Lag om personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning får bara säljas om den är säker och innehåller rätt märkning och produktinformation. Lagen kompletteras av en regeringsförordning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter som i detalj beskriver vilka krav som finns på personlig skyddsutrustning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Om lag om personlig skyddsutrustning för privat bruk

Med personlig skyddsutrustning menas varor som används som skydd mot hälso- och säkerhetsrisker. Lagen gäller bara skyddsutrustning som används för privat bruk.

En säljare får bara sälja personlig skyddsutrustning om den uppfyller kraven på

  • skydd för hälsa och säkerhet
  • utformning
  • märkning och annan produktinformation

Läs mer i föreskrifterna

Exakt vilka krav som ställs på personlig skyddsutrustning för privat bruk finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Om en säljare oaktsamt eller med avsikt bryter mot reglerna ovan ska denne betala en sanktionsavgift.

Lagen slår också fast att en säljare måste ge tillsynsmyndigheten, Konsumentverket, tillträde till de platser där säljaren förvarar personlig skyddsutrustning. Säljaren måste också lämna alla upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som tillsynsmyndigheten begär.

CE-märkning

Personlig skyddsutrustning får inte CE-märkas om den inte uppfyller de krav som gäller för CE-märkning. Om en vara trots detta har CE-märkts får tillsynsmyndigheten kräva att tillverkaren, importören eller säljaren upphör att föra ut den på marknaden eller att varan återkallas. Kravet ställs i form av ett föreläggande som får förenas med ett vite.

Produktsäkerhetslagen ska också tillämpas på personlig skyddsutrustning.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Läs mer om:

Produktsäkerhet och försäljning
Vad säger lagen
Underlätta och återkalla
Återkallade produkter
Leksaker, lag
Leksaksregler
Leksaker, farliga
Marknadskontroller
Personlig skyddsutrustning
Textilier
Tjänstesäkerhet, lag
Systematiskt säkerhetsarbete
Åtgärdsplan

 

Lämna en kommentar