Företagets personal – medarbetarna

I Sverige finns ca 1 000 000 företag. Av dessa är lite över 700 000 enmansföretag. Det finns ändå många små företag med en eller ett fåtal anställda s.k. mikroföretag (drygt 200 000 stycken). Som egenföretagare finns det en begränsning i vad man klarar av och finns ambitionen att företaget ska växa behövs det oftast anställas personal.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

För de företag som redan har anställda gäller det att kunna hantera ett flertal situationer, till exempel nyrekrytering, ersättningsrekrytering eller uppsägning på grund av arbetsbrist.

Reception

Att de anställda är en mycket viktig resurs är en självklarhet. För ett serviceföretag där de anställda verkligen står ”öga mot öga” mot kunden är rätt personal så viktigt att företagets tillväxt, eller kanske t.o.m. företagets överlevnad, ligger i händerna på personalen.Ett litet företag med en eller ett fåtal anställda är mycket mer beroende av sin personal än ett större företag. Den lilla restaurangen med två anställda kockar, där en av dem råkar skära sig i handen och måste vara borta i två veckor, får stora problem. Tänk dig själv ett större företag med 200 anställda där plötsligt 100 stycken är borta – det hade säkert inte fungerat. I det lilla företaget måste det dock fungera.

Generellt kan man säga att småföretagare tar bättre hand om sin personal än större företag. Materiellt kanske det inte är på det viset, men närheten mellan den anställde och ägaren skapar i många fall delaktighet, möjlighet att påverka sin arbetssituation, ett positivt ansvarstagande, vi-känsla m.m. Det är ganska förståeligt att ägaren i det lilla företaget bryr sig mycket om sina anställda eftersom företagaren själv är mycket beroende av sina medarbetare. Ett bevis på detta är att sjukfrånvaron i det lilla företaget är mycket lägre än i ett stort företag. Den fysiska arbetsmiljön är säkert inte bättre i det lilla företaget, däremot de psykologiska faktorer som gör att människor trivs tillsammans och arbetar bättre mot gemensamma mål.

Trots allt är det dock på sin plats med en varning till alla småföretagare som funderar på att expandera sin verksamhet och behöver tillsvidareanställa personal. Gör en mycket noggrann kalkyl innan någon anställs. Det gäller att verkligen veta att det positiva orderläge som finns håller i sig under en längre tid framöver. Att anställa en ny medarbetare är en stor ekonomisk investering och bör därför kalkyleras som en sådan. Väg en anställning mot att kanske hyra in en annan företagare under en viss period (eller någon från ett bemanningsföretag). Kortsiktigt dyrare medan kanske långsiktigt mer ekonomiskt.

Att veta att man fungerar bra tillsammans och att det är rätt person som anställts för uppgiften är inte alltid lätt att veta. Är du inte helt säker så erbjud en provanställning. Provanställningen får längst vara i sex månader.

Följande möjligheter finns enligt LAS (SFS 1982:80):

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas
1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidare-anställning. Lag (2007:391).

6 § Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader.

Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. Lag (1994:1685).

Lämna en kommentar