.

Vidare har Leverantören även rätt att tills vidare avbryta sitt arbete till dess kunden erlagt betalning i enlighet med de fakturor som har förfallit till betalning samt ställt betryggande säkerhet eller betalat förskott för framtida betalningar för Leverantören:s fortsatta arbete.

8. Sekretess och lojalitet
Ingendera parten får till tredje man utan andra partens godkännande lämna ut konfidentiell information som part erhållit från den andra parten eller som framkommit vid genomförandet av uppdraget, i annan utsträckning än vad som behövs för uppdragets genomförande. Parterna ska även se till att deras personal inte lämnar ut konfidentiell information.

Sekretesskyldigheten gäller dock inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd.

Sekretessskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört att gälla.

Leverantören får dock alltid använda uppgiften att bolaget utför uppdrag för kundens räkning vid marknadsföringsåtgärder. Vidare får bolaget utan kundens medgivande lämna ut konfidentiell information till de eventuella underleverantörer som bolaget anlitat för uppdragets genomförande.

Kunden förbinder sig att under tiden för uppdragets utförande samt för en tid av ett år därefter inte anställa eller söka anställa någon ingående i Leverantören:s personal som är/var anställd vid tiden för uppdragets utförande, eller lämna personligt uppdrag till sådan person.

9. Rätt till resultat
Om inte annat har avtalats har Leverantören upphovsrätt och all annan rätt till resultatet av uppdraget och kunden erhåller endast en rätt att för eget bruk utnyttja resultatet samt att vid det egna nyttjandet mångfaldiga och modifiera det. Denna kundens rätt är inte exklusiv.

10. Ej uppfylld förpliktelse
Om någon av parterna underlåter att uppfylla någon förpliktelse enligt avtalet, ska den andra parten skriftligen begära rättelse. Kundens skriftliga begäran om rättelse ska ske inom fjorton (14) kalenderdagar från den tidpunkt då förpliktelsen skulle ha uppfyllts.

Om underlåtenheten inte avhjälps utan oskäligt uppehåll och den är av väsentlig betydelse, har den andra parten rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet och begära eventuellt skadestånd enligt punkten 12.

11. Övrigt förtida upphörande
Kunden har rätt att utan angivande av skäl säga upp Leverantören:s uppdrag till upphörande. Denna rätt gäller dock inte redan genomförda delar. Leverantören ska om så sker, få ersättning för utfört arbete, havda kostnader och den förlust, inklusive förlorade intäkter, som orsakats bolaget på grund av uppdragets förtida upphörande (omställningsersättning).

12. Ansvar
Leverantören ansvarar endast för direkta skador som orsakats av Leverantören eller dess anlitade underkonsulter genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Leverantören:s skadeståndsansvar omfattar således inte ersättning för förlust av utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst, skadestånd eller vite eller annan indirekt skada. Leverantören svarar inte heller för förlust av data.

Leverantören svarar inte i något fall för skada som uppstått till följd av att kunden inte följt av Leverantören eller av bolaget anlitad underkonsults lämnade råd och anvisningar.

Inte i något fall ska Leverantören:s skadeståndsansvar överstiga ett halvt basbelopp. Anspråk mot Leverantören ska göras gällande senast inom tre (3) månader från den dag skada inträffat eller då kunden bort få kännedom om sådan omständighet som grundar anspråk. Inte i något fall får dock anspråk mot Leverantören göras gällande senare än tre (3) månader efter det att uppdraget avslutats.

13. Force majeure och övrigt hinder
Utöver vad som anges ovan är parternas ansvar begränsat enligt följande.

Om part förhindras att fullgöra detta avtal av omständighet utanför hans kontroll, såsom eldsvåda, naturkatastrof, arbetsklonflikt, sjukdom o.d., som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att hans underleverantör förhindras fullgöra sitt arbete eller leverans på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse för andra påföljder. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras enligt detta avtal.

Part ska, för att befrias från ansvar enligt ovan, utan dröjsmål meddela mot- parten att hinder föreligger samt varför.

Part äger dock alltid rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motpartens fullgörande av viss förpliktelse försenats med mer än två (2) månader.

14. Överlåtelse av avtalet m m
Leverantören får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta avtal samt även belåna utställda fakturor. Detta avtal får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

15. Tvist
Vid tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en uppgörelse i godo.

Kan en uppgörelse i godo inte träffas, ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Sverige.

Om endera parten begär det, ska dock tvisten istället avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Vid sådant förhållande skall den part som begärt att tvisten ska avgöras genom skiljedom stå för samtliga kostnader för skiljeförfarandet.

Önskar part inleda en process vid allmän domstol, ska han skriftligen meddela den andra parten detta och anmoda den parten att inom en vecka skriftligen meddela parten om skiljeförfarande istället begärs. Framställs inte en sådan begäran inom nämnd tid, ska tvisten lösas vid allmän domstol.

Copyright, Verimentor AB, 556571-1107, Säte: Stockholm,
Att: Conny Westh, Hallandsgatan 50, 118 57 Stockholm, tel 070-752 22 51

© Conny Westh, Verimentor AB

Lämna en kommentar