Produktsäkerhet och försäljning

Enligt produktsäkerhetslagen ska varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare vara säkra. Konsumentverket ansvarar för kontroll och tillsyn av säkerheten hos leksaker, personlig skyddsutrustning och varor och tjänster som inte täcks av särskilda produktdirektiv inom EU.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Företag och säkerhet

Enligt produktsäkerhetslagen
ska alla varor och tjänster som säljs till konsumenter av företag vara säkra. För att förhindra att farliga varor och tjänster säljs innehåller lagen ett antal skyldigheter som företag måste uppfylla.

Enligt produktsäkerhetslagen
måste företag underrätta Konsumentverket när de får kännedom om att en vara eller tjänst, som man säljer eller har sålt, är farlig. Företag är också skyldiga att samarbeta med varandra och med tillsynsmyndigheter gällande produkters säkerhet.

Rapex är ett informations- och varningssystem som länder inom EU använder för att informera varandra om produkter med allvarliga risker som har återkallats. Varje vecka kommer en färsk rapport från EU med de senaste varningarna.

Leksaker för barn ska vara så säkra som möjligt, eftersom barn inte själva kan läsa varningstexter eller bedöma risker. Nya lagstiftningen innebär strängare krav på säker utformning av leksaker, till exempel vad gäller kvävningssäkerhet och kemikalieinnehåll.

En av de allvarligaste olycksriskerna med leksaker är kvävningsrisk. Småbarn stoppar ofta leksaker i munnen som sedan fastnar i halsen och täpper till luftflödet i bakre delen av munnen, halsen eller lungorna.

Enligt produktsäkerhetslagen ska varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare vara säkra och inte orsaka personskador. Marknadskontroller är ett sätt för myndigheterna att kontrollera att varor och tjänster uppfyller säkerhetskraven.

Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas av en person för att skydda mot hälso- och säkerhetsrisker. För att en personlig skyddsutrustning ska få säljas i Sverige och andra EES-länder måste den uppfylla vissa säkerhetskrav och vara CE-märkt.

Kläder av vissa mycket tunna tyger eller material med lugg- eller ögleyta kan vara extremt lättantändliga och brinna hastigt. Sådana plagg kan inte anses uppfylla kravet på säkerhet i produktsäkerhetslagen. Enligt lagen får endast säkra produkter säljas. Med säker produkt menas en produkt som inte innebär någon risk för skada på person eller endast en liten risk.

Företag och organisationer som erbjuder upplevelser både inomhus och utomhus måste enligt lag se till att tjänsterna inte är farliga. Konsumentverket har gjort en vägledning till hur säkerhetsarbetet kan bedrivas.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Läs mer om:

Vad säger lagen
Underlätta och återkalla
Återkallade produkter
Leksaker, lag
Leksaksregler
Leksaker, farliga
Marknadskontroller
Personlig skyddsutrustning
Lag om personlig skyddsutrustning
Textilier
Tjänstesäkerhet, lag
Systematiskt säkerhetsarbete
Åtgärdsplan

Lämna en kommentar